Vergadering Gemeenteraad 22-02-2018

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 22-02-2018

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:L.J. Gebben

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

2 Vaststellen agenda

3 Vragenhalfuurtje/Rondvraag

4 Visie op Tytsjerksteradiel

5 Woonvisie: reacties inspraak en evaluatierapport huidige woonvisie

6 Onderhandelingen Kinderwoud

7 Camperplaatsen

8 Overdrachtsdocument Nieuwe Democratie

9 Overdrachtsdocument Omgevingswet

10 Schriftelijke vragen GrienLinks en ChristenUnie over infill kunstgrasveld

10a Schriftelijke vragen ChristenUnie, FNP en CDA over brief bijstandsgerechtigden Eastermar

11 Ontmoetingscentrum Gytsjerk

Bijgevoegde documenten

12a Evaluatie samenwerking Achtkarspelen/Tytsjerksteradiel

12b Beschikbaarstellen budget projectleider doorontwikkeling samenwerking

13 Ingekomen stukken A en B

14 Bernekampus

15 Kaderbrief Veiligheidsregio Fryslân

16 Kadernota Inkoop en Aanbesteding

17 Aanbestedingsdocument accountantscontrole

18 Planning en Control Instrumentarium

19 Begroting Mobiliteitsbureau

20 Benoemen lid Rekenkamercommissie Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

21 Mededelingen en ingekomen stukken C

22 Besluitenlijst raadsvergadering 25 januari 2018

Bijgevoegde documenten

23 Sluiting