Vergadering Gemeenteraad 15-12-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 15-12-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:W.J. Mansveld

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Installatie nieuw raadslid Bekijk dit agendapunt online

Mefrou S.E. van der Werf-Bieleveld is ynstallearre ta riedslid.

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

4 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

Vraag van dhr. J. Agema (CDA) over bedrijventerreinen aan het water.
Vraag van mw. M.K. Erkelens (PvdA) over ziektekostenverzekering AV Friso.

5 Schriftelijke vragen PvdA over strategische aankopen Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de aanvullende beantwoording op schriftelijke vragen PvdA-fractie met betrekking tot strategische aankopen.

6 Ruimte voor ondernemerschap Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van het voorstel ruimte voor ondernemerschap, een inventarisatie naar ervaren knelpunten binnen het MKB.

7 Aanpak evaluatie Wmo-beleid Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de aanpak evaluatie Wmo-beleid.

Bijgevoegde documenten

8 Schriftelijke vragen VVD over kinderopvangorganisaties Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de beantwoording op schriftelijke vragen van de VVD-fractie over kinderopvangorganisaties.

8a Centrumregeling Sociaal Domein Fryslan in 2017 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de informatie over de uitvoering Centrumregeling Sociaal Domein Fryslân in 2017.

8b Schriftelijke vragen CU en GL vergunninghouders

De raad heeft kennis genomen van de beantwoording van het college van de schriftelijke vragen van de fracties van ChristenUnie en GrienLinks over de huisvesting van vergunninghouders. 

9 Startnotitie nieuwe democratie Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft opiniërend gesproken over de Startnotitie Nieuwe Democratie.

10 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

11 Voortzetting ondernemersfonds centrum Burgum Bekijk dit agendapunt online

Met betrekking tot het voorstel Voortzetting ondernemersfonds centrum Burgum heeft de raad besloten:

a. in te stemmen met de continuering van de bestaande reclamebelasting in het bestaande afgebakend gebied in het centrum van Burgum (zoals in het voorstel is weergegeven) voor onbepaalde tijd;

b. in te stemmen met de grondslag voor de reclamebelasting: een vast bedrag van € 75,-- en een flexibel bedrag van € 1,90 per € 1000,-- van de WOZ-waarde (niet-woningen);

c. in te stemmen met de mogelijkheid tot een jaarlijkse tariefcorrectie van het flexibel bedrag in relatie tot de ontwikkeling van de WOZ-waarde ten behoeve van een stabiel financieel fonds;

d.in te stemmen met de verdere uitwerking van afspraken tussen college en de Stichting ondernemersfonds Centrum Burgum.

12 Vaststellen bestemmingsplan Garyp, Ielke Boonstraloane 4A (verplaatsen bouwvlak) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

1. het bestemmingsplan “Garyp, Ielke Boonstraloane 4A (verplaatsen bouwvlak)” met Imro code NL.IMRO.0737.03BPIII ongewijzigd vast te stellen;

2. geen exploitatieplan vast te stellen. 

13 Mobiliteitscentrale ANNO II Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft burgemeester en wethouders toestemming verleend tot het mede-treffen van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteits-bureau Noordoost Fryslân.

14 Beleidsplan Schuldhulpverlening 20170-2020 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft ingestemd met het beleidsplan Schuldhulpverlening 2017 – 2020 als beleidskader voor de aangegeven jaren.

15 Belastingvoorstellen 2017 Bekijk dit agendapunt online

Met betrekking tot het voorstel belastingvoorstellen 2017 heeft de raad als volgt besloten:

a. De volgende en bij dit raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2017 en waarvan toepassing de bijbehorende tarieventabellen, vast te stellen:

. verordening onroerende zaakbelasting 2017;

. verordening afvalstoffenheffing 2017;

. verordening rioolheffing 2017;

. verordening éénmalig aansluitrecht 2017;

. verordening begrafenisrechten 2017;

. verordening standplaatsgeld 2017;

. verordening haven-, kade- en opslaggeld 2017;

. verordening leges 2017;

. verordening reclameheffing Burgum centrum 2017.

b. In te trekken de belastingverordeningen als onder a. genoemd, voor het jaar 2016 en tarieventabellen 2016 behoudens de respectievelijke overgangsbepallingen in de nieuwe verordeningen 2017.

16 Wijziging begroting 2016 WM 8KTD Bekijk dit agendapunt online

De raad is akkoord gegaan met:

1. De wijziging van de begroting 2016 van de WM8KTD.

2. Een (verhoogde) bijstelling van de bijdrage aan de WM8KTD ten bedrage van € 510.000.

Bijgevoegde documenten

17 Benoemen tweede waarnemend raadsvoorzitter en lid klankbordgroep Omgevingswet Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

1. In de plaats van raadslid S.I. van der Meulen als tweede waarnemend voorzitter van de raad voor het restant van deze raadsperiode te benoemen raadslid F.H.B. Haenen (20 stemmen voor en 1 blanco).

2. In de plaats van raadslid S.I. van der Meulen als lid van de klankbordgroep Omgevingswet voor het restant van deze raadsperiode te benoemen raadslid R.H. Eizema (19 stemmen voor en 2 blanco).

18 Mededelingen en ingekomen stukken C Bekijk dit agendapunt online

De meidielings en ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

19 Besluitenlijst raadsvergaderingen van 3 en 17 november 2016 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan 3 en 17 novimber 2016 wurde ûnferoare fêststeld.

20 Sluiting openbaar gedeelte raadsvergadering Bekijk dit agendapunt online

21 Besloten deel: opheffen geheimhouding Megahome Bekijk dit agendapunt online

22 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

23 Toezeggingen

-

23 Toezeggingen

- pfh. Fokkema: de ried wurdt op 'e hichte hâlden fan de risseltaten fan de ûnderhannelings mei Kinderwoud oer harren húsfesting;
- pfh. Rijpstra: de ried krijt in brief fan Arriva oer betsjinning bushalte Garyp.