Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van Tytsjerksteradiel. De raad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid en gaat over de gemeentefinanciƫn. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De raad ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders.


Tytsjerksteradiel heef 23 raadsleden, verdeeld over 8 fracties (politieke partijen). Wilt u rechtstreeks in contact komen met (een van) de partijen? Bel of mail met de fractiesecretarissen.

Iedere raadsfractie mag twee burgerleden voordragen die door de raad worden benoemd. De burgerleden ondersteunen de fracties door bijv. plaats te nemen in commissies en klankbordgroepen.

Raadsleden die tot dezelfde politieke partij behoren, vormen samen een fractie. De fracties uit de gemeenteraad vergaderen ook afzonderlijk. De fracties vergaderen in principe twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering, op donderdag om 19.30 uur in het gemeentehuis te Burgum.


Wilt u gebruik maken van het gezamenlijk fractiespreekuur, voorafgaand aan de fractievergaderingen? Neem vooraf contact op met de raadsgriffie.

Het Presidium is het overleg van alle fractievoorzitters, de voorzitter van de gemeenteraad (als adviseur) en de raadsgriffier (als secretaris).


Binnen het Presidium wordt geen politiek bedreven, maar wordt vooral gekeken naar de algemene organisatorische en procedurele raadswerkzaamheden. De uitvoering van het dualisme en het evalueren van het functioneren van de raadsvoorzitter zijn taken die ook bij het Presidium thuishoren.

In de Agendacommissie zijn raadsleden vertegenwoordigd.
De Agendacommissie stelt de (concept)agenda's voor de raad vast via de planningslijst en termijnagenda. De commissie geeft ook de behandelstatus van de raadsvoorstellen aan (informerend, opiniƫrend of besluitvormend). En de commissie toetst of de raadsvoorstellen behandelrijp zijn.
Tenslotte worden in de Agendacommissie de raadsvergaderingen en -raadsdebatten voorbereid.

De Accountantscommissie bereidt de behandeling van de jaarrekening en de accountantsverklaring in de raadsvergadering voor. De commissie organiseert ook de aanbestedingsprocedure voor een nieuw accountantscontract.
De Accountantscommissie bestaat uit raadsleden.

De taak van de Commissie Communicatie is om de gemeenteraad zo breed mogelijk in beeld te brengen. Denk hierbij aan hoorzittingen, excursies, werkbezoeken, interactieve processen, burgerparticipatie, informatiebijeenkosmten, maar ook het gebruik van de website en social media.
De commissie bestaat uit raadsleden.

De gemeenteraad is de werkgever van de griffie. Namens de gemeenteraad zijn een aantal raadsleden afgevaardigd in de werkgeverscommissie. Zij voeren de besprekingen en nemen de besluiten over zaken als verlof, werkinstructies, aanstelling, beoordeling en beloning, beroep en bezwaar en alle overige personeelsaangelegenheden van de griffiemedewerkers.
De Werkgeverscommissie rapporteert aan het Presidium.

Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer beleidsvrijheid en is meer mogelijk. Er moeten daarom veel keuzes worden gemaakt. Binnen de mogelijkheden van de wet, wordt gewerkt aan een zodanig invulling dat recht wordt gedaan aan wat er in onze gemeente speelt, ook aan de waarde van 'beginspraak'. Dit betekent dat samen met (vertegenwoordigers van onze) inwoners het politiek bestuur de koers bepaalt die wordt gevolgd. Namens de raad zijn vijf leden lid van de klankbordgroep.

De klankbordgroep Raadsprogramma heeft als taak om de uitvoering van het raadsprogramma 2022 - 2026 te begeleiden door:

  • Vanuit de functie van de raad mee te denken en te adviseren over het proces van de mogelijke vraagstukken die voortvloeien uit het raadsprogramma. Hierbij gaat het nadrukkelijk niet over de inhoud, dat is voorbehouden aan de raad;
  • Adviseren aan de agendacommissie over het proces van de evaluatie van het raadsprogramma.

Als uitloper van de ambtelijke samenwerking tussen de gemeentes Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, is besloten ook op raadsniveau regelmatig contact tussen de beide raden te organiseren. Daarom is de Radenwerkgroep samenwerking Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ingesteld.
Vanuit beide gemeentes is een gelijk aantal raadsleden (3) lid van de radenwerkgroep.

De rekenkamer ondersteunt de controlerende taak door het verrichten van onderzoek. Vanaf 2015 vormt de rekenkamer Tytsjerksteradiel een personele unie met de rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen. De gemeenten hebben elk een zelfstandige rekenkamer, maar zij bestaan uit dezelfde leden.


U kunt de samenstelling van de rekenkamer zien door op dit tekstblok te klikken. U kunt daar ook de nevenfuncties van de leden raadplegen.


Onder het tabblad 'Overzichten' vindt u de onderzoeksrapporten van de afgelopen jaren.

De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden en zorgt voor de goede vergaderstukken. De raadsgriffie organiseert voor de raad de activiteiten in de samenleving van Tytsjerksteradiel en bevordert de communicatie tussen de raad en de Mienskip.


Als u iets wilt weten over een raadsvergadering of een raadsactiviteit, dan belt u de raadsgriffie via telefoon 0511-460 808 / 460 932 of 460 509.


Mailen kan ook: griffie@t-diel.nl Ook als u de raad of een deel van de raad wilt uitnodigen voor een bezoek, dan kunt u die vraag bij de raadsgriffie neerleggen.