Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier kunt u nieuwsberichten en last minute mededelingen over en van de gemeenteraad lezen.

Heeft u vragen? Neem contact op met de griffie!

Hier vindt u het overzicht van de ingediende amendementen vanaf mei 2019

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 is het (in)formatieproces van de raad gestart om de toekomst van het gemeentebestuur vorm te geven. Als uitkomst daarvan heeft de raad de ambitie uitgesproken om de komende vier jaar zijn eigen rol te versterken door te werken met een raadsprogramma. In het raadsprogramma ‘Samen in actie voor Tytsjerksteradiel’ zijn onderwerpen opgenomen waarover de fracties overeenstemming hebben bereikt, het raadsprogramma verbindt daarmee de fracties. Op deze onderwerpen vindt de gemeenteraad het van belang om vooraf richting te geven en een opdracht voor het college van burgemeester en wethouders te formuleren. De gemeenteraad wil op deze manier vormgeven aan een andere manier van samenwerking in de raad én tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Uitgangspunt is dat er altijd moet worden gestreefd naar een zo breed mogelijk draagvlak in de raad.

In dit overzicht treft u de ingediende moties aan vanaf april 2019.

Hier vindt u het overzicht van toezeggingen door de portefeuillehouders vanaf de raadsvergadering van 17 april 2019.

Hier vindt u het overzicht van de schriftelijke vragen die zijn ingediend vanaf april 2019.

Via de bovenstaande knop kunt u de meest actuele versie van de termijnagenda downloaden. Hierop staat de meest actuele planning van de onderwerpen per raadsvergadering.

Hier vindt u alle verordeningen en overige regels over de gemeenteraad.

Hier vindt u de regelgeving van de rekenkamercommmissie en het overzicht van de onderzoeksonderwerpen van de afgelopen jaren. De rekenkamercommissie stelt eventuele suggesties over te onderzoeken onderwerpen zeer op prijs. De contactgegevens vindt u onder het tabblad 'Wie is wie?'.

Brieven gericht aan de gemeenteraad worden op de LIST geplaatst.*
Ook informerende raadsvoorstellen, raadsbrieven en notities van het college komen op de LIST. De opiniërende en besluitvormende raadsvoorstellen van het college worden op de agenda van de betreffende raadsvergadering geplaatst.

Brieven van inwoners/organisaties (aangeduid met een B-nummer) worden als vertrouwelijke bijlage geplaatst en zijn alleen zichtbaar voor degenen die hiertoe bevoegd zijn. Eenieder die een betreffend stuk wil inzien, kan contact opnemen met de griffie via: griffie@t-diel.nl

  • Moties van andere gemeenten worden niet meer op de LIST geplaatst, maar zijn te vinden op: vng.nl/moties
    Raadsleden kunnen dan zelf kijken wat er in andere raden wordt besproken