Schriftelijke vragen over rubbergranulaat

Home > Actueel > Schriftelijke vragen over rubbergranulaat

Schriftelijke vragen over rubbergranulaat

Raadslid Brigitta Scheepsma (GrienLinks) heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel.

Eind 2016 heeft GrienLinks schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de uitzending van Zembla over kunstgrasvelden en de daardoor ontstane onrust omtrent het gebruik van rubbergranulaat op deze velden. Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel heeft toen aangegeven dat zij wat het gebruik van rubbergranulaat afgaat op het RIVM. Eind vorig jaar deed het RIVM‐onderzoek naar de risico’s voor de volksgezondheid van het vermalen rubber op kunstgrasvelden. GrienLinks is van mening dat de resultaten uit het onderzoek van het RIVM niet eenduidig zijn. Daarover worden nu vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Onderaan dit bericht vindt u de brief met daarin de ingediende schriftelijke vragen.

Wat zijn schriftelijke vragen volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad?
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren.
Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen.
In de eerstvolgende raadsvergadering kunnen de vragenstellers aanvullende informatie vragen.