Vergadering Gemeenteraad 22-02-2018

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 22-02-2018

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:L.J. Gebben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

Met kennisgeving afwezig de raadsleden mw. M.K. Erkelens en dhr. H. Bouma. Dhr. D. van der Wal arriveert om 19.40 uur.

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

De ried hat de folgjende wizigings oanbrocht yn de wurklist:

 • Punt 10a (skriftlike fragen ChristenUnie, FNP en CDA oer brief
  oan minsken mei in útkearing yn Eastermar wurdt behannele as
  punt 3a.
 • Punt 20 (beneamen foarsitter Rekenkamercommmissie) wurdt
  behannele as punt 3b.
 • De status fan de behanneling fan punt 11 (moetingssintrum
  Gytsjerk) wurdt feroare fan opiniëarjend yn beslútfoarmjend.
 • De wurklistpunten 12a en 12b (evaluaasje gearwurking 8KTD
  en beskikberstellen budzjet foar projektlieder wurde tagelyk
  behannele.
 • Oan de wurklist wurdt as punt 22a tafoege: Moasje previnsje.

3 Vragenhalfuurtje/Rondvraag. Hieraan toegevoegd schriftelijke vragen brief bijstandsgerechtigden Eastermar (3a) en benoemen voorzitter Rkc Tytsjerksteradiel (3b) Bekijk dit agendapunt online

Fraach dhr. P. Reitsma (FNP): carpoolplak de Wâldpoarte, Garyp.
Fraach dhr. B. Knossen (CDA): oerlis mei wenningkorporaasjes oer mienskipsrûmtes by ferbou wenningkompleksen.
Vraag dhr. F.H.B. Haenen (CDA): als raad na de raadsvergaderingen meedoen aan Ik Pas (geen alcohol).
Fraach dhr. E. Hoekstra (CDA): flagge útstekke toer Krústsjerke Burgum op Keningsdei en befrijingsdei.
 

4 Visie op Tytsjerksteradiel Bekijk dit agendapunt online

Voor kennisgeving aangenomen door de raad.

5 Woonvisie: reacties inspraak en evaluatierapport huidige woonvisie Bekijk dit agendapunt online

De meerderheid van raad constateert dat de concept Woonvisie 2018 zodanig moet worden aangepast dat deze tegemoet komt aan de ambities van de meerderheid van de raad. Daarnaast vindt de raad het, vanwege een goede besluitvorming, niet verstandig tijdsdruk in te bouwen van behandeling op 17 mei 2018 in de nieuwe raad en dat het nieuwe college belast moet worden met de verdere uitwerking c.q. aanpassing van deze concept Woonvisie 2018. Dit ook berichten aan de insprekers. Het college zal de provincie Fryslân via een bestuurlijke brief op de hoogte stellen.

6 Onderhandelingen Kinderwoud Bekijk dit agendapunt online

Door de raad voor kennisgeving aangenomen.

7 Camperplaatsen Bekijk dit agendapunt online

Door de raad voor kennisgeving aangenomen.

8 Overdrachtsdocument Nieuwe Democratie Bekijk dit agendapunt online

Door de raad voor kennisgeving aangenomen.

9 Overdrachtsdocument Omgevingswet Bekijk dit agendapunt online

Door de raad voor kennisgeving aangenomen.

10 Schriftelijke vragen: GrienLinks en ChristenUnie over infill kunstgrasveld Bekijk dit agendapunt online

Door de raad voor kennisgeving aangenomen.  De fractie van GroenLinks is van mening dat het college door gebruik te maken van het instrooimiddel waartoe is besloten, artikel 13 van de Wet Bodembescherming niet toepast en vindt dit treurig.

10a Schriftelijke vragen ChristenUnie, FNP en CDA over brief bijstandsgerechtigden Eastermar

Voor kennisgeving aangenomen door de raad.

Het college betreurt de toonzetting van de brief en het daardoor ontstane onbegrip. De wethouder heeft excuses aan betrokkenen aangeboden. Mocht zich een dergelijke situatie weer voordoen, dan zal er beter gelet worden op timing, toonzetting en manier van communicatie. De brief wordt niet ingetrokken want had vooral een preventief doel.

11 Ontmoetingscentrum Gytsjerk Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

 1. Het burgerinitiatief van dorpsbelang Gytsjerk te steunen en om in te zetten op de realisatie van een ontmoetingsruimte (met diverse medefuncties o.a. vernieuwde kleedruimten) in Gytsjerk bij zwembad De Sawn Doarpen.
 2. Het zwembad De Sawn Doarpen gelijk te verduurzamen naar gasloos en hiervoor een bedrag van € 12.500,-- structureel per jaar beschikbaar te stellen boven op de huidige exploitatie van het zwembad (duurzaamheidsambities It kin oars, it moat oars 2.0).
 3. De huurwaarde van de ontmoetingsruimte ad € 13.856,-- per jaar en waarin de eerder toegezegde € 100.000,-- als korting daarop is verwerkt, ten laste te laten komen van dorpsbelang Gytsjerk.

Bijgevoegde documenten

12a Evaluatie samenwerking Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

1.  kennis te nemen van het evaluatierapport “Evaluatie samenwerking dragende organisaties &  werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel” (bijlage
     1) en

2.  acht andere bijlagen;

3. het samenwerkingsmodel 3c (groeimodel) te herbevestigen;

4. in te stemmen met het inrichten van een compacte projectorganisatie die, onder leiding van een externe projectleider en een door beide colleges vast te stellen     actieprogramma, inrichting en uitwerking geeft aan de doorontwikkeling van het 3c-model en de in het rapport genoemde verbetervoorstellen.

Een motie, ingediend door alle fracties in de gemeenteraad en waarbij het college wordt om de toezegging wordt gevraagd:

 1. Dat de gemeenteraden van beide gemeenten bij elke raadsvergadering waar nodig worden geïnformeerd over de voortgang van het verbetertraject;
 2. Dat de gemeenteraden worden geconsulteerd in de vòòr 21 maart a.s. door de projectleider te ontwikkelen voorbeeldtekst over de ambtelijke samenwerking voor het raads- c.q. coalitieprogramma;
 3. Dat de documenten aangaande de samenwerking worden vervat in een overdrachtsdocument ten behoeve van een nieuwe gemeenteraad/nieuw college van B&W,

wordt unaniem aangenomen.

12b Beschikbaarstellen budget projectleider doorontwikkeling samenwerking

De raad heeft besloten een budget van € 26.350,00 ex BTW ter beschikking te stellen ten behoeve van de projectleiding doorontwikkeling samenwerking 8KTD. Dit bedrag is inclusief het eerder aangevraagde bedrag van € 7.500,00 ex BTW voor het opzetten van het plan van aanpak.

13 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken binne neffens de diene foarstellen ôfdien.

14 Bernekampus Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

a. Medewerking te verlenen aan de plannen uit het parkgebied Bernekampus Burgum;

b. Een krediet in 2018 beschikbaar te stellen van €69.200 en de kapitaallasten hiervan ad € 9.900 mee te nemen bij de Begroting van 2019;

c. De begrotingsbudgetten voor onderhoud wegen en speeltuinbeheer met respectievelijk €250 en €4000 te verhogen bij de Begroting van 2019.

15 Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2019-2022 van Veiligheidsregio Fryslân.

16 Kadernota Inkoop en Aanbesteding Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten in te stemmen met de als zodanig gewaarmerkte kadernota inkoop en aanbesteden 2018 e.v.

17 Aanbestedingsdocument accountantscontrole Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten het aanbestedingsdocument accountantscontrole voor de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD voor de jaren 2018 en volgend vast te stellen en de aanbestedingsprocedure conform te starten.

18 Planning en Control Instrumentarium Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:
- de notitie “Planning & Control voor de gemeenteraden van Achtkarspelen en   Tytsjerksteradiel, een vervolg” vast te stellen en
- in te stemmen met de in deze notitie opgenomen voorstellen

19 Begroting Mobiliteitsbureau Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten:

a. kennis te nemen van de memo’s ‘Tussentijdse rapportage 2017’ en ‘Geactualiseerde begroting 2018’ van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân;

b. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om zienswijzen over de gewijzigde begroting 2018 van het Mobiliteitsbureau in te dienen.

20 Benoemen lid Rekenkamercommissie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel Bekijk dit agendapunt online

Dit agendapunt is behandeld als punt 3b.

De raad heeft unaniem besloten de heer A. Visser uit Rolde met ingang van 1 maart 2018 te benoemen tot voorzitter van de rekenkamercommissie van de gemeente Tytsjerksteradiel.

21 Mededelingen en ingekomen stukken C Bekijk dit agendapunt online

De raad besluit dat de geloofsbrieven van de nieuw verkozen raadsleden zullen op 26 maart 2018, ’s middags worden onderzocht door de commissie onderzoek geloofsbrieven, bestaande uit de raadsleden R.H. Eizema, H.E. Siegers en J. van der Veen-Zeilstra. 

It ynkommen stik wurdt neffens it diene foarstel ôfdien.

Wilt u een op de lijst opgenomen ingekomen stuk lezen? Neem dan contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).  

22 Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2018 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelist wurdt sûnder feroarings fêststeld.

Bijgevoegde documenten

22a Motie Preventie-vreemd aan de orde van de dag

De motie Vreemd aan de orde van de Dag, ingediend door de fracties van CDA, ChristenUnie en PvdA, waarbij het college wordt opgeroepen om bij raadsvoorstellen de raad te informeren of en hoe preventie een plaats heeft gehad en/of kan krijgen, wordt unaniem aangenomen. In het format Raadsvoorstel zal een blokje “Preventie” worden opgenomen.

Bijgevoegde documenten

23 Sluiting Bekijk dit agendapunt online

24 Toezeggingen

- pfh. Schippers: de provinsje Fryslân kriget in bestjoerlike brief oer it fierdere trajekt fan de Wenfisy;

- pfh. Schippers: it besprekken fan de managementletter (fanwege de accountantskontrole 2017 sil plakfine yn de gearkomste fan de Accountantscommissie op 25 april 2018.