Eefkes foarstelle: Rinze Eizema

Home > Actueel > Eefkes foarstelle: Rinze Eizema

Eefkes foarstelle: Rinze Eizema

Yn de digitale rubryk Eefkes foarstelle komt in breed publyk neier yn 'e kunde mei ús riedsleden.

Dit kear fertelt PvdA-riedslid Rinze Eizema wat mear oer himsels.