Vergadering Gemeenteraad 25-01-2018

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 25-01-2018

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:L.J. Gebben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje / rondvraag

4 Aanbieden dorpsvisie Tytsjerk door dorpsbelangen

5 Memo Wetter- en Willepark Burgum

6 Visie op Sport en Bewegen

7 Ingekomen stukken (A en B)

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl). Voor raadsleden zijn de ingekomen stukken beschikbaar via het besloten deel van de app Raaddigitaal.  

Bijgevoegde documenten

8 Voorstel college op onderzoeksrapport rekenkamercommissie SAMEN THUIS Wmo 2015

9 Aankoop It Maskelyn Hurdegaryp

10 Mededelingen en ingekomen stukken (C en D)

11 Besluitenlijst raadsvergadering 21 december 2017

Bijgevoegde documenten

12 Ontslag grififer (a) en benoemen interim griffier (b)

13 Sluiting