Hoorzitting en raadsbehandeling snelvaren (boatfunsports) op de Burgumer Mar

Home > Actueel > Hoorzitting en raadsbehandeling snelvaren (boatfunsports) op de Burgumer Mar

Hoorzitting en raadsbehandeling snelvaren (boatfunsports) op de Burgumer Mar

Op verzoek van een aantal initiatiefnemers zal de provincie Fryslân een besluit moeten nemen om wel of geen snelvaarzone op een deel van de Burgumer Mar aan te wijzen.

De provincie wil weten of er voldoende draagvlak in de regio is voor een dergelijke zone. Deze draagvlakmeting staat op donderdag 18 mei 2017 op de agenda van de raad van Tytsjerksteradiel.

Hoorzitting

Inmiddels heeft de gemeente veel brieven en e-mails ontvangen, van zowel voor- als tegenstanders van het snelvaren op de Burgumer Mar. Het grote aantal reacties is voor de gemeenteraad  aanleiding om een hoorzitting over dit onderwerp te organiseren:

            datum             : dinsdag 18 april a.s.

            tijd                  : 19.30 - (uiterlijk) 21.00 uur

            locatie            : raadzaal gemeentehuis, Raadhuisweg 7 te Burgum.

Doel van deze hoorzitting is om alle argumenten voor en tegen het snelvaren op tafel te krijgen. Daartoe hebben we het volgende programma opgesteld:

            19.30 uur        Opening / welkom door de raadsvoorzitter

            19.35 uur        Presentatie initiatiefnemers snelvaren

            19.50 uur        Insprekers

            21.00 uur        Sluiting

Inspreken

Het is praktisch onmogelijk om alle brief- en e-mailschrijvers in de raadzaal te ontvangen en spreektijd te geven. Dit is ook niet nodig omdat veel argumenten onderling worden gedeeld. We hebben voor- en tegenstanders opgeroepen - en we doen dat hierbij opnieuw - om zoveel mogelijk gezamenlijke woordvoerders aan te wijzen, die namens een bepaalde groep het woord gaan voeren. Elke woordvoerder / inspreker krijgt maximaal 5 minuten de tijd om zijn of haar argumenten te benoemen. Elf insprekers hebben zich aangemeld. Raadsleden kunnen de insprekers verduidelijkende vragen stellen.

De insprekers krijgen een plek in de raadzaal toegewezen. Andere belangstellenden kunnen aanschuiven totdat alle plekken bezet zijn. Mocht de belangstelling groter zijn dan het aantal plekken in de raadzaal, dan zal elders in het gemeentehuis de hoorzitting via een scherm te volgen zijn.

Maximum aantal belangstellenden

Uit veiligheidsoverwegingen wijzen we erop dat we maximaal 100 personen mogen toelaten in de totale vergaderruimtes. Zijn alle plaatsen bezet, dan kunnen wij geen belangstellenden meer toelaten. Houd u hier s.v.p. rekening mee om teleurstellingen te voorkomen. Daarom ook hebben wij ook gevraagd om gezamenlijke woordvoerders aan te wijzen die gaan inspreken.

Live uitzending hoorzitting

De hoorzitting wordt live uitgezonden via het televisiekanaal van RTV Kanaal 30 en de webcast op onze raadssite (vergadering 18 april 2017). Ook op deze manier kunt u de volledige hoorzitting volgen.

Schriftelijke inspraakreacties

De gemeenteraadsleden beschikken over alle reacties die zijn toegezonden (per brief of e-mail) van zowel voor- als tegenstanders snelvaren Burgumer Mar. Een aantal afzenders heeft gevraagd hun reactie als inspraakreactie te beschouwen. Dit is inderdaad het geval. Ook alle andere reacties worden meegewogen door de gemeenteraad. 

Meer informatie

Hebt u nog vragen of behoefte aan meer informatie? Neem dan s.v.p. contact op met de raadsgriffie: griffie@t-diel.nl tel.  0511 – 460 509 of 0511 – 460 597

Vervolg (en nu nog geen raadsbesluit)

Tijdens de hoorzitting neemt de gemeenteraad géén besluit. Na de hoorzitting verwerkt het college van burgemeester en wethouders alle verkregen informatie  in een raadsvoorstel. Het raadsvoorstel is een zienswijze richting de provincie over het draagvlak in de regio over snelvaren op de Burgumer Mar. Dit raadsvoorstel wordt op donderdag 18 mei 2017 in de raadsvergadering besproken. Belangstellenden zijn welkom om deze openbare raadsvergadering bij te wonen. Inspreken over het onderwerp snelvaren is in die raadsvergadering niet meer mogelijk! De inspraak is immers al geweest tijdens de hoorzitting op 18 april.

Het raadsbesluit over het draagvlak in de regio wordt vervolgens verstuurd naar de provincie. Het is de bevoegdheid van de provincie om vervolgens wel of geen snelvaarzone aan te wijzen.

Namens de raad van Tytsjerksteradiel,

de griffier,                               de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra                    drs. L.J. Gebben