Vergaderstukken raad 11 juni 2015

Home > Actueel > Vergaderstukken raad 11 juni 2015

Vergaderstukken raad 11 juni 2015

De agenda en bijbehorende stukken voor deze vergadering staan nu online.
U vindt ze hier.

Hoofdonderwerp van deze raadsvergadering is de opiniërende behandeling van de Perspectiefnota (PPN) 2016 - 2019.
In de PPN vindt jaarlijks een evaluatie en aanscherping van het beleid plaats en worden nieuwe wensen in beeld gebracht. De raad heeft met de perspectiefnota de mogelijkheid om de hoofdlijnen voor het financieel kader van de begroting voor het komende jaar mee te geven. 
We maken u erop attent dat de PPN-vergadering op 11 juni om 11.00 uur begint.
U kunt de vergadering live volgen op internet via www.raad.t-diel.nl of via RTV Kanaal30.

Begrotingsproces
De Perspectiefnota is onderdeel van het begrotingsproces van de gemeente. Dit wordt ook wel de planning & control cyclus genoemd.
We spreken hierbij over een doorlopend proces. Door regelmatig te kijken hoe het staat met de voortgang van de plannen en de bijbehorende kosten is het mogelijk om bij te sturen of nieuwe afspraken te maken wanneer dit nodig is.

Wat zijn de stappen?
Per raadsperiode van vier jaar stelt de raad een politieke termijnagenda op. Op basis van de politieke termijnagenda maakt het college van burgemeester en wethouders (B&W) een collegeprogramma voor een periode van vier jaar. Aan de hand van het collegeprogramma stelt het college van B&W jaarlijks een aantal vaste documenten op voor de raad. Hieronder volgt een opsomming van deze documenten beginnende met het document wat als eerste wordt opgesteld door het college van B&W en vastgesteld door de raad.

Perspectiefnota
De raad stelt de perspectiefnota jaarlijks in mei/juni vast. De perspectiefnota wordt gebruikt als basis voor de begroting.

Begroting
In hetzelfde jaar als de perspectiefnota stelt de raad de begroting vast. Dit moet jaarlijks voor 15 november plaatsvinden.

Bestuursrapportages
De raad stelt jaarlijks twee bestuursrapportages vast. De vaststelling van beide documenten vindt plaats in het jaar, waarop de begroting betrekking heeft. De raad stelt de eerste bestuursrapportage vast in april/mei en de tweede bestuursrapportage in oktober.

Jaarrekening
Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarrekening vast. Deze vaststelling gebeurt in het jaar volgend op het jaar, waarop de begroting betrekking had. De raad moet de jaarrekening jaarlijks vóór 15 juli vaststellen. In Tytsjerksteradiel gebeurde dit in 2015 op 21 mei 2015.