Vergadering Gemeenteraad 26-01-2017

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 26-01-2017

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:Wilma J. Mansveld

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Afwezig met kennisgeving: mevrouw L. Westerdijk-Dam (CDA) en de heer J. Agema (CDA).

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Het ingekomen stuk 8 B3 (Wetter en Willepark Burgum) wordt tijdens deze raadsvergadering behandeld als punt 3a.
Agendapunt 7 (evaluatie verkeersmaatregelen Symen Halbeswei) wordt behandeld als punt 3b.

3 Vragenhalfuurtje, aansluitend 3a en 3b Bekijk dit agendapunt online

1. Vraag dhr. D.T. Hooijenga (ChristenUnie) en
2. de heer F.H.B. Haenen (CDA) over nemen maatregelen i.v.m. toegenomen verkeersintensiteit door aanleg rotonde Burgum.
3. Vraag dhr. P. Reitsma (FNP) over bushokje aan de Rinia van Nautaweg in Gytsjerk.
4. Vraag dhr. D. van der Wal (GrienLinks) mede namens CDA-fractie over rentepercentage Kredietbank.
5. Vraag mw. J. van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie) en
6. mevrouw W.J. Koopmans-van der Veen (VVD) over mogelijkheden pontje en stremming brug Eastermar-Skûlenboarch.
7. Vraag mevrouw W.J. Koopmans-van der Veen (VVD) over voetpad Buorren Tytsjerk.
8. Vraag mevrouw W.J. Koopmans-van der Veen( VVD) m.b.t. zorgen ondernemers over de Slachtedyk.
9. Vraag mevrouw W.A. Scheepsma (GrienLinks) over subsidie huisvesting statushouders.
10.Vraag mevrouw W.J. Koopmans-van der Veen (VVD) over boatfunsports.
11.Vraag mevrouw J. van der Veen-Zeilstra (ChristenUnie) over aantal opvangplaatsen in AZC's.

4 Rapportage informatiebeveiliging Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de rapportage informatiebeveiliging voor kennisgeving aangenomen.

Bijgevoegde documenten

5 Mogelijkheden regelarme bijstand Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de informatie over mogelijkheden regelarme bijstand voor kennisgeving aangenomen.

6 Monumentenbeleid Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de informatie monumentenbeleid. De opiniërende behandeling zal niet in april maar later plaatsvinden.

Bijgevoegde documenten

7 Evaluatie verkeersmaatregelen Symen Halbeswei Bekijk dit agendapunt online

De ried hat kundskip naam fan de ynformaasje evaluaasje boargerinisjatyf Symen Halbeswei.
Inspreker: de heer H. Sikkema, Tytsjerk.

8 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.
Der is in ynsprekker by punt B3.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

Bijgevoegde documenten

9 Toekomst Stadsregio Leeuwarden Bekijk dit agendapunt online

Inzake de Toekomst Stadsregio Leeuwarden heeft de raad ingestemd met:
a. In stand houden van de samenwerking met de gemeente Leeuwarden op gemeenschappelijke (strategische) thema’s en doelen.
b. Ontwikkeling van een pragmatische samenwerkingsvorm die aansluit bij de wederzijdse uitwerking van belangen.
c. Het beschikbare budget (€ 40.000,-) voor de Stadsregio per 1-1-2018 aan te passen naar € 30.000,-.

10 Verordening VTH-kwaliteit Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:
1. Ten behoeve van de nulmeting van de VTH-medewerkers een krediet beschikbaar te stellen van € 19.000.
2. De Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Tytsjerksteradiel ongewijzigd vast te stellen.

11 Benoeming lid Commissie Communicatie Bekijk dit agendapunt online

In de vacature R.H. Eizema, is mevrouw S.E. van der Werf-Bieleveld door de raad met algemene stemmen benoemd tot lid van de Commissie Communicatie voor het restant van de huidige raadsperiode.

12 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

13 Besluitenlijst raadsvergaderingen 15 en 20 december 2016 (openbaar deel) Bekijk dit agendapunt online

De beslutelisten fan it iepenbiere part fan de riedsgearkomsten fan 15 en 20 desimber 2016 wurde ûnferoare fêststeld.

14 Megahome-onderzoeksrapporten en plan van aanpak Bekijk dit agendapunt online

Inzake Megahome heeft de raad besloten:
1. Kennis te nemen van de stukken in de kwestie Megahome, zoals deze op 16 december 2016 openbaar zijn gemaakt.
2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage plan van aanpak (rapporten Megahome) 8 december 2016, projectgroep Bewust Vakmanschap.
3. Kennis te nemen van de analyse van Houthoff Buruma van de uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof in de kwestie Megahome.
4. In te stemmen met de conclusie van het college dat er foutieve inschattingen zijn gemaakt rond de overeenkomsten met Megahome, dat het college dit ten zeerste betreurt en dat de gang van zaken heeft aangetoond dat er een noodzaak bestaat om de werkprocessen aan te scherpen en beter te bewaken.
5. Kennis te nemen van en in te stemmen met de aanpak van het college om mede lering te trekken uit de inhoud van de onderzoeksrapporten Megahome en om uitwerking en uitvoering te geven aan de aanbevelingen daaruit en deze te betrekken bij de reguliere externe managementevaluatie in 2017 waarbij ook de raad zo mogelijk via een informerend gesprek wordt betrokken.
6. Het college te verzoeken de raad via de reguliere rapportages op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak.

Bijgevoegde documenten

15 Sluiting openbaar deel vergadering Bekijk dit agendapunt online

16 Verslagen besloten deel raadsvergaderingen 15 en 20 december 2016 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelisten fan it besletten part fan de riedsgearkomsten fan 15 en 20 desimber 2016 wurde ûnferoare fêststeld.

17 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

18 Toezeggingen

- pfh. Rijpstra: by it yntegrale earmoedebelied yn april krijt de ried neiere foarstellen oer de rente by de Kredietbank;
- pfh. Schippers: de ried krijt de rapporten oer boatfunsports as de gemeente dy hat;
- pfh. Rijpstra: yn de PPN komt in ôfwagingsútstel foar de oanpak fan de Symen Halbeswei mei dêryn oandacht foar in mooglike ferbreding fan de dyk en foar passearplakken;
- pfh. Rijpstra: de ried krijt in ôfskrift fan de reaksje fan it kolleezje op de Brede ruimtelijk-economische analyse van de Friese havens en vaarwegen.