Vergadering Gemeenteraad 15-09-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 15-09-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:W.J. Mansveld

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Afwezig met kennisgeving: de heer B.de Vries (FNP) en mw. L. Efdé-Kleefstra (VVD - tot 19.33 uur).

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

-Vraag mw. W.J. Koopmans - van der Veen (VVD) over boatfunsports op Burgumermar.
-Vraag dhr. J. Agema (CDA) over aanleg glasvezel.
-Vraag mw. W.A. Scheepsma (GrienLinks) over toename incidenten met verwarde mensen.
-Vraag mw. W.A. Scheepsma (GrienLinks) over aanpakken gevaarlijke fietsknelpunten.

4 Memo festivals Groene Ster Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft het memo ‘Evenementen in de Groene Ster’ informerend besproken.
Inspreker: de heer Theo van Gelder, namens Stichting Groene Ster Duurzaam.
En aansluitend (als punt 4a) inspreker de heer Arjen Hiemstra van brasserie "Canterlanden" in Gytsjerk (over punt 6 B-5).

5 Tuskenevaluaasje ferbrede Gemeentlik Riolearringsplan (vGRP) Bekijk dit agendapunt online

De ried hat de tuskenevaluaasje vGRP ‘Wettersoarch’ 2012-2019 foar kundskip oannaam.

6 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken binne neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

7 Fase 2 ontsluitingsweg Skûlenboarch Bekijk dit agendapunt online

Met betrekking tot het voorstel tweede fase ontsluitingsweg Skûlenboarch-Westkern heeft de raad besloten:
a. het resterende projectbudget uit de eerste fase van de ontsluitingsweg Skûlenboarch aan te wenden voor de uitvoering van de tweede fase;
b. een aanvullend krediet van € 100.000,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de tweede fase.

8 Evaluaasje keunst en kultuerbelied "Oer de fuotljochten" Bekijk dit agendapunt online

De ried hat besletten:
a. kennis te nimmen fan de ynhâld fan de evaluaasje fan de notysje Keunst en Kultuer;
b. dermei yn te stimmen dat de notysje Keunst en Kultuer ek de kommende fjouwer jier, 2016-2020, as ramt brûkt wurdt foar it keunst- en kultuerbelied fan ús gemeente.

9 Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling De Marrekrite Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft het college toestemming verleend om in te stemmen met wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite overeenkomstig het door de Marrekrite ingediende voorstel daartoe.

10 Rkc-rapport navolgingsonderzoek dorpsvisies Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft het eindrapport navolgingsonderzoek ‘Beleefde dorpsvisies – 4 jaar later’ van de Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel en de reacties van het College voor kennisgeving aangenomen.

11 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien, útsein ynkommen stik D1 (rapporten ‘Op weg naar een meervoudige democratie’ en ‘Maatwerkdemocratie’) dat yn hannen jûn wurdt fan de Agendacommissie.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

12 Besluitenlijsten raadsvergadering 30 juni 2016 en 29 augustus 2016 en notulen raadsvergadering 29 augustus 2016 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelisten fan de gearkomsten fan 30 juny 2016 en 29 augustus 2016 en it ferslach fan 29 augustus 2016 wurde ûnferoare fêststeld.

13 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

14 Toezeggingen

- pfh. Schippers: de ried wurdt op ‘e hicht hâlden fan it oerlis oer boatfunsports op ‘e Burgumer Mar;

- pfh. Schippers: yn de ried fan 13/10/2016 komt in ynformearjend memo oer de ôfspraken glêstried mei Kabel Noord;

- pfh. Mansveld: de raad ontvangt een periodieke voortgangsrapportage dorpsvisies.