Schriftelijke vragen GL veiligheid Zomerweg

Home > Actueel > Schriftelijke vragen GL veiligheid Zomerweg

Schriftelijke vragen GL veiligheid Zomerweg

Raadslid mevrouw Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft namens haar fractie schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de veiligheid op de Zomerweg.

De volledige tekst leest u in het document hieronder. GrienLinks maakt zich zorgen over de veiligheid van de weggebruikers van de Zomerweg en het tunneltje daarin tussen Burgum en Hurdegaryp. Mevrouw Scheepsma vraagt het college om aan te geven hoe en wanneer de veiligheid wordt verbeterd.

Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Een mondelinge beantwoording vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.