Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 5 oktober 2023

19:30 - 21:16
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
G.E. van der Meijden
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.

Alle onderwerpen van de raadsagenda van 12 oktober staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 28 september) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

 2. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 3. 2
  Vaststellen agenda - 19:32
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.

  De insprekers worden hieronder vermeld:

 5. 4

  In overleg met de fractiespecialisten en portefeuillehouder wordt een presentatie gegeven. Er zijn geen stukken.

 6. 5

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 5 juli 2023 op de LIST is geplaatst. Het ingekomen stuk met bijlage is bijgevoegd.

  Behandelwijze:
  VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  College: beantwoording
  Voorzitter: conclusie vervolgproces

 7. 6

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan voor het woningbouwplan Mooi Burgum vast te stellen. Daarnaast dient het welstandsgebied ‘Woongebieden na 1950’ op het plangebied van het bestemmingsplan van toepassing te worden verklaard.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

 8. 7

  In de begroting voor 2024 heeft de FUMO de gevolgen van de Omgevingswet niet meegenomen omdat deze nog onvoldoende inzichtelijk waren. Middels deze begrotingswijziging wordt dit alsnog meegenomen. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

 9. 8

  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFA Jistrum. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn. Door verschillende oorzaken is het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

 10. 9

  In 2019 is in Jistrum een Dorps OntwikkelingsMaatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen / -werpen van het project zijn de bestaande (sport)voorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. Het resultaat is de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA). Omdat de bouw van een MFA strijdig is met het geldende bestemmingsplan is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling. De wettelijke bevoegdheid voor het vaststellen van een bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.

  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Bijlagen

 11. 10
  Sluiting - 21:14