Vergadering Gemeenteraad 03-11-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 03-11-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:mw. Wilma J. Mansveld

In deze vergadering wordt de Programmabegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2020 behandeld. Het college van burgemeester en wethouders vraagt aan de raad de begroting vast te stellen. Deze raadsvergadering wordt daarom ook de 'Begrotingsraad' genoemd.
 

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Vragenhalfuurtje

1. Fraach dhr. P. Reitsma (FNP) oangeande in meldpunt klachten en fragen de Sintrale As.
2. Fraach dhr. E. Hoekstra (CDA) oer ferljochting fytspaad kûm Sumar nei fuotbalfjilden.
3. Fraach dhr. J. Agema (CDA) oer Tytsjerksteradiel as ûndernimmersfreonlikste gemeente.

4 Schriftelijke vragen PvdA-fractie over aankoop onroerend goed

De raad is geïnformeerd over de beantwoording van de schriftelijke vragen van de PvdA-fractie over de aankoop van strategisch onroerend goed. Het college komt met nadere antwoorden naar de raad van 15 december 2016.

4a Informatie VOG's vrijwilligers

De raad is geïnformeerd over de aantallen en de kosten van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) voor vrijwilligers. Het college zegt toe:

  • Uit te zoeken wat de juridische haalbaarheid is bij het onderscheid maken tussen vrijwilligers en niet vrijwilligers.
  • Uit te zoeken hoeveel aanvragen van de huidige VOG vrijwilligers betreffen.
  • De aanvragen die voldoen aan de eisen van het rijk, te verwijzen naar de landelijke regeling voor het gratis aanvragen.

Bijgevoegde documenten

5 Ingekomen stukken

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

Bijgevoegde documenten

6 Programmabegroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020

De raad heeft besloten:

1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2017, inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves (zie 5.4) en met inachtneming van het aangenomen amendement aanvragen VOG (verklaring omtrent gedrag) bij de gemeente.
2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2020.
3. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting.
4. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf 4.1 Lokale heffingen.
5. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf 4.1 Lokale heffingen.
6. Akkoord te gaan met gelijkblijvende grondprijzen voor het jaar 2017 zoals voorgesteld in paragraaf 4.7 Grondbeleid.

De in paragraaf 4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico’s te bevestigen.

Een amendement van PvdA en CDA, waarin de raad besluit een bedrag van € 7.650,-- op te nemen in de begroting van 2017 om het mogelijk te maken de VOG gratis te verstrekken aan 25% (185) van het aantal aanvragen, waarbij het gaat om vrijwilligers in vrijwilligersorganisaties, die niet in aanmerking komen voor de landelijke regeling,
wordt verder gesteund door FNP, GrienLinks en ChristenUnie en is derhalve met 19 tegen 4 stemmen aangenomen.

Een motie van ChristenUnie en GrienLinks waarin het college wordt verzocht:

  • om, in samenspraak met de raad (via de geëigende kanalen), een hoorzitting te organiseren waarin de raad breed wordt geïnformeerd over de leefsituatie op de gezinslocatie van het COA en de regels en procedures rond de inbewaringstelling van personen/gezinnen, inclusief de concrete uitwerking daarvan;
  • hierbij zowel bestuurlijke, juridische als ethische aspecten aan de orde te laten komen, de situatie van kinderen een speciale plaats te geven, en naast inhoudelijke informatie ook aandacht te besteden aan storytelling;
  • zoveel mogelijk relevante partijen hierbij te betrekken,

krijgt verder geen steun is en derhalve verworpen met 4 tegen 19 stemmen.

7 Besluitenlijst raadsvergadering 13 oktober 2016

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 13 oktober 2016 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

8 Sluiting

9 Tasizzings

- pfh. Rijpstra: de ried wurdt meinommen yn de evaluaasje fan fragen en klachten oangeande de útfiering fan de Sintrale As;
- pfh. Rijpstra; de ried wurdt ynformearre oer de mearkosten fan griene enerzjy, sa gau as dizze bekend binne;
- pfh. Rijpstra: de ried wurdt ynformearre oer de besteging fan it ekstra jild foar earmoedebestriding, sa gau as der mear konkrete dúdlikheid is;
- pfh. Rijpstra: de ried wurdt ynformearre oer re-yntegraasje fan de jongerein.