Vergadering Gemeenteraad 21-09-2017

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-09-2017

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:Dhr. L.J. Gebben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig: mevrouw L. Efdé-Kleefstra en de heer B. de Vries.

2 Installatie raadslid Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de vertrouwensbrieven van de heer S.I. van der Meulen goedgekeurd en vervolgens besloten hem toe te laten als lid van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel (de heer Van der Meulen heeft aansluitend de belofte afgelegd).

3 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Wurklist: de behanneling fan de punten 5 (Rinte Kredytbank) en 6 (Skriftlike fragen GrienLinks oer útsetting út AZC) wurdt omdraaid.

Bijgevoegde documenten

4 Vragenhalfuurtje / Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Mevrouw N. Koopmans (VVD) over uitkomst procedure bij Raad van State in de zaak nieuwbouw Tijsma.
De heer H.E. Siegers (CDA) over gebruik paden Wetter- en Willepark in Burgum.
Mevrouw B. Scheepsma (GrienLinks) over budgetten jeugdzorg.
Mevrouw B. Scheepsma (GrienLinks)over tunnel Zomerweg.

5 Rentetarieven Kredietbank (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft in informerende zin gesproken over het voorstel rentetarieven Kredietbank Nederland.

Bijgevoegde documenten

6 Schriftelijke vragen GrienLinks over uitzetting uit AZC Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft in informerende zin gesproken over de schriftelijke vragen van de fractie van GrienLinks over de uitzetting uit de gezinslocatie Burgum en de antwoordbrief van de burgemeester daarop.

7 Memo nuances kapvergunningen Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft het memo nuances kapvergunningen voor kennisgeving aangenomen.

8 Notitie eenzaamheid Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft informerend gesproken over het raadsvoorstel eenzaamheid.

In moasje fan CDA, ChristenUnie, VVD en PvdA dêr’t it kolleezje yn frege wurdt:

 • om prioriteit te jaan oan it probleem iensumens yn ús gemeente;
 • om in yntegrale oanpak troch  KEaRN om  lieding te jaan oan sinjalearing en benadering fan iensumens;
 • de ‘mienskip’ hjirby te belûken,
  wurdt mei algemiene stimmen oannaam.

9 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Een motie van PvdA, FNP, CDA, ChristenUnie en GrienLinks waarin het college wordt opgeroepen om:

 • te onderzoeken of er in samenwerking met de HAVO top onderwijsinstelling in Burgum een stemlokaal te realiseren is binnen het schoolgebouw;
 • in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 zich samen met de raad actief in te zetten om jongeren te informeren over de lokale politiek,
  wordt verder gesteund door de VVD en is derhalve met 20 stemmen tegen 1 aangenomen.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

10 Vaststellen Bestemmingsplan Hurdegaryp-It Súd, faze II (weryndieling) (wordt nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft over het bestemmingsplan Hurdegaryp It Súd, fase II (herindeling) besloten:

1. Gedeputeerde Staten ontvankelijk te verklaren in hun zienswijze.
2. Het bestemmingsplan niet te wijzigen naar aanleiding van de zienswijze.
3. Artikel 12.4 sub A van het bestemmingsplan naar aanleiding van een ambtshalve aanpassing als volgt gewijzigd vast te stellen: “het gebruik van de gronden met de aanduiding 'erf- en terreinafscheidingszone' overeenkomstig de bestemming 'Wonen - vrijstaande woningen 1' tenzij het erfafscheidingsplan, als bedoeld in bijlage 2, is aangelegd en instand gehouden wordt”.
4. Het bestemmingsplan Hurdegaryp, It Súd, fase II (herindeling) met Imro code NL.IMRO.0737.13BPIV vast te stellen met in achtneming van bovengenoemd punt 3.
5. Geen exploitatieplan vast te stellen.
6. De bevoegdheid tot het nemen van een besluit over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in relatie tot de vaststelling van een wijziging(splan) te delegeren aan burgemeester en wethouders.

11 Rkc-onderzoek naar jeugd, alcohol en drugs (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

Voor wat betreft het RKC-rapport “Klare wijn schenken” heeft de raad besloten in te stemmen met het als zodanig gewaarmerkte Actieplan en Bestuurlijke reactie.

12 Concept Dekkingsplan 2.0 Samen Paraat Veiligheidsregio Fryslân Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen voor het Dekkingsplan 2.0, Samen Paraat van de Veiligheidsregio Fryslân.

13 Benoemen lid Werkgeverscommissie (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft met 20 stemmen voor en 1 stem blanco besloten in de plaats van mevrouw E.M. Bruins Slot – Janmaat te benoemen tot lid van de Werkgeverscommissie de heer E. Hoekstra voor het restant van de huidige raadsperiode.

Bijgevoegde documenten

14 Benoemen loco-griffier Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft met algemene stemmen besloten:

 1. De heer G. Stellingwerf per 14 september 2017 te ontslaan als 1e loco-griffier.
 2. Mevrouw B. Koopmans-van der Werff per 22 september 2017 te benoemen tot 1e loco-griffier.

Bijgevoegde documenten

15 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

16 Besluitenlijsten raadsvergadering van 13 juli en 4 september 2017 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan 13 july 2017 en 4 septimber 2017 wurde ûnferoare fêststeld.

17 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

18 Toezeggingen

- pfh. Gebben: de risseltaten fanút de konferinsje fan de seis GLO-gemeenten wurde werom koppele nei de ried;

- pfh. Bruins Slot: college komt met nadere informatie over niet beantwoorde vragen rondom de Kredietbank (jaarcijfers / winst, Kleinsmagelden en Rijksgeld);