Riedsgearkomste 22 febrewaris 2018

Home > Actueel > Riedsgearkomste 22 febrewaris 2018

Riedsgearkomste 22 febrewaris 2018

Fan de lêste 'gewoane' riedsgearkomste yn dizze riedsperioade op 22 febrewaris oansteande steane de wurklist en de stikken no online.

Jo binne fan herte wolkom by de ried: yn de riedseal, fia it tv-kanaal fan RTV Kanaal30 of fia de webcast op ús riedssite (sjoch dêrta de gearkomste fan 22 febrewaris 2018).