Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (PUBLIEKSHAL)

donderdag 5 oktober 2023

19:30 - 21:02
Locatie

Publiekshal

Voorzitter
D.T. Hooijenga
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 12 oktober staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij alvast richttijden zijn aangegeven. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 28 september) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de publiekshal en is via de livestream te volgen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de Publiekshal worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Raadzaal waar de onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde komen.

  00:00:00 - 00:01:47 - D.T. Hooijenga
  00:01:47 - 00:03:04 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:03:04 - 00:05:45 - D.T. Hooijenga
 2. 1

  00:03:11 - 00:05:45 - D.T. Hooijenga
 3. 2

  00:03:12 - 00:05:45 - D.T. Hooijenga
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:03:13 - 00:05:45 - D.T. Hooijenga
 5. 4

  Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel stichting Streekomroep Noordoost-Friesland (RTV NOF) aangewezen als lokale omroep. Deze aanwijzing geldt voor vijf jaar en eindigt op 1 januari 2024. RTV NOF heeft het CvdM laten weten in aanmerking te willen komen voor verlenging van de aanwijzing. Voordat het CvdM een besluit neemt over deze aanvraag, dienen de vier gemeenteraden te adviseren over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.
  Omdat het een aanvraag betreft voor meerdere gemeenten, dienen de gemeenteraden van de desbetreffende gemeenten een gezamenlijk advies uit te brengen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:03:18 - 00:05:45 - D.T. Hooijenga
 6. 5

  Marrekrite heeft het definitief ontwerp van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite ter vaststelling aangeboden. Dit is een bevoegdheid van het college waarvoor echter de raad toestemming moet verlenen.


  De raad heeft het ontwerp van de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling al eerder, nl. op 15 december 2022 op de agenda gehad en toen besloten geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de inhoud van de wijzigingen maar wel over de voorgestelde naamswijziging.


  Samengevat is het nodig om de Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite te wijzigen vanwege de volgende redenen:

  • Vanwege diverse gemeentelijke herindelingen moet de benaming van de deelnemende gemeenten worden aangepast.
  • Uit de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Wet versterking democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen, de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren en de Wet elektronische publicaties volgen enkele inhoudelijke wijzigingen.
  • De bijdrageregeling is gewijzigd (hierover is eerder al besluitvorming geweest).
  • De financieringsfunctie.
  • Op 1 juli 2022 trad de Wet versterking democratische legitimatie gemeenschappelijke regelingen in werking. Deze wet wijzigt onder andere de Wet gemeenschappelijke regelingen en beoogt de positie van gemeenteraden en provinciale staten bij gemeenschappelijke regelingen te versterken.
   ++
   ++
   Behandelwijze:
   Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:03:59 - 00:05:45 - D.T. Hooijenga
 7. 6

  In 2022 is de Wet elektronische publicaties in werking getreden. Gemeenten moeten al hun beleidsregels nu gepubliceerd hebben op overheid.nl. Onderzoek heeft – onder meer – aangetoond dat enkele beleidsregels die wel zijn gepubliceerd al hadden moeten worden ingetrokken.
  Voor de “Verordening op de digitale publicaties” en de “Verordening individuele studietoeslag Gemeente Tytsjerksteradiel 2015” geldt dat deze niet meer geldig zijn.
  De raad wordt voorgesteld om deze beleidsregels nu alsnog in te trekken.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Op verzoek van het CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:04:31 - 00:05:45 - D.T. Hooijenga
  00:05:45 - 00:06:51 - R.R. SNIJDER
  00:06:51 - 00:06:52 - D.T. Hooijenga
  00:06:54 - 00:08:38 - Ondersteunend ambtenaar
  00:08:38 - 00:08:43 - R.R. SNIJDER
  00:08:43 - 00:09:19 - Ondersteunend ambtenaar
  00:09:19 - 00:09:35 - R.R. SNIJDER
  00:09:35 - 00:10:20 - Ondersteunend ambtenaar
  00:10:20 - 00:10:25 - R.R. SNIJDER
  00:10:25 - 00:10:29 - D.T. Hooijenga
  00:10:33 - 00:10:47 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:10:48 - 00:10:49 - Ondersteunend ambtenaar
  00:10:49 - 00:10:50 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:10:50 - 00:11:20 - Ondersteunend ambtenaar
  00:11:20 - 00:11:23 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:11:23 - 00:11:24 - Ondersteunend ambtenaar
  00:11:25 - 00:12:50 - D.T. Hooijenga
 8. 7

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2023' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2023.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Op verzoek van het CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:12:04 - 00:12:50 - D.T. Hooijenga
  00:12:52 - 00:13:35 - R.R. SNIJDER
  00:13:43 - 00:15:01 - Ondersteunend ambtenaar
  00:15:01 - 00:15:48 - R.R. SNIJDER
  00:15:48 - 00:15:55 - Ondersteunend ambtenaar
  00:15:55 - 00:16:00 - R.R. SNIJDER
  00:16:00 - 00:16:01 - Ondersteunend ambtenaar
  00:16:01 - 00:16:44 - R.R. SNIJDER
  00:16:44 - 00:16:57 - Ondersteunend ambtenaar
  00:16:57 - 00:17:06 - R.R. SNIJDER
  00:17:06 - 00:17:13 - Ondersteunend ambtenaar
  00:17:13 - 00:17:48 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  00:17:48 - 00:19:40 - Ondersteunend ambtenaar
  00:19:40 - 00:22:01 - D.T. Hooijenga
 9. 8

  De eenheid Noord-Nederland kent een diversiteit aan veiligheidsproblemen. De aanpak hiervan is primair belegd in de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen en deze vormen dan ook de basis voor het lokaal veiligheidsbeleid. Dit Regionaal Beleidsplan verandert niets aan de door ons lokaal vastgestelde prioriteiten; wél kan het een aanvullende en faciliterende werking hebben.


  Op grond van artikel 38b van de Politiewet 2012 wordt minimaal eens in de vier jaar een regionaal beleidsplan (RBP) vastgesteld. Voorafgaand aan de vaststelling van een nieuw RBP voor 2024 e.v. hoort de burgemeester de gemeenteraad over het conceptplan. In bijgevoegde infosheet wordt de gemeenteraad op hoofdlijnen geïnformeerd over de beoogde inhoud en de belangrijkste veranderingen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:20:36 - 00:22:01 - D.T. Hooijenga
  00:22:01 - 00:22:43 - W.E. SOEPBOER
  00:22:47 - 00:26:36 - Ondersteunend ambtenaar
  00:26:36 - 00:26:43 - W.E. SOEPBOER
  00:26:43 - 00:26:46 - Ondersteunend ambtenaar
  00:26:46 - 00:28:29 - D.T. Hooijenga
 10. 9

  De fracties van VVD, CDA, PvdA/GL en D66 willen sportverenigingen helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun eigen sportaccommodatie en daarnaast willen we sportverenigingen helpen om het sportaanbod aantrekkelijk te houden. Daarvoor hebben zij twee subsidieregelingen opgesteld:

  1. Sportverenigingen met eigen sportaccommodatie tussen 1 januari 2024 en 31 december 2026 helpen bij het verduurzamen en/of verbeteren van hun accommodaties.
  2. Sportverenigingen (met of zonder eigen accommodatie) ondersteunen met een bedrag van maximaal € 2.500 voor sportvernieuwing.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Op verzoek van de BVNL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen aan de initiatiefnemers. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  De initiatiefnemers halen voor nu dit punt van de agenda van het Iepen Poadium en van de raadsvergadering van 12 oktober 2023 wegens nader overleg over de wensen en bedenkingen.

  00:27:14 - 00:28:29 - D.T. Hooijenga
 11. 10

  Per 1 juli 2023 is de Participatiewet aangepast. Deze aanpassingen worden ook met het Breed offensief aangeduid. Met het Breed offensief worden maatregelen voorgesteld om meer mensen met een beperking aan een baan te helpen en aan het werk te houden. Dit betekent dat de huidige Participatieverordening gemeente Tytsjerksteradiel uit 2017 wordt vervangen door een nieuwe verordening met daarin de uitwerking van het ondersteuningsaanbod.


  Behandelwijze
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Op verzoek van de fracties VVD en FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd. Er is verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   - Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   - Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   - Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:27:16 - 00:28:29 - D.T. Hooijenga
  00:28:29 - 00:39:14 - Ondersteunend ambtenaar
  00:39:14 - 00:40:40 - F. de Haan
  00:40:40 - 00:41:12 - Ondersteunend ambtenaar
  00:41:12 - 00:41:41 - F. de Haan
  00:41:41 - 00:42:25 - Ondersteunend ambtenaar
  00:42:25 - 00:43:04 - F. de Haan
  00:43:04 - 00:43:05 - D.T. Hooijenga
  00:43:05 - 00:43:38 - Wethouder C. de Pee
  00:43:38 - 00:43:40 - F. de Haan
  00:43:40 - 00:43:53 - D.T. Hooijenga
  00:43:53 - 00:43:55 - F. de Haan
  00:43:55 - 00:43:56 - D.T. Hooijenga
  00:43:56 - 00:44:41 - F. de Haan
  00:44:41 - 00:45:20 - Ondersteunend ambtenaar
  00:45:20 - 00:47:47 - F. de Haan
  00:47:47 - 00:47:56 - Ondersteunend ambtenaar
  00:47:56 - 00:51:08 - F. de Haan
  00:51:08 - 00:51:17 - Ondersteunend ambtenaar
  00:51:17 - 00:51:36 - F. de Haan
  00:51:36 - 00:51:47 - Ondersteunend ambtenaar
  00:51:47 - 00:51:50 - F. de Haan
  00:51:50 - 00:51:51 - Ondersteunend ambtenaar
  00:51:51 - 00:51:56 - F. de Haan
  00:51:56 - 00:51:58 - Ondersteunend ambtenaar
  00:51:58 - 00:52:02 - F. de Haan
  00:52:02 - 00:52:05 - Ondersteunend ambtenaar
  00:52:05 - 00:54:18 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:54:18 - 00:54:31 - Ondersteunend ambtenaar
  00:54:31 - 00:55:36 - M. de Haan Burgerraadslid
  00:55:36 - 00:56:31 - Ondersteunend ambtenaar
 12. 11

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.27 uur.

  00:56:22 - 00:56:31 - Ondersteunend ambtenaar