Vergadering Gemeenteraad 29-08-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 29-08-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30-21:15
Voorzitter:Resp. H. Bouma, wnd.voorzitter en W.J. Mansveld

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
Met kennisgeving afwezig bij deze raadsvergadering: de heer E.J. ter Keurs.

Bijgevoegde documenten

3 Profielschets nieuwe burgemeester Bekijk dit agendapunt online

De profielschets nieuwe burgemeester 2016 voor de gemeente Tytsjerksteradiel: ‘Alles wat Fryslân moai makket’ heeft Tytsjersteradiel te bieden. En ‘alles wat Tytsjerksteradiel moai makket’, biedt onze burgemeester een uitdagende prachtbaan! is ongewijzigd vastgesteld.

4 Verordening op de vertrouwenscommissie Bekijk dit agendapunt online

De “Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Tytsjerksteradiel (2016)” is met inbegrip van het navolgende, raadsbreed gesteunde amendement vastgesteld:

  • besluitpunt III is als volgt gewijzigd:

    III. De heer G. Schippers (wethouder) en de heer O. de Jager (algemeen directeur / secretaris) te benoemen tot adviseur respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de vertrouwenscommissie.
  • Artikel 4 van de Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Tytsjerksteradiel is als volgt gewijzigd:

    Artikel 4

1. De commissie laat zich in haar werkzaamheden ambtelijk bijstaan door de griffier als secretaris van de commissie.
2. Bij kortdurende ontstentenis van de griffier wordt deze vervangen door de plaatsvervangend secretaris en bij structurele ontstentenis door de loco-griffier. In het laatste geval is de vervanging voor de rest van de gehele procedure.
3. De algemeen directeur / secretaris wordt als plaatsvervangend secretaris aan de commissie toegevoegd.
4. Een wethouder wordt als adviseur aan de commissie toegevoegd.
5. De secretaris, plaatsvervangend secretaris en wethouder zijn geen lid van de commissie en hebben geen stemrecht.

  • Artikel 5 lid 6 van de Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Tytsjerksteradiel is als volgt gewijzigd:

1. De leden 1 tot en met 5 van dit artikel zijn op overeenkomstige wijze van toepassing op de secretaris, plaatsvervangend secretaris en adviseur van de commissie.
 

  • Artikel 9 lid 6 van de Verordening vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken, herbenoeming burgemeester Tytsjerksteradiel is als volgt gewijzigd:
    1. De gesprekken met en de oordeelsvorming over de sollicitanten vinden plaats in aanwezigheid van en door die raadsleden die lid zijn van de commissie,  haar adviseur, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de commissie.

De volgende raadsleden zijn benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie:

- Mevrouw G. Hoekstra (CDA, voorzitter);

- De heer P. Reitsma (FNP);

- Mevrouw E. Bruins Slot (PvdA);

- Mevrouw L. Efdé (VVD);

- Mevrouw W.A. Scheepsma (GrienLinks);

- De heer D. Hooijenga (ChristenUnie);

- De heer H. Bouma (GBT, plv. voorzitter).

De heer S.K. Dijkstra (griffier) is benoemd tot secretaris van de vertrouwenscommissie.
 

De Commissaris van de Koning in de provincie Fryslân is van bovengenoemde besluiten in kennis gesteld door toezending daarvan.

5 Installatie waarnemend burgemeester Mansveld Bekijk dit agendapunt online

Mefrou W.J. Mansveld hat yn hannen fan de Kommissaris fan de Kening yn Fryslân de ferklearring en belofte ôflein en is dêrmei beëdige as boargemaster fan Tytsjerksteradiel oant it momint dat foarsjoen is yn in Kroanbeneamde boargemaster.

6 Sluiten Bekijk dit agendapunt online