Vergadering Gemeenteraad 21-04-2016

Home > Wat doet de raad? > Vergaderingen > Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 21-04-2016

RSS
Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Burgum
Tijd:19:30
Voorzitter:de heer H. Bouma, waarnemend voorzitter

AGENDAPUNTEN:

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststellen agenda Bekijk dit agendapunt online

Aan de agenda wordt punt 14a toegevoegd, een motie over meer huurwoningen voor woningzoekenden en statushouders in Tytsjerksteradiel.

Bijgevoegde documenten

3 Vragenhalfuurtje Bekijk dit agendapunt online

Vraag mw. L. Westerdijk-Dam (CDA) over verlagen geurnorm buitengebied.
Vraag dhr. W.K. Postma (FNP) over kwaliteit zwemwater Burgumer Mar.
Vraag mw. E.M. Bruins Slot-Janmaat (PvdA) over winkelcentrum Gytsjerk.
Vraag mw. G. Hoekstra-Mozes (CDA) over oversteekplaats Rijksstraatweg Noardburgum.
Vraag dhr. E. Hoekstra (CDA) over afstemmen afspraken graafwerkzaamheden Noarderein Suwâld.
Vraag mw. L.J. Bergsma (VVD) over rapport spreiding kindvoorzieningen, kinderopvangorganisaties.
Vraag mw. L.J. Bergsma (VVD) over noodopvang veld 7 Burgum - communicatie met ondernemers.
Vraag mw. L. Efdé-Kleefstra (VVD) over Caparis, organisatorisch en financieel.

4 Presentatie evaluatie werkwijze raad Bekijk dit agendapunt online

De raad is via een presentatie door Jasper Otter, voormalig stagiair op de griffie, geïnformeerd over zijn bevindingen inzake de evaluatie van de werkwijze van de raad.

5 Plan van aanpak MKB Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft het plan van aanpak MKB voor kennisgeving aangenomen.

6 Memo vragen uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving Bekijk dit agendapunt online

De raad is via het memo vragen Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving geïnformeerd over enkele nog openstaande vragen.

7 Beantwoording vragen GrienLinks en Partij van de Arbeid over huishoudelijke hulp Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft kennis genomen van de beantwoording van vragen van GrienLinks en Partij van de Arbeid met betrekking tot de huishoudelijke hulp.

8 Rapport rekenkamercommissie Beleefde dorpsvisies, 4 jaar later Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft het rapport Beleefde dorpsvisies, 4 jaar later van de rekenkamercommissie informerend en opiniërend behandeld.

9 Ingekomen stukken A en B Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

10 Vaststellen bestemmingsplan Jistrum, Tillewei 3a (aanbrengen bouwvlak) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft besloten het bestemmingsplan “Jistrum, Tillewei 3A (aanbrengen bouwvlak)” met Imro code NL.IMRO.0737.15BPIV ongewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

11 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Mûnein, Dokter Kijlstraweg 2 (gewijzigde bestemming) Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft met betrekking tot het bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming) besloten:

1. in te stemmen met de ingediende zienswijze ten aanzien van het aanpassen (schrappen) van de afwijkingsmogelijkheid en de wijzigingsbevoegdheid ten aanzien van de goot- en bouwhoogte.

2. Niet in te stemmen met de ingediende zienswijze voor wat betreft het aanpassen van de wijzigingsbevoegdheid met betrekking tot de functiewijziging.

3. De bouwaanduiding op de planverbeelding zodanig aan te passen dat het deel van het bouwvlak met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – woonzorg‘ en het deel van het bouwvlak met de aanduiding ‘bedrijfswoning’ een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 7,5 en 10 meter krijgt en het overige (resterende) deel van het bouwvlak een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3 en 6 meter.

4. het bestemmingsplan "Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (wijzigen bestemming)" met Imrocode NL.IMRO.0737.12BPII gewijzigd vast te stellen, met in acht name van de aanpassingen zoals aangeven onder punt 1 en 3 en de volgende wijzigingen:

a.         aan de toelichting worden paragraaf 4.6. Geluid en 4.7 Bodem toegevoegd en wordt paragraaf 5.2 aangepast aan de meest recente situatie;

b.         de bestemming “tuin” wordt uit de regels geschrapt omdat deze bij maatschappelijke bestemmingen niet wordt aangebracht;

c.         op de planverbeelding worden de aanduidingen ‘bedrijfswoning’ en ‘specifieke vorm van wonen – woonzorg’ aangebracht.

5. Geen exploitatieplan vast te stellen.

12 Profielschets waarnemend burgemeester Bekijk dit agendapunt online

De raad heeft de ‘Profielschets waarnemend burgemeester Tytsjerksteradiel’ ongewijzigd vastgesteld.

13 Mededelingen en ingekomen stukken C en D Bekijk dit agendapunt online

De ynkommen stikken wurde neffens de diene foarstellen ôfdien.

Wilt u een ingekomen stuk lezen, neem dan s.v.p. contact op met de griffie (griffie@t-diel.nl).

14 Besluitenlijst raadsvergadering 17 maart 2016 Bekijk dit agendapunt online

De beslutelist fan de riedsgearkomste fan 17 maart 2016 wurdt ûnferoare fêststeld.

Bijgevoegde documenten

14a Motie meer huurwoningen woningzoekenden en statushouders in Tytsjerksteradiel Bekijk dit agendapunt online

Een motie van CDA, FNP, ChristenUnie en PvdA waarin het college wordt opgedragen:

  • onderzoek te doen naar  het realiseren van een substantieel aantal huurwoningen voor woningzoekenden uit onze gemeente en voor statushouders en bij dit onderzoek mee te nemen:

            a. Tijdelijke en permanente huisvesting
            b. Verspreiding over de gehele gemeente, dus ook in de kleinere kerken naar maat en schaal
            c. Nieuwbouw, tijdelijke bouw en flexibel herbestemmen van bestaande gebouwen
            d. Woningbouwcorporaties, vastgoedpartijen, lokale betrokken bedrijven, kerkelijke gemeentes en particulier initiatief; en
      

  • de Raad op korte termijn te informeren met een Plan van Aanpak voor de PPN,


wordt verder gesteund door GrienLinks en GBT en is derhalve met 18 tegen 3 stemmen aangenomen.

15 Sluiting openbaar deel vergadering Bekijk dit agendapunt online

16 Besloten deel vergadering Bekijk dit agendapunt online