Simmerfakânsje, gjin riedsgearkomsten

Home > Actueel > Simmerfakânsje, gjin riedsgearkomsten

Simmerfakânsje, gjin riedsgearkomsten

Fanwege de simmertiid binne der tusken no en 28 augustus 2016 gjin riedsgearkomsten.
De earstfolgjende is op moandei 29 augustus om 19.30 oere.

Yn dy byienkomst wurdt de profylskets foar de nije boargemaster behannele. Oanslutend sil Kommissaris fan de Kening Jorritsma de waarnimmend boargemaster fan Tytsjerksteradiel, mefrouw Wilma J. Mansveld, ynstallearje.

Wy winksje jim allegear in goede simmer, thús of earne oars op de wrâld.