Schriftelijke vragen VVD over zoetwaterreservoirs

Home > Actueel > Schriftelijke vragen VVD over zoetwaterreservoirs

Schriftelijke vragen VVD over zoetwaterreservoirs

De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot de zoetwaterreservoirs.

Eén van de grootste uitdagingen van deze eeuw is onze zoetwatervoorraad. De VVD Tytsjerksteradiel staat dan ook in principe positief tegenover het systeem van regenwaterhergebruik voor vrije bouwkavels. Dit houdt in dat bij de koop van een bouwterrein in de gemeente (vrije kavel voor de particulier), de levering van een regenwatersysteem is inbegrepen. Door te kiezen voor dit systeem kan de wateroverlast verminderd worden en het opgevangen regenwater hergebruikt worden voor o.a. toiletspoeling, de wasmachine en de tuin. De VVD verlangt wel een eerlijk verhaal voor potentiële kopers en geen “duurzaamheidssprookje”.  De inwoners van onze gemeente moeten een eerlijke afweging kunnen maken tussen de extra investering die dit systeem vraagt en het te verwachten rendement. In de raadsvergadering van november jl. is aan betrokkenen door het college de toezegging gedaan dat er een financiële onderbouwing komt van het hier bedoelde systeem waaruit de belofte blijkt dat het kostenneutraal is. Deze onderbouwing is tot op heden niet geleverd, in elk geval niet met de raad gedeeld. U vindt de schriftelijke vragen onderaan dit bericht.

De vraag van de VVD is: Wanneer kunnen wij deze financiële onderbouwing rond de regenwaterreservoirs tegemoet zien?

Wat zijn schriftelijke vragen van raadsleden aan het college?

Volgens artikel 50 van het Reglement van Orde voor de gemeenteraad heeft elk lid van de raad het recht om informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Schriftelijke beantwoording van de vragen vindt zo spoedig mogelijk plaats; in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Een mondelinge beantwoording vindt plaats tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.