Werkgeverscommissie

Home > Werkgeverscommissie

Werkgeverscommissie

Taken

In mandaat namens de gemeenteraad voert de commissie de volgende taken uit:

  • Het verlenen van vakantie en verlof aan de griffier en de medewerkers van de griffie.
  • Het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie.
  • Besluiten met betrekking tot de ontwikkeling, beoordeling en beloning van de griffier en de medewerkers van de griffie.
  • Vertegenwoordigen van de raad in bezwaar- en beroepszaken met betrekking tot personeelsaangelegenheden griffiemedewerkers.

Ter voorbereiding ten behoeve van de raad:

  • Het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie.
  • Het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie.

De Werkgeverscommissie rapporteert aan het Presidium

Samenstelling van de commissie

  • Mevrouw J. van der Veen-Zeilstra (CU)
  • Mevrouw B. van Zandbergen (GL)
  • De heer A. Nijboer (FNP)

Andere commissies