Beleefde dorpsvisies; 4 jaar later (een navolgingsonderzoek door de rekenkamercommissie)

Home > Actueel > Beleefde dorpsvisies; 4 jaar later (een navolgingsonderzoek door de rekenkamercommissie)

Beleefde dorpsvisies; 4 jaar later (een navolgingsonderzoek door de rekenkamercommissie)

De Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel (RKC) heeft een navolgingsonderzoek uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel overgenomen standpunten van het college over het RKC-onderzoek ‘beleefde dorpsvisies’ uit 2012 in de praktijk tot uitvoering zijn gebracht.

In 2012 heeft de Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeente Tytsjerksteradiel onderzoek gedaan naar dorpsvisies en hoe de gemeente daarmee omgaat. In een dorpsvisie beschrijft een dorp wat er leeft in het dorp en wat de toekomstplannen zijn. De RKC heeft in 2012 onderzocht hoe de toegevoegde waarde van de dorpsvisies voor het gemeentelijk beleid wordt beleefd. De resultaten van dit onderzoek heeft de RKC verwoord in het rapport "Beleefde dorpsvisies'.

Het college heeft de aanbevelingen van de RKC in 2012 aan de gemeenteraad voorgelegd in de vorm van acht voorstellen. In deze voorstellen kwamen naar voren dat de gesprekken met dorpsbelangen meer prioriteit zouden krijgen en zou het college meer aandacht geven aan een goede inhoudelijke reactie op de dorpsvisies. Ook zou het college brainstormavonden met de dorpen organiseren en zou nagegaan worden of er samengewerkt kon worden met Achtkarspelen. Verder zou de gemeenteraad meer betrokken moeten zijn bij de dorpsvisies. Dorpen moeten de gelegenheid krijgen hun visies in de gemeenteraad te presenteren, zo stelde het college 4 jaar geleden voor. En de gemeenteraad zou ook beter geïnformeerd worden over de voortgang van de uitvoering van de dorpsvisies. De voorstellen zijn door de gemeenteraad in 2012 omarmd.

De rekenkamercommisise heeft nu een navolgingsonderzoek uitgevoerd met als als hoofdvraag:
In hoeverre zijn de door de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel overgenomen standpunten van het college over het RKC-onderzoek ‘beleefde dorpsvisies’ in de praktijk tot uitvoering gebracht?

De resultaten zijn verwoord in het rapport Beleefde dorpsvisies; 4 jaar later. Dit rapport wordt tijdens de raadsvergadering van 21 april a.s. informerend en opiniërend door de gemeenteraad behandeld.