Wat en hoe gemeentebegroting

Home > Actueel > Wat en hoe gemeentebegroting

Wat en hoe gemeentebegroting

Donderdag 5 november 2015, om 19.30 uur, behandelt de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel de (programma)begroting 2016 en de meerjarenraming 2017 – 2019.
Hoe zit het nu precies? We vertellen u hier iets over de begroting zelf en de inhoud daarvan.

De verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn in de begroting voor het volgend jaar vermeld.
Bij de uitgaven horen ook de wensen die er zijn om nieuwe plannen uit te voeren.
Tijdens de begrotingsraad neemt onze raad een besluit over welke plannen en voornemens worden uitgevoerd en wat die mogen kosten. 

 • Hoe komt de begroting tot stand?
  Ieder jaar wordt in mei/juni de zogeheten perspectiefnota opgesteld. Daarin staan in hoofdlijnen de voorlopige plannen en de bijbehorende kosten voor de komende vier jaar. Via de begroting worden deze plannen en bijbehorende kosten definitief vastgesteld in november. De begroting kan daarom afwijken van de perspectiefnota.
 • Moet er beslist een begroting worden gemaakt?
  De (programma)begroting is een wettelijk verplicht document: voor 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar moet de begroting zijn behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Dit wordt voorgeschreven in de Gemeentewet.


De begroting zelf

 • Waar kunt u de begroting inkijken?
  De begroting en de meerjarenraming vindt u op de website van de raad bij de vergaderstukken van 5 november 2015. De begroting ligt ook ter inzage in het gemeeentehuis in Burgum.
 • Invloed economisch herstel
  Het gaat weer iets beter met de economie. Dat is gunstig voor de overheidsfinanciën. Het college van burgemeester en wethouders ging er dit voorjaar in de perspectiefnota 2016-2019 nog van uit dat er weinig ruimte was voor nieuw beleid. Inmiddels blijkt dat dankzij het economisch herstel de gemeente ook op meer geld van het rijk kan rekenen. Goed nieuws!
 • Een sluitende begroting voor 2016
  Er is nog meer goed nieuws voor de Tytsjerksteradielster bevolking: burgemeester en wethouders presenteren een sluitende begroting voor het jaar 2016. Met andere woorden: er hoeft het komend jaar niet extra bezuinigd te worden. En er is weer ruimte om nieuwe plannen uit te voeren. De lasten voor de burgers – denk bijvoorbeeld aan de onroerende zaakbelasting – blijven praktisch gelijk. De enige verhoging voor de burgers is de inflatiecorrectie. Die is berekend op 0,75 %.
  Na een verwachte ‘dip’ in 2017 is er vanaf 2018 weer een sluitend meerjarenperspectief.
 • Wat geeft de gemeente uit (lasten) en wat komt er binnen (baten)?
  In de tabel hieronder ziet u in één oogopslag het totaal van de lasten en baten.
  V = voordelig saldo en N = nadelig saldo.

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

Lasten

73.283  N

75.324 N

70.668  N

69.395  N

68.475  N

Baten

-73.384  V

-75.531  V

-70.317  V

-69.410  V

-68.512  V

Saldo

  101  V

  207  V

351  N

  15  V

  37  V

 • Waar komen de inkomsten van de gemeente vandaan?
  Er zijn drie geldstromen die naar de gemeente toekomen:
  1. Vanuit het Rijk (de algemene uitkering, de uitkering deelfonds Sociaal Domein en
      doeluitkeringen);
  2. Opbrengsten uit eigen geld (bijdrage reserves en bespaarde rente);
  3. Opbrengsten uit gemeentelijke belastingen (bijvoorbeeld rioolheffing, onroerende
      zaakbelasting, leges en toeristenbelasting).
 • Investeren in voorzieningen
  Door de verbeterde financiële positie ziet het college ruimte om te investeren. Burgemeester en wethouders stellen aan de raad voor geld uit te trekken voor:
 • de aanleg van kunstgras bij de sportvelden in Hurdegaryp en Burgum (€ 500.000)
 • renovatie van Sporthal De Westermar in Burgum (€ 500.000)
 • plattelandsprojecten (€ 25.000)
 • een ontmoetingsruimte in Gytsjerk (€ 100.000)

           Hierover en over alle andere zaken in de begroting, neemt de raad uiteindelijk een besluit.

 • De begrotingsbehandeling live volgen?
  We nodigen u uit om op 5 november de raadsvergadering live te volgen via de web-casting op de raadssite of via de uitzending op het televisiekanaal van RTV Kanaal 30. Met even veel plezier nodigen we u uit om gast te zijn in de
  raadzaal van ons gemeentehuis in Burgum.
  Voor meer informatie: griffie@t-diel.nl  of 0511 460 508.