Raadsexcursie 2015

Home > Actueel > Raadsexcursie 2015

Raadsexcursie 2015

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel koos het thema ‘in rûntsje hoareka’ voor haar jaarlijkse raadsexcursie op 28 augustus 2015.
De excursie stond dit jaar in het teken van de nieuwe Drank- en Horecawet en –verordening en de evaluatie daarvan. In de afgelopen jaren veranderde het een en ander op dit gebied. Door het ‘rondje horeca’ had de gemeenteraad de mogelijkheid op locatie in gesprek te gaan met horeca-ondernemers, besturen, eigenaren van een motorherberg en vertegenwoordigers vanuit de branche.

De raadsleden en hun gasten bezochten: Motorherberg Healbird in Aldtsjerk, in hetzelfde dorp vervolgens Café Moarkswâl en Dorpshuis Oerein, kafee It Wapen fan Fryslân in Oentsjerk, café ’t Trefpunt in Hurdegaryp, jeugdsoos It Pypke in Suwâld, grand café ’t Skippershûs in Earnewâld en restaurant Porto Casa in hetzelfde dorp.

Bij de presentaties, rondleidingen en gesprekken stonden de volgende onderwerpen centraal:

  1. Ervaringen overheveling handhaving drank en horeca van de Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeenten.
  2. De getekende convenanten D+H tussen horeca-ondernemers en de gemeente.
  3. Oneerlijke concurrentie door paracommercie horeca (sportkantines, dorpshuizen, schenktijden e.d.).
  4. <18 en alcohol.
  5. Happy hours.

Het niet meer mogen schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 is voor horeca-ondernemers niet gemakkelijk. Het gevolg is dat jeugd onder de 18 bijna niet meer in het café komt. Hierdoor is er veel creativiteit nodig om aanvullende activiteiten te ontwikkelen om het café rendabel te houden. Er wordt flink geïnvesteerd.
Punt van zorg is ook het illegaal drinken; sociale controle is niet meer mogelijk. Daarnaast wordt thuis drank via Facebook besteld en als al behoorlijk is ingedronken, komt de jeugd naar het café. De horeca krijgt dit op zijn bordje.
Het dorpshuis in Aldtsjerk is een ontmoetingscentrum voor het hele dorp dat met veel inzet van vrijwilligers volledig is gerenoveerd. Er is een inloopspreekuur, Koningsdag wordt er gevierd en er is een bibliotheek. Sprekend over paracommercie: de activiteiten in het dorpshuis en in het dorpscafé worden op elkaar afgestemd.
In Hurdegaryp trekt café ’t Trefpunt veel jongeren uit de wijde omtrek. De ID-bewijzen worden gecontroleerd. Er zijn goede contacten met de verenigingen en het multifunctioneel centrum in het dorp.  
Horeca-ondernemers vinden het jammer dat niet iedereen het convenant heeft ondertekend.
Over de handhaving door de gemeente zijn geen klachten.
Jeugdsoos it Pypke (onder hetzelfde dak als het dorpshuis) in Suwâld is in 1972 begonnen en is op zaterdag open. Er is een nauwe samenwerking met dorpshuis de Suderfinne. In it Pypke worden evenementen georganiseerd, zoals de Nacht van Suwâld. Knelpunt is wel de jeugd van 16 tot 18 jaar. Door de nieuwe regelgeving mogen jongeren van 16 jaar ook geen bardienst meer doen. En het is lastig vrijwilligers te vinden voor bijvoorbeeld bestuursfuncties. De horeca-ondernemers zijn tevreden over de contacten die er liggen tussen hen en de gemeente.

De gemeenteraad bedankt alle gastheren en –dames, de overige gasten en medewerkers voor hun inzet, goede gesprekken en gedegen voorbereiding voor(af) en tijdens de raadsexcursie: ‘it rûntsje hoareka wie in learsume ûnderfining!’