Schriftelijke vragen ChristenUnie, FNP en CDA over brief bijstandsgerechtigden Eastermar

Home > Actueel > Schriftelijke vragen ChristenUnie, FNP en CDA over brief bijstandsgerechtigden Eastermar

Schriftelijke vragen ChristenUnie, FNP en CDA over brief bijstandsgerechtigden Eastermar

Drie fracties uit de raad van Tytsjerksteradiel hebben schriftelijke vragen gesteld over een brief, die vanuit de gemeente is gestuurd naar bijstandsgerechtigden in Eastermar. Op 30 januari stuurde de gemeente een tweede brief naar 25 bijstandsgerechtigden in Eastermar, waarin zij worden verzocht om binnen een week bewijsstukken in te leveren om aan te tonen dat zij geen prijs hebben gewonnen.

Omdat deze tweede brief veel onrust heeft gegeven onder de doelgroep in Eastermar, vragen ChristenUnie, FNP en CDA naar de beweegredenen van het college om de brief op deze manier te versturen. U vindt de schriftelijke vragen onderaan dit bericht.

Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Een mondelinge beantwoording vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.