Schriftelijke vragen GrienLinks en ChristenUnie over infill granulaat

Home > Actueel > Schriftelijke vragen GrienLinks en ChristenUnie over infill granulaat

Schriftelijke vragen GrienLinks en ChristenUnie over infill granulaat

De volledige tekst leest u in het document hieronder. Het kunstgrasveld in Burgum moet - na de brand in sporthal Westermar - worden hersteld. GrienLinks en ChristenUnie geven aan dat de infull (rubbergranulaat) schadelijk is voor het milieu. Uit besluiten van het college blijkt dat er wel wordt gekozen voor deze variant. De fracties vragen waarom de uitslag van het RIVM-onderzoek niet wordt afgewacht en hoe het college aankijkt tegen de zorgplicht van de gemeente.

Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Een mondelinge beantwoording vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.