Vergadering Gemeenteraad 25-01-2018

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 25-01-2018

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:L.J. Gebben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Afwezig met kennisgeving: E. Hoekstra, L. Westerdijk en G. Schippers.

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

De raad besluit een motie over uitzetten van mensen naar Afghanistan als agendapunt 4a toe te voegen aan de agenda.

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje / rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Mevrouw J. van der Veen (CU), mevrouw G. Hoekstra (CDA) en de heer F. de Haan (FNP) over het Wmo en leerlingenvervoer.
Mevrouw J. van der Veen (CU) over aansluiting statiegeld alliantie. Wethouder Bruins Slot antwoordt, dat in overleg met Omrin de voor- en nadelen hiervan zullen worden afgewogen. De verwachting is dat hierover in februari een besluit wordt genomen. Toezegging: dit besluit zal door de wethouder onder aandacht van de raad worden gebracht.
De heer R. Eizema (PvdA) en F. Haenen (CDA) over de nieuwe doorgaande weg en plein in Burgum.
Mevrouw B. Scheepsma (GrLi) over kap bomen Reidfoarn Hurdegaryp.

4 Aanbieden dorpsvisie Tytsjerk door dorpsbelangen Bekijk dit agendapunt online

De voorzitter heeft namens de raad de dorpsvisie Tytsjerk in ontvangst genomen.

4a Motie GrienLinks PvdA en CU over uitzettingen Afghanistan

De raad heeft een motie van GrienLinks, PvdA en CU waarin de burgemeester, in de rol van voorzitter van de raad, wordt verzocht: aan staatssecretaris van Justitie & Veiligheid Harbers het standpunt van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel over te brengen dat er een nieuw ambtsbericht ten aanzien van de situatie in Afghanistan dient te komen en dat tot die tijd alle uitzettingen naar Afghanistan dienen  te worden stopgezet, met algemene stemmen aangenomen.

5 Memo Wetter- en Willepark Burgum Bekijk dit agendapunt online

De raad is geïnformeerd over de stand van zaken en concretisering inrichtingsplan Wetter en Willepark te Burgum.

6 Visie op Sport en Bewegen Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft informerend gesproken over de concept Visie op sport en bewegen.
Toezegging: Wethouder Fokkema zegt toe dat de aangepaste conceptvisie ter inzage zal worden gelegd. Na de ter inzagelegging komt de visie besluitvormend terug in de raad. De planning hiervoor wordt opnieuw bepaald in de agendacommissie.

7 Ingekomen stukken (A en B) Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
A6: Brief oer gearwurking Frisian Ports. Toezegging: burgemeester Gebben zegt toe de raad te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot bestemmingsplan Skûlenboarch.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).   

Bijgevoegde documenten

8 Voorstel college op onderzoeksrapport rekenkamercommissie SAMEN THUIS Wmo 2015 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten met betrekking tot het rekenkamercommissie rapport 'SAMEN THUIS, Wmo2015 in 16 Friese gemeenten':  
1.   De aanbevelingen nrs. 1.2, 1.4 en 1.7 over te nemen;
2.   Aanbeveling nr. 1.1 niet over te nemen;
3.   De aanbevelingen nrs. 1.3, 1.5 en 1.6 gedeeltelijk over te nemen;
4.   In te stemmen met de reactie op de extra punten uit de raadsvergadering van 19 oktober 2017.

Een door de PvdA en CU ingediend amendement om het voorgestelde besluit onder punt 1 en 3 als volgt te wijzigen:
1.  De aanbevelingen nrs. 1.2, 1.4, 1.5 en 1.7 over te nemen.
3.  De aanbevelingen nrs. 1.3 en 1.6 gedeeltelijk over te nemen, krijgt verder geen steun en is met 15 tegen 6 stemmen verworpen.

9 Aankoop It Maskelyn Hurdegaryp Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten in te stemmen met de aankoop van het Maskelyn, Easteromwei 5, 9254 ZG Hurdegaryp, voor een bedrag van € 2.000.000,-.

10 Mededelingen en ingekomen stukken (C en D) Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
t.a.v. C2: Notitie Caparis. Wethouder Bruins Slot zegt toe de directeur van Caparis uit te nodigen in de raad om een toelichting te geven op de ontwikkelingen.
t.a.v. C3 Winningsplannen Leeuwarden en Tytsjerk: de raad wil graag na de verkiezingen uitgebreider geïnformeerd worden over gaswinning. Dit zeggen wethouders Fokkema en Bruins Slot toe.
t.a.v. C4 Wâldpoarte: wethouder Bruins Slot zal de raad via een memo informeren over de laatste stand van zaken.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl). 

11 Besluitenlijst raadsvergadering 21 december 2017 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 21 desimber 2017 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

12 Ontslag griffier (a) en benoemen interim griffier (b) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten de heer S.K. Dijkstra per 5 februari 2018 eervol ontslag te verlenen uit de functie van raadsgriffier van de gemeente Tytsjerksteradiel.
De raad heeft besloten de heer R.M. Koster te benoemen tot interim griffier van de gemeente Tytsjerksteradiel voor de periode van 29 januari 2018 tot 1 september 2018.

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

14 Toezeggingen

- pfh. Bruins Slot: het besluit over het al dan niet aansluiten bij de statiegeldalliantie wordt onder aandacht van de raad gebracht.
- pfh. Fokkema zegt toe dat de aangepaste conceptvisie Sport en bewegen ter inzage zal worden gelegd. Na de ter inzagelegging komt de visie besluitvormend terug in de raad. De planning hiervoor wordt opnieuw bepaald in de agendacommissie.
- pfh. Gebben zegt toe de raad te zullen informeren over de stand van zaken met betrekking tot bestemmingsplan Skûlenboarch.
- pfh. Bruins Slot zegt toe de directeur van Caparis uit te nodigen in de raad om een toelichting te geven op de ontwikkelingen.
-pfh. Fokkema en Bruins Slot zeggen toe dat de raad na de verkiezingen nader geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen op het gebied van gaswinning.
-pfh. Bruins Slot zal de raad via een memo informeren over de laatste stand van zaken betreffende De Wâldpoarte.