Vergadering Gemeenteraad 16-06-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 16-06-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:E.J. ter Keurs

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig: B. Knossen; E.M. Bruins Slot; G. Hoekstra; H. Rijpstra; L. Efdé (oant 19.34 uur); W.J. Koopmans (fanôf 20.30 oere); L.J. Bergsma (fanôf 22.15 oere).

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje/Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Vraag dhr. B. de Vries (FNP): motie van Achtkarspelen over de begroting Werkmaatschappij 8KTD.
Vraag mevr. W.J. Koopmans-van der Veen (VVD): zandpad bij Nijdjip in Suwâld.
Vraag dhr. E. Hoekstra (CDA): zandpad bij Nijdjip in Suwâld.
Vraag dhr. P. Reitsma: kop-staartbotsingen bij Quatrebras.
Vraag mevr. L. Westerdijk-Dam (CDA): stoppen bewegingslessen voor ouderen door KEaRN.
Vraag dhr. D. van der Wal (GrienLinks): het gebruik van groene stroom door gemeente.
Vraag dhr. F.H.B. Haenen (CDA): testvluchten JSF/F35 (geluid en beleving).
Vraag mevr. J. van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie): communicatie zwemwaterkwaliteit Klein Zwitserland.
Vraag mevr. L. Efdé-Kleefstra (VVD): ontwikkelingen bij Caparis.

4 Notitie Inspraak & Overleg bestemmingsplan Burgum 2016 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de notitie Inspraak en Overleg voorontwerp-bestemmingsplan “Burgum 2016” opiniërend besproken.

5 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Een – op voorstel van GBT geamendeerde - motie van GrienLinks, FNP, ChristenUnie en CDA over Festivals Groene Ster waarin het college wordt verzocht:

  • er voor te zorgen dat de inwoners, dieren en natuur van Tytsjerksteradiel beschermd worden tegen (geluids)overlast, veroorzaakt door festivals in de Groene Ster, door het college van de gemeente Leeuwarden te verzoeken er voor te zorgen dat de geluidsoverlast beperkt wordt door stringente handhaving van de vergunde feiten;
  • de afspraken met de gemeente Leeuwarden omtrent de richting van geluidsboxen bekend te maken;
  • een zienswijze in te dienen bij de gemeente Leeuwarden waarin aangegeven wordt dat  geluidsoverlast van het geplande festival Psy-Fi  voor onze gemeente sterk beperkt moet worden;
  • het college van Leeuwarden ook te benaderen wat de andere festivals in de Groene Ster betreft, met een duidelijke stellingname omtrent beperking geluidsoverlast,

    wordt verder gesteund door VVD en GBT en is derhalve met 16 tegen 3 stemmen aangenomen.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

6 Afstemmings- en fraudeverordening Bekijk dit agendapunt online

De Afstemmings- en fraudeverordening Participatiewet en de IOAW gemeente Tytsjerksteradiel 2016 wordt conform voorstel vastgesteld, waarbij GrienLinks geacht wordt te hebben tegengestemd.

7 Plan Grip op het Sociaal Domein Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft ingestemd met het als zodanig gewaarmerkte plan Grip op het Sociaal Domein, waarbij de informatie per tertaal, d.w.z. aansluitend bij de P&C-cyclus, beschikbaar wordt gesteld.

8 Startnotitie Omgevingswet Bekijk dit agendapunt online

De Startnotitie Omgevingswet is conform voorstel door de raad vastgesteld.

9 Mandaatbesluit 2016 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

  1. Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en wethouder resp. de burgemeester tot vaststelling van het Mandaatbesluit 2016.
  2. Het als zodanig gewaarmerkte Mandaatbesluit 2016 vast te stellen, voor zo ver het de hierin genoemde bevoegdheden van de Raad betreft, waarbij in de Bijlage / overzicht mandaten bij Griffie Tytsjerksteradiel onder punt 6 (Personeel griffie, pagina 31) de Wettelijke grondslag wordt gewijzigd in Artikel 1 lid 4 van de Verordening op de Werkgeverscommissie en het Oorspronkelijk bevoegd orgaan in Werkgeverscommissie.

10 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

11 Besluitenlijst raadsvergadering 26 mei 2016 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 26 maaie 2016 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

12 Sluiting openbaar deel vergadering Bekijk dit agendapunt online

13 Besloten deel: vaststellen verslag besloten deel raadsvergadering 26 mei 2016 Bekijk dit agendapunt online

14 Sluiting besloten deel Bekijk dit agendapunt online

15 Overige zaken Bekijk dit agendapunt online