Vergadering Raadsvergadering 21-12-2017

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Raadsvergadering

Vergadering Raadsvergadering 21-12-2017

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Afwezig: de raadsleden F.H.B. Haenen, R. Dijk, S.I. van der Meulen, B. de Vries, J. van der Veen-Zeilstra (tot 19.50).
Griffier tot 21.40 uur: B. Koopmans-van der Werff (loco). Vanaf 21.40 uur: S.K. Dijkstra.

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

3 Vragenhalfuurtje/Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

Vraag mw. L. Westerdijk-Dam (CDA): buddy's voor ouderen.
Vraag dhr. F. de Haan (FNP): valboetes in de zorg.
Vraag mw. W.A. Scheepsma (GrienLinks): bomen Reidfoarn Hurdegaryp.
Vraag mw. G. Hoekstra-Mozes (CDA): afspraken in het kader de Sintrale As en de plus hierop.
Vraag mw. L. Efdé-Kleefstra (VVD): artikel in LC over Caparis.
Vraag mw. W.A. Scheepsma (GrienLinks): hulp aan jeugd in psychische nood.

4 Convenant boetes zorgpremie (vroegsignalering) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft het informerend voorstel Convenant Vroegsignalering voor kennisgeving aangenomen.

5 Tunneltje Zomerweg (mondeling) Bekijk dit agendapunt online

De toezegging over het tunneltje Zomerweg als ook de schriftelijke vragen zijn mondeling afgedaan.

6 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Ynkommen stik B3 (Groene Ster Duurzaam) wurdt behannele (as 3a), direkt oanslutend oan punt 3. Der is in ynsprekker.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

7 Sluiting openbare scholen OPO Furore Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de brief van de Stichting OPO Furore omtrent het opheffen van de openbare basisscholen in Eastermar,
    Jistrum en Noardburgum.
2. Om de basisscholen in Eastermar en Jistrum die de Stichting OPO Furore op wil heffen niet in eigen beheer te nemen en over de
    school in Noardburgum in een later stadium een besluit te nemen.

Het door de PvdA ingediende amendement waarbij wordt besloten het voorgestelde besluit onder punt 2 als volgt te wijzigen: '2. Om de basisscholen in Eastermar en Jistrum die de Stichting OPO Furore op wil heffen niet in eigen beheer te nemen en over de school in Noardburgum in een later stadium een besluit te nemen.' wordt verder gesteund door VVD, GrienLinks, FNP en ChristenUnie en is derhalve met 13 tegen 6 stemmen aangenomen.

8 Afgeven verklaring geen bedenkingen Omgevingsvergunning Woudweg 17 Noardburgum Bekijk dit agendapunt online

De raad verwerpt het voorstel van het college om te weigeren een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de gevraagde omgevingsvergunning voor perceel Woudweg 17 te Noardburgum.

Een door de fracties van CDA, FNP, GrienLinks, VVD en PvdA ingediende motie waarin het college wordt opgeroepen:

 • zo spoedig mogelijk met een voorstel naar de raad te komen waarin de raad wordt verzocht wel een verklaring van geen bedenkingen af te geven inzake Woudweg 17, Noardburgum;
 • alle nodige voorbereidingshandelingen te treffen om zo spoedig mogelijk tot een dergelijk raadsvoorstel te komen,

wordt unaniem aangenomen.

9 Startnotitie Energieplan Tytsjerksteradiel Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft ingestemd met de startnotitie Energieplan.

10 Onttrekken aan openbaarheid weggedeelten Skûlenboarch Bekijk dit agendapunt online

Oangeande it nije yndustryterrein Skûlenboarch hat de ried besletten de folgjende diken oan it iepenbier ferkear te ûntlûken:

 • de dyk Mounekamp tusken de ôfslaggen Nije Yndustrywei (460 meter);
 • de reed Mounekamp tusken de dyk Mounekamp en de Nije Yndustrywei (90 meter);
 • de Industrieweg foarby de yngong fan Wadro (195 meter)

lykas oanjûn op de merke ôfbylding.

11 Vaststelling ontwikkellocatie Wynia Hurdegaryp Bekijk dit agendapunt online

De raad is akkoord gegaan met het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatie-begroting, van locatie Wynia te Hurdegaryp.

12 Reclamebeleid bij gemeenteraadsverkiezingen Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten de volgende regeling op te nemen als paragraaf 3a in de Notitie aanplakken van aankondigingen en reclame, het reclamebeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel:

1. Als aanvulling op het reclamebeleid het plaatsen van sandwichborden, driehoekborden en spandoeken om en op gemeente-eigendom (lantaarnpalen, etc.)   toe te staan vanaf vier weken voor de dag van verkiezingen. Deze worden hooguit 48 uur na de dag van de verkiezingen verwijderd door de politieke partij.
2. De borden en spandoeken staan in de bebouwde kom, verder dan 20 meter van een kruising of splitsing van wegen. De plaatsing is dusdanig, dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer blijft en dat een doorgang op het trottoir blijft.
3. Iedere politieke partij kan maximaal 10 reclame-uitingen plaatsen in Burgum, in de andere dorpen geldt een maximum van 6 reclame-uitingen. In de dorpen Mûnein, Earnewâld, Jistrum, Noardburgum en Ryptsjerk worden, conform eerdere vastgelegde afspraken, géén reclame-uitingen geplaatst.
4. Voor het plaatsen van spandoeken op privéterrein, ook buiten de bebouwde kom, moet de eigenaar hiertoe schriftelijk toestemming hebben gegeven.
5. Spandoeken mogen niet aan de weg worden geplaatst, als de bruikbaarheid of de veiligheid van de weg in gevaar komt. Daarbij geldt als algemene regel dat de verkeersveiligheid in acht moet worden genomen.
6. Spandoeken mogen niet dusdanig geplaatst worden dat inwoners daar hinder van ondervinden in hun woon- en leefklimaat. Dit betekent o.a. dat deze minimaal 10 meter van de erfgrens worden geplaatst.
7. Tijdens de periode genoemd onder punt 1, worden de gemeentelijke aanplakborden en aanplakzuilen uitsluitend gebruikt voor reclame-uitingen aangaande de verkiezingen. Als posterformaat wordt A2 aangehouden.
8. Voor het plaatsen van de borden bij algemene regel aan politieke partijen die daar gebruik van willen maken, onder de genoemde voorwaarden toestemming te verlenen, zodat niet telkens om toestemming hoeft te worden gevraagd. Dit betekent dat er geen vergunning nodig is.

13 Risicoanalyse integriteit kandidaat-wethouders Bekijk dit agendapunt online

De raad besluit inzake de Risicoanalyse kandidaat wethouders het volgende:
a. Lid 5 van artikel 9a van het Reglement van orde voor de raad als volgt te wijzigen:

       5. De commissie toetst de van de kandidaat wethouder ontvangen documenten en informatie aan de hand van in elk geval een
           zevental voorschriften:

 • een externe risicoanalyse integriteit;
 • de verklaring omtrent gedrag;
 • de artikelen 35, 36a, 10 en 41a Gemeentewet (benoembaarheidsvereisten);
 • de artikelen 41b en 12 Gemeentewet (nevenfuncties);
 • artikel 36b Gemeentewet (onverenigbare functies);
 • de artikelen 41c, 15 en 46 Gemeentewet (onverenigbare of verboden handelingen);
 • de gedragscode voor burgemeester en wethouders van de gemeente.       

b. Lid 8 van artikel 9a van het Reglement van orde voor de raad als volgt te wijzigen:

8. In het geval de documenten “externe risicoanalyse integriteit” en “verklaring omtrent gedrag” nog niet beschikbaar zijn als gevolg van de tijd die benodigd is voor het opstellen van deze documenten, wordt voor die duur de eigen verklaring hieromtrent van de kandidaat wethouder voor waar geaccepteerd.

c. De kosten voor de externe risicoanalyse integriteit, geraamd op een bedrag van € 4.000 in 2018, te dekken door voor dit bedrag te beschikken over de in de begroting 2018 opgenomen post ‘eenmalig onvoorzien’, en voor de toekomst mee te nemen in de begrotingen voor het jaar waarin dat van toepassing is (eerstvolgende jaar is dan 2022).

   

14 Nieuwe verordening Wmo 2017 Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de Verordening maatschappelijke ondersteuning Tytsjerksteradiel 2018 ongewijzigd vastgesteld, inclusief het erratum waarbij in artikel 3, lid 1 tussen ‘kosteloze’ en ‘cliëntondersteuning’ wordt toegevoegd ‘onafhankelijke’.

15 Verordening individuele inkomenstoeslag Bekijk dit agendapunt online

De Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2018 is door de raad ongewijzigd vastgesteld.

16 Verordening maatschappelijke participatie Bekijk dit agendapunt online

. De Verordening maatschappelijke participatie gemeente Tytsjerksteradiel 2018 is door de raad ongewijzigd vastgesteld.

17 Beschikbaarstellen financiële middelen projectleider evaluatie samenwerking 8K TD Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:
1. Vooruitlopend op de definitieve behandeling van het rapport Boogers over de “Evaluatie samenwerking dragende organisatie & werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel” opdracht te geven aan het college om een externe projectleider opdracht te geven een projectplan te schrijven.
2. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen van € 7.500,-.

18 Vaststellen verordeningen belastingen, leges, tarieven Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

a. de volgende als zodanig gewaarmerkte belastingverordeningen 2018 en waarvan toepassing de bijbehorende tarieventabellen, vast te stellen:

• verordening onroerende-zaakbelasting 2018 (VVD tegen);

• verordening afvalstoffenheffing 2018;

• verordening rioolheffing 2018;

• verordening éénmalig aansluitrecht 2018;

• verordening reinigingsrechten 2018;

• verordening haven-, kade- en opslaggeld 2018;

• verordening leges 2018.

De fracties van GrienLinks en ChristenUnie wensen geacht te worden tegen de verordening precariobelasting te hebben gestemd.

b. In te trekken de belastingverordeningen als onder a. genoemd, voor het jaar 2017 en tarieventabellen 2017 behoudens de respectievelijke overgangsbepalingen in de nieuwe verordeningen 2018.

Een door de fracties van GrienLinks en ChristenUnie ingediend amendement om de Verordening precariobelasting m.i.v. 01/01/2018 in te trekken, krijgt verder geen steun en is derhalve met 4 tegen 15 stemmen verworpen.

19 Begrotingswijziging reserve overlopende posten Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:   

1. in te stemmen met in 2017 toevoegen aan de Reserve overlopende posten van de navolgende bedragen:

€  7.650,--       ten behoeve van het in 2018 verstrekken van gratis VOG’s;
€  4.000,--       ten behoeve van het in 2018 realiseren van een digitaal ontmoetingspunt voor vrijwilligersinitiatieven rond AZC en statushouders.

2. In te stemmen met het in 2018 weer onttrekken van de onder 1. genoemde bedragen om deze in de begroting van 2018 weer inzetbaar te maken voor de onder 1. aangegeven activiteiten.

19a Nieuwjaarsreceptie (nagezonden) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

 1. In 2018 een nieuwjaarsbijeenkomst voor inwoners, organisaties en bedrijven te organiseren.
 2. Bij de perspectiefnota 2019-2022 de afweging van de kosten voor een jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst mee te nemen.
 3. De kosten van de nieuwjaarsbijeenkomst van 2018 te dekken via de 1e Bestuursrapportage.

Bijgevoegde documenten

20 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl). 

21 Besluitenlijsten 9 en 23 november 2017 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelisten fan de riedsgearkomsten fan 9 novimber 2017 en 23 novimber 2017 wurde ûnferoare fêststeld.
      

22 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

23 Toezeggingen

- pfh. Fokkema: de ired wurdt mei in memo ynformearre oer alle ôfspraken en risseltaten fan it plus-pakket Sintrale As;
- pfh. Bruins Slot: de raad wordt in januari schriftelijk geïnformeerd over de actuele stand van zaken rondom Caparis, waaronder het
  herstructureringsplan.