Schriftelijke vragen huisvesting statushouders

Home > Actueel > Schriftelijke vragen huisvesting statushouders

Schriftelijke vragen huisvesting statushouders

De raadsleden Jantsje van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie) en Brigitta Scheepsma (GrienLinks) hebben schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel. 

De beide fractieleden stellen vragen over de huisvesting van statushouders in de gemeente Tytsjerksteradiel.
De vragen kunt u lezen in het hieronder geplaatste document

De VVD-fractie stelt vragen over vermeende ongelijke behandeling van kinderopvangorganisaties door de gemeente.  De vragen en de onderbouwing daarbij kunt u lezen in het hieronder geplaatste document.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?

Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.