Heeft u suggesties voor de rekenkamercommissie?

Home > Actueel > Heeft u suggesties voor de rekenkamercommissie?

Heeft u suggesties voor de rekenkamercommissie?

De gemeente voert op vele terreinen beleid waar u als burger mee te maken heeft. Eén van de taken van de gemeenteraad is controleren hoe het college van burgemeester en wethouders het beleid van de raad uitvoert. De rekenkamercommissie biedt de raad hiervoor een handvat.

De rekenkamercommissie kan het beleid van de gemeente onafhankelijk onderzoeken: is het vastgestelde gemeentelijke beleid goed uitgevoerd en is het gewenste effect behaalt?  Voorbeelden van onderzoeken die de rekenkamercommissie recentelijk heeft uitgevoerd zijn het grondbeleid en de schuldhulpverlening.

Graag wil de rekenkamercommissie u uitnodigen na te denken over mogelijke geschikte onderwerpen. Bij het indienen van een onderwerp vraagt de rekenkamercommissie wel een onderbouwing. Over welke onderdelen van het door u genoemde onderwerp twijfelt u met name? En waarom? Suggesties kunnen via de mail worden ingediend bij de secretaris van de commissie: skdijkstra@t-diel.nl, of per brief aan: Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel, Postbus 3, 9250 AA Burgum. Suggesties kunnen tot half november worden aangedragen.

Meer informatie over de rekenkamercommissie vindt u op deze website.