Vergadering Gemeenteraad 17-12-2015

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 17-12-2015

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:17:00
Voorzitter:E.J. ter Keurs

In de webcast vindt u beeld en geluid onder de naam hoorzitting 17 december 2015.
Onze excuses voor deze omissie.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig: mevrouw M.K. Erkelens, de heer E. Hoekstra (tot 19.30 uur) en de heer F.H.B. Haenen (tot 18.25 uur).

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje/Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Vraag mevrouw L. Westerdijk-Dam (CDA) over problemen uitbetaling PGB's.
Vraag dhr. P. Reitsma (FNP) over onderhoud Boskwei Sumar.
Vraag dhr. D. van der Wal (GrienLinks) over uitspraak Centrale Raad van Beroep over vervoerkostenregeling.
Vraag dhr. W.K. Postma (FNP) over sportvismogelijkheden Prinses Margrietkanaal.
Vraag mw. G. Hoekstra-Mozes (CDA) over vervolg uitspraak bed-bad-broodregeling.
Vraag mw. W.J. Koopmans-van der Veen (VVD) over beweegtoestel asielzoekerscentrum.
Vraag mw. L. Efdé-Kleefstra (VVD) over onderwijs.

3a Herijking inrichtingsmaatregelen Wetter/Willepark Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft informerend gesproken over de herijking inrichtingsmaatregelen Wetter en Willepark.
Inspreker: de heer R. Noppert, namens de Stichting Wetter en Wille park i.o.

4 Vangnetuitkering 2015 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de 'Analyse tekort Participatiewet-budget in het kader van de aanvraag vangnetuitkering 2015'.

Bijgevoegde documenten

5 Vertrouwenspersoon zorg Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft informerend gesproken over de Vertrouwenspersoon zorg.

7 Grondwaterbeleidsplan gemeente Tytsjerksteradiel Bekijk dit agendapunt online

De ried hat kundskip naam fan it Grondwaterbeleidsplan gemeente Tytsjerksteradiel.

8 Mantelzorgwaardering Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft informerend gesproken over de Mantelzorgwaardering.

Bijgevoegde documenten

9 Vragen GrienLinks over banenafspraak Bekijk dit agendapunt online

De raad is geïnformeerd over de antwoorden op de vragen van GrienLinks over de  banenafspraak.

Bijgevoegde documenten

10 Vaststellen Agenda Netwerk Noordoost II Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft ingestemd met de de Agenda Netwerk NoordOost voor de periode 2016-2020 (ANNO II), met een voorbehoud t.a.v. het meedoen aan opgave 2, Zorg (ANNO II, Agenda, blz. 14). Dit voorbehoud houdt in, dat Tytsjerksteradiel wel meedoet aan de eerste, voorbereidende fase, maar hierna beoordeelt of zij meedoet aan de volgende fase.

11 Belastingvoorstellen 2016 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

a. De volgende als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2016 en waarvan toepassing de bijbehorende tarieventabellen, ongewijzigd vast te stellen:

 • verordening onroerende zaakbelasting 2016, waarbij de VVD-fractie geacht wordt tegen te hebben gestemd;
 • verordening afvalstoffenheffing 2016;
 • verordening éénmalig aansluitrecht 2016;
 • verordening begrafenisrechten 2016;
 • verordening haven- kade- en opslaggeld 2016;
 • verordening standplaatsgelden 2016;
 • verordening rioolheffing 2016;
 • verordening leges 2016.

b.  in te trekken de belastingverordeningen als onder a genoemd, voor het jaar 2015 en tarieventabellen 2015 behoudens de respectievelijke vergangsbepalingen in de nieuwe verordeningen 2016.

12 Beleidsplan openbare verlichting 2016-2020 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

a.  Het als zodanig gewaarmerkte ‘Beleidsplan openbare verlichting 2016-2020’ en het bijbehorende ‘Uitvoeringsprogramma openbare verlichting 2016-2020’ onveranderd vast te stellen. Dit betekent onder andere:

 • dat de vervangingsbudgetten worden gekoppeld aan de areaalomvang en jaarlijks zullen worden geïndexeerd;
 • waar nodig binnen de kommen lichttechnisch wordt verlicht tot minimaal het niveau van 75% van de referentiewaarden van de ROVL 2011;
 • dat de bezuinigingstaakstelling 2012-2018 nagenoeg wordt behaald;
 • dat het IV-schap geregeld blijft zoals het nu het geval is en niet wordt uitgebreid met arbo-handboeken en jaarlijkse inspecties.

b. Het benodigde aanvullende krediet dat nodig is om de vervangingsbudgetten (masten en armaturen) te kunnen koppelen aan de areaalomvang beschikbaar te stellen en vanaf 2016 jaarlijks te indexeren (inschatting 2016: toename jaarlast ‘masten’ met € 689,- en toename jaarlast ‘armaturen’ met € 204,-).

13 Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016 ongewijzigd vastgesteld, waarbij de GBT-fractie geacht wordt tegen lid 3 van de artikelen 14 en 15 te hebben gestemd.

14 Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Tytsjerksteradiel (APV) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft artikel 2:73a van de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel als volgt vastgesteld:

Artikel 2:73a Gebruik van carbid

1.  Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een melkbus of soortgelijke constructie qua aard en omvang, op explosieve wijze verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water.

2.  Het is verboden zonder ontheffing van de burgemeester carbid te schieten.

3.  De burgemeester kan van het verbod ontheffing verlenen indien:

a. er gebruik wordt gemaakt  van melkbussen en/of gelijksoortige voorwerpen met een maximale inhoud van 40 liter, met gebruikmaking van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen, en het carbidschieten plaatsvindt op 31 december tussen 08.00 en 22.00 uur, en

b. hiervan tenminste voor 1 november van het desbetreffende jaar ontheffing is gevraagd aan de burgemeester, en

c .de aanvraag is vergezeld van een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein van waaraf geschoten wordt, en

d. de aanvraag tevens is voorzien van een kaart waarop de betreffende locatie is ingetekend en waarop de schootsrichting is aangegeven, en

e. de plaats vanwaar geschoten wordt, op een afstand van tenminste 75 meter van woonbebouwing en op een afstand van tenminste 300 meter van onderkomens van dieren gelegen is, en

f. er geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daar gevaren kunnen optreden voor mens, dier en milieu.

4.  Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

5.  De ontheffing is persoonsgebonden.

6.  Dit artikel is niet van toepassing voor zover de Wet Milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

Bijgevoegde documenten

15 Verkenning bouwgrondexploitatie in het kader van de jaarrekening 2015 Bekijk dit agendapunt online

Voor wat betreft het voorstel Verkenning bouwgrondexploitatie in het kader van de
 jaarrekening 2015 heeft de raad besloten:
1. Winst te nemen op de volgende complexen en vervolgens de opbrengst te storten in de algemene reserve:

 • Complex 16; Sumar 1e fase; € 71.273
 • Complex 62; Sumar industrieterrein; € 103.787

2. Verlies te nemen op de volgende complexen en vervolgens dit verlies te onttrekken aan de algemene reserve:

 • Complex 64; Burgum Prins Bernhardstraat; € 31.760
 • Complex 77; Noardburgum bedrijventerrein Swarte Mar; € 83.856

3. Voor de nog te maken kosten van de volgende complexen de volgende bedragen in de voorziening afgewikkelde complexen te storten:

 • Complex 16; Sumar 1e fase; € 22.550
 • Complex 62; Sumar industrieterrein; € 32.500
 • Complex 77; Noardburgum bedrijventerrein Swarte Mar; € 11.000

4. Een verliesvoorziening te vormen voor de volgende complexen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve:

 • Complex 39; Wyns; € 13.628
 • Complex 63; Oentsjerk Sanjesfjild; € 860
 • Complex 79; Garyp bedrijventerrein Garyp Noord; € 110.765

5. Tot het overhevelen van gronden vanuit de volgende complexen naar strategisch grondbezit en de daaruit voortvloeiende rentelast mee te nemen in de begroting 2016:

 • Complex 39; Wyns
 • Complex 63; Oentsjerk Sanjesfjild
 • Burgum; de Warren.

6. Het nadelig effect van bovenstaande voorstellen van (structureel) € 8.624 mee te nemen in de begroting 2016, en een bedrag van € 65.809 te onttrekken uit de algemene reserve  in 2015.

7. Kennis te nemen van de planning en stand van zaken omtrent de complexen van de bouwgrondexploitatie voor zowel de woningbouwlocaties als de bedrijventerreinen (en aangegeven in de alszodanig gewaarmerkte bijlage).

16 Begrotingswijziging Reserve oplopende posten voor het boekjaar 2015 Bekijk dit agendapunt online

 De raad heeft besloten:

a.   in te stemmen met het in 2015 toevoegen aan de Reserve overlopende posten van de navolgende bedragen:

      €   3.200    ten behoeve van een in 2016 uit te voeren burgerpeiling;
      € 12.500    ten behoeve van in 2016 uit te voeren voorbereidingsactiviteiten voor de samenwerking met Achtkarspelen;

b. in te stemmen met het in 2016 weer onttrekken van de onder a. genoemde bedragen om deze in de begroting van 2016 weer inzetbaar te maken voor de aangegeven activiteiten.

17 Meidielings en ynkommen stikken (C en D) Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

17a Ingekomen stukken B3-Waterpark Zwartkruis en B9-Verkeer kindercampus Bekijk dit agendapunt online

Ynsprekker by ynkommen stik B3 (Waterpark Zwartkruis): de hear W. Postma, Noardburgum.
Ynsprekker by ynkommen stik B9 (ferkearssituaasje om bernekampus Burgum hinne): mefrou B. Steensma-Nijdam.
De beide ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

18 Eindrapportage werkgroep herstructurering Sociale Werkvoorziening Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft opiniërend gesproken over de Eindrapportage werkgroep herstructurering  Sociale Werkvoorziening.

Er is een tweetal moties ingediend waarin het college wordt opgeroepen de daarin opgenomen zienswijze mee te nemen in de opdrachtgeving richting Caparis resp. mee te nemen naar het DB en AB van de GR Caparis.

Een motie van de fracties van GrienLinks en PvdA om in het herstructureringsplan duidelijk naar voren te laten komen dat er geen sprake mag zijn van werken  met behoud van uitkering maar dat er een minimumloon tegenover dient te staan, wordt   verder ondersteund door de fracties van ChristenUnie, CDA en FNP en is derhalve met 18 tegen 4 stemmen aangenomen.

Een motie van de fracties van GrienLinks en PvdA om het visiedocument dusdanig aan te passen dat de balans tussen het menselijke en financiële hersteld wordt, wordt verder ondersteund door de fracties van ChristenUnie, CDA en FNP en is derhalve met 18 tegen 4 stemmen aangenomen.

19 Vaststelling bestemmingsplan Skûlenboarch 2015 Bekijk dit agendapunt online

Het bestemmingsplan “Skûlenboarch 2015” als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0737.16BPVI-vg01 is ongewijzigd vastgesteld. De raad heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

20 Woonvisie (Nota Sociale Huur) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft met een tweetal amendementen ingestemd met de als zodanig gewaarmerkte Nota Sociale Huur als kader voor het volkshuisvestelijk beleid inzake sociale huur.

Een amendement van CDA, FNP, PvdA en ChristenUnie waarbij de derde ambitie wordt gewijzigd in "Het aantal sociale huurwoningen per dorp moet in ieder geval gelijk blijven of toenemen." wordt met 16 tegen 6 stemmen aangenomen.

Een amendement van de FNP waarbij de zevende ambitie wordt gewijzigd in "Inspelen op de vergrijzende samenleving." wordt met algemene stemmen aangenomen.

21 Ynkommen stikken (A en B) Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

22 Beslutelisten riedsgearkomsten 5 en 19 novimber 2015 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan 5 novimber 2015 en 19 novimber 2015 wurde ûnferoare fêststeld.

23 Sluten Bekijk dit agendapunt online

24 Toezeggingen

- pfh. Ter Keurs: de raad krijgt schriftelijke informatie over het handhavingsverzoek Rijksstraatweg 17, Noardburgum.