Vergadering Excursie 02-09-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Excursie

Vergadering Excursie 02-09-2016

RSS
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Burgum Leeuwarden Gytsjerk Wyns Burgum
Tijd:12:45-21:30

Raadsexcursie Tytsjerksteradiel 2 september 2016.

De jaarlijkse excursie van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel was op 2 september 2016.
Het thema was: Veiligheid.

Het gezelschap, bestaande uit raadsleden, burgemeester, wethouders, griffier, griffiemedewerkers en medewerkers uit de ambtelijke organisatie, bracht als eerste een bezoek aan de PI Leeuwarden.

Daar werden informatie en een rondleiding gecombineerd met informatie over het Veiligheidshuis Fryslân.

Alle deelnemers aan de raadsexcursie werden door gevangenisdirecteur Anna Nijstad welkom geheten en bijgepraat over het reilen en zeilen binnen de gevangenismuren. De penitentiaire inrichting in Leeuwarden biedt plek aan 280 gedetineerden en doet dienst als Huis van Bewaring en gevangenis. Door de vertegenwoordigers van de gemeente en medewerkers van de gevangenis werd ook uitgebreid gesproken over het Veiligheidshuis Fryslân. Dit Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen diverse justitiële organisaties, gemeenten en zorginstanties.

De doelstelling van de samenwerking in het Veiligheidshuis is het voorkomen en verminderen van (ernstige) overlast, geweld, criminaliteit en maatschappelijke onrust door als diverse betrokken partijen gezamenlijk informatie uit te wisselen en samen afspraken te maken over eventueel benodigde sancties, bestuurlijke interventie en zorg. Binnen het Veiligheidshuis wordt door vertegenwoordigers van bijvoorbeeld politie, OM, gevangenis, reclassering, GGZ, school, woningbouwcorporatie en gemeente gesproken over mensen die de openbare orde en veiligheid buitensporig aantasten en complexe problemen op meerdere leefgebieden hebben. Het gaat naar schatting om 0,5 procent van de Friese huishoudens. Een erg klein percentage, maar de impact die deze groep op de maatschappij heeft, is daarentegen erg groot. Denk bijvoorbeeld aan drugsoverlast, huiselijk geweld, inbrekersbendes of groepen jongeren die een buurt onveilig  maken. Tijdens de raadsexcursie ervoeren de deelnemers zelf hoe het is om een plan te maken, door een fictieve casus uit te werken.

De deelnemers aan de raadsexcursie vonden het erg boeiend om een kijkje te nemen in de gevangenis. Het is niet zo maar een plek waar je even binnenkomt. Op een enkele levenslang gestrafte na zitten er allemaal burgers, ook inwoners van onze gemeente, die tijdelijk uit de maatschappij zijn gehaald en daar na soms lange, maar vaak korte afwezigheid weer in terugkeren. Al tijdens detentie gebeurt er van alles om de gedetineerde voor te bereiden op een succesvolle terugkeer en een leven zonder criminaliteit. Dit in samenwerking met allerlei partijen, met name die welke samenkomen in het Veiligheidshuis. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten.

Het tweede onderdeel van de raadsexcursie was een bezoek aan de brandweerkazerne in Gytsjerk.
Met ingang van 1 januari 2014 kent Fryslân één regionaal brandweerkorps, waarin de gemeentelijke korpsen en de regionale brandweer zijn samengebracht. Brandweer Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. 

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân, GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Brandweer Fryslân is onderverdeeld in vier geografische afdelingen: Noordwest-Fryslân, Zuidwest-Fryslân, Noordoost-Fryslân en Zuidoost-Fryslân. De gemeente Tytsjerksteradiel valt onder de afdeling Noordoost-Fryslân.

De opbouw van de organisatie is als volgt:

  • Directeur/commandant Brandweer Fryslân. Vier afdelingshoofden en de directeur/commandant vormen het management van de brandweer.
     
  • Per afdeling vier clusterhoofden. Daarnaast is er een extra clusterhoofd voor de 24-uursdienst in Leeuwarden.
  • Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale brandweerzorg in het eigen gebied én tegelijkertijd verantwoordelijk voor een beleidsterrein voor heel Fryslân.
    Deze beleidsterreinen sluiten aan bij de taakvelden van de clusterhoofden.
  • Ieder clusterhoofd ondersteunt vijf tot zes uitrukploegen (zeventig tot tachtig vrijwilligers).
  • Een ploeg bestaat uit ongeveer twaalf tot achttien vrijwilligers. Iedere ploeg heeft een ploegleider. Iedere ploegleider heeft één aanspreekpunt: het clusterhoofd. Ieder cluster omvat vier tot negen beroepsmedewerkers.

De directeur/commandant Brandweer Fryslân is integraal verantwoordelijk voor de brandweerzorg in Fryslân en aanspreekpunt voor het bestuur.

Clusterhoofd Marco Fennema en Marko Kinderman (van de ploeg Gytsjerk) vertelden op interessante wijze wat de veranderingen in de organisatie betekenen, hoe de brandweer in de praktijk aan de slag is en wat er nodig is om brandweerman of –vrouw te worden.

Het tweede deel van het bezoek aan de brandweerkazerne bestond uit ‘aan den lijve ondervinden hoe het is om brandweermens te zijn. Er werden blusoefeningen gedaan, een (totaal versleten) fiets werd met een pneumatische schaar kapot geknipt, de test om met volledige bepakking en twee zware brandslangen een trap op en neer te lopen werd gedaan. Er werd getest hoe snel een brandweerpak kan worden aangetrokken. Tenslotte was er uitleg over het interieur van een brandweerauto en de manier waarop alles daarin altijd zijn vaste plekje heeft.

De raad van Tytsjerksteradiel bedankt de mensen van PI Leeuwarden, Veiligheidshuis Fryslân en Veiligheidsregio Fryslân/groep brandweer Gytsjerk voor alle medewerking aan de raadsexcursie.griffieTdiel/06092016/mda rh;djiminjus.

.