Rekenkamercommissie

Home > Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Actueel

De rekenkamercommissie heeft in oktober 2017 een onderzoek naar de Wmo2015 gepresenteerd aan de raad. Dit betreft een grootschalig gezamenlijk onderzoek van 13 rekenkamers en rekenkamercommissies in 16 Friese gemeenten. Het is de verwachting dat het rapport in januari 2018 door de raad behandeld zal worden. U vindt het onderzoeksrapport hier.

Wat doet de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De rekenkamercommissie ondersteunt daarmee de controlerende taak van de gemeenteraad.

Met ingang van 1 januari 2015 vormt de rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel een personele unie met de rekenkamercommissie van de gemeente Achtkarspelen. Dit betekent dat beide rekenkamercommissies bestaan uit dezelfde personen.

Werkwijze

De rekenkamercommissie vergadert gemiddeld eens per maand. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.De rekenkamercommissie legt haar bevindingen en haar oordeel vast in rapporten. Deze rapporten zijn wel openbaar en worden aan college en raad voorgelegd.

Samenstelling rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit vier externe leden:

  • De heer A. Visser (Rolde) voorzitter
  • Mevrouw J. Westinga (Warten) plaatsvervangend voorzitter
  • De heer W.R. Zuurbier (Sneek) lid
  • De heer H. Halbersma (Dokkum) lid

Bekijk de nevenfuncties van de leden.

Secretaris is mevrouw A. Dam (medewerker griffie)

Gepubliceerde rapporten en andere documenten

Alle rapporten en andere documenten van de rekenkamercommissie vindt u op de pagina bestanden Rekenkamercommissie.

Contact

De rekenkamercommissie stelt eventuele suggesties met betrekking tot te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. Mocht u hiertoe besluiten, dan kunt u uw suggestie sturen naar rekenkamercommissie@t-diel.nl.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met: Anna Dam (medewerker griffie), telefoon: (0511) 460 932, e-mail: rekenkamercommissie@t-diel.nl.


Andere commissies