Samenstelling raad

Home > Wie is de raad? > Samenstelling raad

Samenstelling raad

CDA

Hoekstra-Mozes (CDA)
G. (Gelbrig) Hoekstra-Mozes (CDA)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium, lid Klankbordgroep Sociaal Domein
AdresKerkbuurt 43
9265 LR   Suwald
Telefoonnummer(0511) 431894
E-mailadresghoekstra@t-diel-info.nl
Websitehttp://twitter.com/ghoekstracda
Nevenfuncties

Bestuurslid (penningmeester) Vereniging (eigenaren van woonboten) De Krúsdobbe (onbetaald)

Lees meer over Gelbrig Hoekstra-Mozes in de rubriek 'Eefkes foarstelle'.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Gelbrig Hoekstra-Mozes

Hoekstra (CDA)
E. (Eelke) Hoekstra (CDA)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris, voorzitter Commissie Communicatie, lid Radenwerkgroep Samenwerking, lid Werkgeverscommmissie
AdresE.M. Beimastrjitte 68
9261 VK   Eastermar
Telefoonnummer(0512) 472083
E-mailadresehoekstra@t-diel-info.nl
Websitehttp://twitter.com/EelkeHoekstra
Nevenfuncties

Directeur k.b.s. De Reinbôge te Burgum (betaald)
Lid overlegcommissie Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs (PoVo) (onbetaald)

Lees meer over Eelke Hoekstra in de rubriek Eefkes foarstelle.
Lees hier de 'kollum fan de ried' van Eelke Hoekstra

Haenen (CDA)
F.H.B. (Frans) Haenen (CDA)
FunctieRaadslid, voorzitter Accountantscommissie
AdresWettermunt 49
9251 TH   Burgum
Telefoonnummer(0511) 482485
E-mailadresfhbhaenen@t-diel-info.nl
Websitehttp://twitter.com/franshaenen
Nevenfuncties

Afdelingshoofd Veiligheidsregio Fryslân (betaald)
Lid Lions Club (onbetaald)
Lid stuurgroep acute psychiatrie Fryslân (onbetaald)
Bestuurslid Oranje Ferbynt (onbetaald)
Lid raad van toezicht Burgum Mobyl (onbetaald)
Vanuit GGD voorzitter REC Overleggroep (onbetaald)
Bestuurder RK parochie Pax Christi (Dokkum, Burgum, Schiermonnikoog) (onbetaald)


Lees meer over Frans Haenen in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Frans Haenen

Knossen (CDA)
B. (Brant) Knossen (CDA)
FunctieRaadslid, lid Klankbordgroep Omgevingswet
AdresAndringasingel 25
9062 GJ   Oentsjerk
Telefoonnummer(058) 2562046
E-mailadresbknossen@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Brant Knossen
 

Westerdijk-Dam (CDA)
L. (Lamina) Westerdijk-Dam (CDA)
FunctieRaadslid, adviseur schoolbestuur Master Frankeskoalle
AdresEilânsgrien 44A
9264 TC   Earnewâld
Telefoonnummer(0511) 539491
E-mailadreslwesterdijk@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Mede-eigenaar Jachthaven Westerdijk (betaald)
Boekhouder/penningmeester PKN Earnewâld (onbetaald)
Lid PR-commissie Chr. Korfbalclub VenV Garyp (onbetaald)
Lid 4 meiherdenking Earnewâld (onbetaald)
Lid Prov. Klankbordgroep programma Friese Meren (onbetaald)
Lid Regiocommissie Noord van de Hiswa (onbetaald)

Lees meer over Lamina Westerdijk-Dam in de rubriek Eefkes foarstelle.

. ()

Siegers (CDA)
H.E. (Henk) Siegers (CDA)
FunctieRaadslid, lid Agendacommissie
AdresIelke Boonstraloane 23
9263 TS   Garyp
Telefoonnummer0511-469293
E-mailadreshesiegers@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Voorzitter projectbestuur (juni 2017 aflopend) project Next Level innov. (onbezoldigd)
Bestuurslid Stichting A.S. Talma (onbezoldigd)
Bijzondere visitator PKN-Fryslân (onbezoldigd)
Voorzitter Commissie Scholing en Verenigingszaken CDA-Fryslân (onbezoldigd)
Lid algemeen bestuur CDA-Fryslân (onbezoldigd)
Lid stichtingsraad Wetenschappelijk Instituut CDA (onbezoldigd)

FNP

Reitsma (FNP)
P. (Piet) Reitsma (FNP)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium, lid Accountantscommissie
AdresWynzerdyk 7a
9062 GP   Oentsjerk
Telefoonnummer(058) 2561073
E-mailadrespreitsma@t-diel-info.nl
Websitehttp://twitter.com/reitsma1
Nevenfuncties

Webredaksje www.trynwalden.nl (net betelle)

Lid Algemien Bestjoer Raadslid.Nu, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (net betelle)

Lees meer over Piet Reitsma in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Piet Reitsma

Postma (FNP)
W.K. (Wijbe) Postma (FNP)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris, voorzitter Radenwerkgroep Samenwerking, adviseur schoolbestuur Master Frankeskoalle
Adres't Hôf 5
9261 VS   Eastermar
Telefoonnummer(0512) 471615
E-mailadreswkpostma@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Foarsitter St. Eastermarder Skûtsje (net betelle)
Lid 'behearsgroep Fuotbalkoai Eastermar' (net betelle)
Lid senatoaregroep www.eastermar.nl (net betelle)
Frijwilliger AZC Burgum (net betelle)
Fisitator trijetalige skoallen (betelle)

Lês mear oer Wijbe K. Postma yn de rubryk Eefkes foarstelle

Lês hjir de kollum fan de ried fan Wijbe Postma

Dijk (FNP)
R. (Rommert) Dijk (FNP)
FunctieRaadslid, voorzitter Agendacommissie, lid Klankbordgroep Omgevingswet
AdresAdemastrjitte 17
9251 RB   Burgum
Telefoonnummer(0511) 462730
E-mailadresrdijk@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Directeur CBS De Winde Hurdegaryp (betelle)


Lees meer over Rommert Dijk in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Rommert Dijk.

de Haan (FNP)
F. (Freddy) de Haan (FNP)
FunctieRaadslid, lid Commissie Communicatie, lid Klankbordgroep Sociaal Domein
AdresHarmen Sytstrasingel 24
9251 CE   Burgum
Telefoonnummer(0511) 463018
E-mailadresfdehaan@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

GGZ Friesland (betaald)
Defensie “Natres” (betaald)

Lees meer over Freddy de Haan in de rubriek Eefkes foarstelle.
Lees de 'kollum fan de ried' van Freddy de Haan

de Vries (FNP)
B. (Binne) de Vries (FNP)
FunctieRaadslid, lid Werkgeverscommissie
AdresIt Hoarnleger 31
9262 NZ   Sumar
Telefoonnummer(0511) 463438
E-mailadresbdevries@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Planner by Omrin (betelle)
Lid OR Omrin (net betelle)
Lid GMR en MR fan it PCBO Tytsjersteradiel (net betelle)
Foarsitter vv Sumar (net betelle)

Lees meer over Binne de Vries in de rubriek Eefkes foarstelle.

PvdA

van der Meulen (PvdA)
S.I. (Sipke) van der Meulen (PvdA)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium
AdresStaniasingel 23
9062 GL   Oentsjerk
Telefoonnummer(058) 2563180
E-mailadressivandermeulen@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

* senior beleidsmedewerker verkeer en vervoer prov. Fryslân (bezoldigd) en van daaruit:
         * secretaris Ferkearsoerlis OVVF (Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân);
         * secretaris Ambtelijk overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (AVVF);
         * secretaris Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF);
         * voorzitter Landelijk Overleg Verkeersveiligheid Gedrag (LOVG);
         * lid Nationaal Motorplatform;
         * lid Beleidsteam Nationale Verkeersveiligheidscampagnes;
nevenfunctie:
* voorzitter Klaas Tiglerleen (onbezoldigd)

Eizema (PvdA)
R.H. (Rinze) Eizema (PvdA)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris, lid Agendacommissie, lid Klankbordgroep Omgevingswet
AdresDe Wylch 15
9251 PB   Burgum
Telefoonnummer(0511) 463401
E-mailadresreizema@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Wijkcoördinator Nierstichting (onbetaald)

Lees meer over Rinze Eizema in de rubriek Eefkes foarstelle.
Lees hier de 'kollum fan de ried' van Rinze Eizema.

Erkelens (PvdA)
M.K. (Margot) Erkelens (PvdA)
FunctieRaadslid, lid Accountantscommissie
AdresDe Berch 2
9251 BG   Burgum
Telefoonnummer(0511) 464187
E-mailadresmerkelens@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Zelfstandig HRM-adviseur Erkelens HRM (betaald)
Mentor BBFZ (BartBakkerFinancieëleZorg) (betaald)
HRM-adviseur bij RENN4 te Groningen (vanaf 01-02-2018/betaald)
Lid raad van toezicht Stichting Het Achterland (jeugd cultuurschool) te Burgum (vanaf 17-01-2018/onbetaald)

Lees meer over Margot Erkelens in de rubriek 'Eefkes foarstelle'.

van der Werf-Bieleveld (PvdA)
S.E. (Saskia) van der Werf-Bieleveld (PvdA)
FunctieRaadslid, lid Commissie Communicatie
AdresAndringasingel 14
9062 GK   Oentsjerk
Telefoonnummer(058) 2562616
E-mailadressvanderwerf@t-diel-info.nl
Nevenfuncties
Anesthesie assistent OK MCL (betaald)
Lid werkgroep dienstenstructuur OK MCL (onbetaald)
Lid werkgroep FUKA PAS anesthesie OK MCL (onbetaald)

VVD

Efdé-Kleefstra (VVD)
L. (Lolkje) Efdé-Kleefstra (VVD)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium
AdresFedde Schurerstrjitte 29
9061 AP   Gytsjerk
Telefoonnummer(058) 2562462
E-mailadreslefde@t-diel-info.nl
Websitehttp://twitter.com/EfdeLolkje
Nevenfuncties

Lid algemeen bestuur Wetterskip Fryslân (betaald)
Lid adviescommissie APZF (Algemene Zaken, Primaire Waterkeringen, Zuiveringsbeheer en Financiën) Wetterskip Fryslân (betaald)

Koopmans-van der Veen (VVD)
W.J. (Nynke) Koopmans-van der Veen (VVD)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris,
AdresRustenburgerweg 1
9255 XH   Tytsjerk
Telefoonnummer(0511) 432601
E-mailadreswjkoopmans@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Melkveebedrijf in maatschap (betaald)
Lid Provinciale Staten (betaald)
Lid ledenraad Rabobank (onbetaald)
Bestuurslid Stichting Hynstedagen (onbetaald)

Lees meer over Nynke Koopmans - van der Veen in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Nynke Koopmans - van der Veen

van der Tooren (VVD)
T. (Thorwald) van der Tooren (VVD)
Functieraadslid, lid Commissie Communicatie
AdresRijksstraatweg 21
9254 DA   Hurdegaryp
Mobiel nummer06-54 71 67 37
E-mailadrestvandertooren@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Coördinerend docent (ICT, Rekenen, Engels, Bedrijfskunde) ROC Friese Poort Leeuwarden (betaald)
Eigenaar vdtSolutions juni 2001 - heden, ICT specialist-adviesbureau (betaald)

Grienlinks Tytsjerksteradiel

Scheepsma (GrienLinks)
W.A. (Brigitta) Scheepsma (GrienLinks)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium, lid Klankbordgroep Omgevingswet
AdresSinderhôven 50
9254 GE   Hurdegaryp
Telefoonnummer(0511) 477072
E-mailadreswascheepsma@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting voor de Zorgeconomie, Utrecht (onbetaald)
Lid Stichting Zorgportaal i.o. - Geestelijke Verzorging, Leeuwarden (onbetaald)
Lid Werkgroep Basisinkomen Fryslân (onbetaald)
Bestuurslid Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigen FSU (onbetaald)

Lees meer over Brigitta Scheepsma in de rubriek Eefkes foarstelle.

Lees hier de kollum fan de ried fan Brigitta Scheepsma

van der Wal (GrienLinks)
D. (Dirk) van der Wal (GrienLinks)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris
AdresWettermunt 29
9251 TH   Burgum
Telefoonnummer(0511) 465549
E-mailadresdvanderwal@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Advocaat bij Defenz Advocaten te Drachten (betaald)
Bestuurslid FSU: Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (onbetaald)
Bestuurslid Stichting Iepenloftspul Burgum (onbetaald)

Lees meer over Dirk van der Wal in de rubriek 'Eefkes foarstelle'

ChristenUnie

Hooijenga (ChristenUnie)
D.T. (Douwe) Hooijenga (ChristenUnie)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, lid Presidium, lid Accountantscommissie, lid Radenwerkgroep Samenwerking, lid Klankbordgroep Omgevingswet
AdresWaling Dykstrastrjitte 50
9061 BR   Gytsjerk
Mobiel nummer06 42914122
E-mailadresdhooijenga@t-diel-info.nl
Websitehttps://www.twitter.com/DouweHooijenga
Nevenfuncties

De Moderne Raadgever (betaald)
Beerders (betaald)
Outspoken VOF (betaald)
Lid van JNO (VNO/NCW) (onbetaald)
Lid van Rotaract (onbetaald)
Programmamanager Noord-Nederland bij New Dutch Connections (betaald)
KNVB scheidsrechter (onbetaald)

Lees meer over Douwe Hooijenga in de rubriek 'Eefkes foarstelle'

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Douwe Hooijenga

van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie)
J. (Jantsje) van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie)
FunctieRaadslid, fractiesecretaris, lid Agendacommissie, lid Klankbordgroep Sociaal Domein, secretaris Werkgeverscommissie
AdresSkûlenboargerwei 14
9261 XB   Eastermar
Telefoonnummer(0512) 471486
E-mailadresjvanderveen@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Geen

Lees meer over Jantsje van der Veen-Zeilstra in de rubriek 'Eefkes foarstelle'.

Lees hier de 'kollum fan de ried' van Jantsje van der Veen-Zeilstra

Gemeentebelangen Tietjerksteradeel

Bouma (Gemeentebelangen Tietjerksteradeel)
H. (Hessel) Bouma (Gemeentebelangen Tietjerksteradeel)
FunctieRaadslid, fractievoorzitter, fractiesecretaris, voorzitter Presidium
AdresYmkersstrjitte 1a
9251 EM   Burgum
Telefoonnummer(0511) 463635 kantooruren
E-mailadreshbouma@t-diel-info.nl
Nevenfuncties

Directeur/eigenaar Administratiekantoor Bouma (betaald)
Directeur/eigenaar Belastingadviesbureau Bouma (betaald)
Directeur/eigenaar Noord Net Regiopost (betaald)
Directeur/eigenaar Mail Delivery Holland (betaald)
Directeur/eigenaar in- en outdoorpark Aventoer Burgum (betaald)
 

Lees meer over Hessel Bouma in de rubriek Eefkes foarstelle

Griffier

Koster
R.M. (Reinoud) Koster
Functieinterim griffier
Telefoonnummer(0511) 460714 kantooruren
E-mailadresrkoster@t-diel.nl