Schriftelijke vragen aanbesteding Jeugdzorg 2018 en verder

Home > Actueel > Schriftelijke vragen aanbesteding Jeugdzorg 2018 en verder

Schriftelijke vragen aanbesteding Jeugdzorg 2018 en verder

De raadsleden Jantsje van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie) en Ellen Bruins Slot-Janmaat (PvdA) hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel. De vragen, 9 in totaal, hebben allemaal betrekking op de aanbesteding van de Jeugdzorg 2018 en verder. Namens hun beide fracties pleiten de raadsleden voor kwaliteit en investeren in jeugd. U vindt de vragen onderaan dit bericht.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.