Ik bin der hielendal klear mei! Kollum fan Freddy de Haan