Vergadering Gemeenteraad 18-02-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 18-02-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:Eric ter Keurs

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Mei kundskip ôfwêzich: E. Hoekstra, B. de Vries en L.J. Bergsma (fanôf 22.30 oere).

De raad heeft kennis genomen van de mededeling van de heer E.J. ter Keurs dat hij geen tweede termijn in Tytsjerksteradiel wenst en de Koning zal verzoeken om hem met ingang van 1 september a.s. te ontslaan.

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Bij het vaststellen van de agenda heeft de raad besloten:

 • Van de agenda af te halen: agendapunt 8, vaststelling bestemmingsplan Noardburgum, recreatieplan Zwartkruis.
 • Aan de agenda toe te voegen: agendapunt 14a, Motie REC/Omrin.

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

1. Vraag mw. W.A. Scheepsma (GrienLinks) over eigen bijdrage Wmo.

2. Fraach dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie) oer ferkearssituaasje Simmerdyk tusken Burgum en Hurdegaryp.

3. Fraach dhr. P. Reitsma (FNP) oer btw-ôfdrachten gearwurkingsgemeenten.

4 Handhaving Rijksstraatweg 17, Noardburgum Bekijk dit agendapunt online

De raad is via een memo geïnformeerd over het verzoek om handhaving Rijksstraatweg 17, Noardburgum.

Bijgevoegde documenten

5 Hoofdopzet bestemmingsplan en welstandsnota project Aldtsjerk Foarút Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft opiniërend ingestemd met de aangegeven werkwijze en hoofdopzet voor het voorontwerp-bestemmingsplan en de concept-welstandsnota voor het project Aldtsjerk Foarút zodat beide in de inspraak gebracht kunnen worden.

6 Koopzondagen Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft opiniërend gesproken over het voorstel Koopzondagen.

7 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

8 Vervallen: Vaststelling bestemmingsplan Zwartkruis, Noardburgum Bekijk dit agendapunt online

Voor het inzien van het bestemmingsplan, ga naar: www.ruimtelijkeplannen.nl

Bij de vaststelling van de agenda voor de raad van 18 februari 2016 is dit punt van de agenda gehaald.

9 Vaststelling bestemmingsplan Eastermar, Grote Hornstweg 2 Bekijk dit agendapunt online

Voor het inzien van het bestemmingsplan, ga naar: www.ruimtelijkeplannen.nl

Het bestemmingsplan “Eastermar, Grote Hornstweg 2 (uitbreiding en wijziging bestemming)” met Imro code NL.IMRO.0737.16BPVII is ongewijzigd vastgesteld. De raad heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen.

10 Geurverordening Ds. Pelstraat 17, Suwâld Bekijk dit agendapunt online

De verordening op de Wet Geurhinder en Veehouderij Ds. Pelstraat 17 Suwâld wordt ongewijzigd vastgesteld.

Bijgevoegde documenten

11 Kaderbrief 2017-2020, Veiligheidsregio Fryslân Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft ingestemd met het verzenden van de als zodanig gewaarmerkte reactie aan Veiligheidsregio Fryslân met betrekking tot de Kaderbrief 2017-2020.

12 Instellen klankbordgroep van de raad voor de Omgevingswet Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

 • Een klankbordgroep Omgevingswet vanuit de raad in te stellen om de invoering van de Omgevingswet te begeleiden met de volgende taken:
  1. vanuit de functie van de raad meedenken over het proces rond de invoering van de Omgevingswet;
  2. monitoring van het proces;
  3. organiseren informatiebijeenkomsten voor de raad.
 • Tot leden van de klankbordgroep zijn benoemd de raadsleden B. Knossen (19 stemmen), R. Dijk (20 stemmen), S.I. van der Meulen (18 stemmen), W.A. Scheepsma (18 stemmen) en D.T. Hooijenga (17 stemmen).

13 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

14 Beslutelist riedsgearkomste 21 jannewaris 2016 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 21 jannewaris 2016 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

14a Motie REC/Omrin Bekijk dit agendapunt online

De troch de fraksjes fan CDA, FNP, GrienLinks en ChristenUnie yntsjinne moasje REC/Omrin wêr’t it kolleezje yn fersocht wurdt om:

 • binnen de aandeelhoudersvergadering aan te dringen op hoogste prioriteit om te voldoen aan de opgelegde last  en dus alles op alles te zetten om de problemen die de overtredingen veroorzaakten op te lossen;
 • binnen de aandeelhoudersvergadering aan te dringen om géén gebruik te maken van de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde last onder dwangsom en dus de kosten voor juridische procedures te voorkomen en deze middelen in te zetten voor een afvalstoffencentrale, die voldoet aan de afgegeven vergunningen;
 • binnen de aandeelhoudersvergadering aan te dringen op juiste en tijdige informatie aan de inwoners van de gemeente Harlingen en omliggende gemeenten zodat hun zorgen kunnen worden weggenomen,

wurdt mei 13 tsjin 7 stimmen oannaam.

Bijgevoegde documenten

15 Sluten Bekijk dit agendapunt online