Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

Videovergadering

donderdag 10 juni 2021

19:30 - 23:00

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen - 19:30
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:
  - agendapunt 2a - Installatie burgerlid J. Looijenga wordt toegevoegd;
  - agendapunt - 10.a.1. Motie vreemd CDA, FNP, CU, GrL – 'Lachgas' wordt toegevoegd;
  - agendapunten 7 en 9 achter elkaar behandelen zodat de waarnemend voorzitter dit achter elkaar kan voorzitten.

 3. 2.a

  Op 3 juni vond tijdens de raadsvergadering een geheime stemming plaats over de benoeming van het burgerlid namens de fractie van de PvdB, de heer J. Looijenga. Op 7 juni zijn de stembriefjes geteld. Er zijn 21 stembriefjes tijdig ingeleverd. Dit betekent dat is voldaan aan het stemquorom van artikel 29 lid 1 Gemeentewet. De heer J. Looyenga is met 21 stemmen voor benoemd als burgerlid namens de fractie van de PvdB aangezien voldaan is aan het besluitquorom van artikel 30 lid 1 Gemeentewet. Tijdens deze raadsvergadering wordt de heer Looijenga geïnstalleerd.

  Besluit

  De heer J. Looijenga, burgerlid namens de fractie PvdB, wordt geïnstalleerd.

 4. 3

  Op 25 maart is de Variantenstudie brug Eastermar opiniërend behandeld in de raad. Daaraan voorafgaand is deze gepresenteerd in het Iepen Poadium. Op basis van de uitkomsten van het Iepen Poadium en de opiniërende behandeling wordt bepaald wat de vervolgstappen zijn en het  college adviseert de raad te kiezen voor variant 1 uit de variantenstudie brug Eastermar. Deze variant gaat uit van het behoud van de beweegbare brug, het uitvoeren van groot onderhoud en het aanpassen van de bediening op afstand voor aansluiting op de provinciale bedienpost het Swettehûs.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit te kiezen voor variant 1 uit de variantenstudie brug Eastermar en de bijbehorende financiële effecten op te nemen in de kadernota 2022-2025.

 5. 4

  Al jaren wordt OPK door verenigingen in onze gemeente ingezameld en zij ontvangen hier een vergoeding voor. Voor verenigingen betekent de OPK-inzameling niet alleen een bron van inkomsten is maar biedt ook binding voor de leden en haar vrijwilligers. De periodieke inzameling bevordert de teamspirit en draagt hierdoor bij aan het functioneren van de vereniging.


  De nieuwe overeenkomst Oud papier en karton (OPK) 2021 - 2024 geeft aanleiding om de huidige afspraken voor de inzameling van OPK, zoals vastgelegd in de subsidieverordening OPK, te herzien en per 1 januari 2022 hiervoor nieuw beleid vast te stellen. Het college vraagt de raad om te besluiten over de toekomstige OPK-inzameling per 2022. Voor de duur van in elk geval 1 jaar, afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van het GBP medio 2022.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit met in achtname van het aangenomen amendementen A-4-1:
  1. De inzameling van Oud papier en karton (OPK) per 2022 voort te zetten waarbij door het college van B&W aangewezen OPK-verenigingen het OPK inzamelen.
  2. Een uniform uitvoeringskader vast te stellen in lijn met het grondstoffenbeleidsplan waarbij een zo hoog mogelijke haal-service wordt gerealiseerd met als doel om de VANG-doelstellingen te behalen en de uitvoering zo in te richten dat de minimaal benodigde inzamelmiddelen zo optimaal mogelijk worden beladen om de kosten voor de vereniging als gemeente zo laag mogelijk te houden.
  3. Tussenevaluatie: In 2022 wordt OPK-inzameling als onderdeel van de andere samenhangende maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan (GBP) geëvalueerd om mogelijk al aan te scherpen of bij te sturen, echter de manier van OPK-inzameling blijft vallen onder de aangewezen OPK-verenigingen.
  4. Evaluatie: In 2024 de OPK-inzameling als onderdeel van de andere samenhangende maatregelen uit het Grondstoffenbeleidsplan (GBP) te evalueren. Op basis van de resultaten kan de manier van OPK-inzameling worden heroverwogen.

 6. 4.1

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)
  tegen
  GrL-fractie (3)

  Amendementen

  Titel
  A-4-1- Amendemint FNP, CDA, CU - (Tusken)evaluaasje ynsammelje âld papier en karton
 7. 5

  Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 25 maart 2021 tot en met 5 mei 2021. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  A. Met betrekking tot het bestemmingsplan:

  1. Het bestemmingsbestemmingsplan “J.D. de Vriesstraat 4, 4A en 4B te Burgum” met IMRO-code NL.IMRO.0737.01BPXVIII vast te stellen;
   B. Met betrekking tot het exploitatieplan:
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De bevoegdheid tot het nemen van een besluit over het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan in relatie tot de vaststelling van een wijzigings-(plan) te delegeren aan burgemeester en wethouders.
 8. 6

  In de RES 1.0 Fryslân zijn de ambities van de 18 Friese gemeenten en de provincie op het gebied van opwek van groene stroom vertaald naar een gezamenlijke bijdrage aan de landelijke opgave voor de energietransitie. Die bijdrage is in lijn met de ambitie zoals de raad van Tytsjerksteradiel die heeft vastgelegd in zijn duurzaamheidsagenda. Het college vraagt de raad om in te stemmen met de RES 1.0 Fryslân.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3)
  tegen
  VVD-fractie (2), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit in te stemmen met de RES 1.0 Fryslân.

 9. 6.1

  Stemuitslag

  voor 61%
  tegen 39%
  voor
  CDA-fractie (3), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), GrL-fractie (3)
  tegen
  CDA-fractie (3), VVD-fractie (2), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:
  - mevr. N. Koopmans (PvdB): wij zijn tegen omdat deze ambities vanuit de gemeente al opgetuigd zijn en niks met Den Haag te maken heeft;
  - dhr. G. van der Meijden (CDA): ik ben tegen, inhoudelijk zijn we voor Friesland, maar dit is een symboolmotie waar het nu niet over gaat;
  - mevr. D. Wagenaar (VVD): wij zijn tegen, dat is nu niet aan de orde;
  - mevr. S. van der Werf (PvdA): wij zijn tegen, omdat we er nu geen meerwaarde van zien.
  - dhr. E. Duursma (D66): ik heb me bedacht, ik stem voor na de toelichting van de portefeuillehouder.

  Moties

  Titel
  M-6-1 - Moasje FNP, CU - Taakstellingen enerzjytransysje net fan boppe-ôf
 10. 7

  Tijdens de raadsvergadering van oktober 2020 heeft de raad een motie vreemd aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd om een richtlijn aan de raad voor te leggen over de invulling van de actieve en passieve informatieplicht. Een eerste versie van deze richtlijn heeft de raad tijdens de vergadering van 22 april 2021 opiniërend behandeld. Het college heeft de inbreng van de raad vervolgens verwerkt in de richtlijn en biedt deze nu ter vaststelling aan de raad aan.


  De stukken zijn op 19 mei 2021 aan de agenda toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit de Richtlijnen Informatieplicht zoals opgenomen in bijlage 1 vast te stellen.

 11. 8

  De raad heeft met de vaststelling van het beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 aangegeven zich te willen heroriënteren op de huidige wijze van inkoop. In deze startnotitie wordt een procesaanpak voorgesteld om een inkoopstrategie vast te stellen voor de nieuwe inkoop van Wmo en Participatie.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  080621: Beantwoording vragen PvdA over inkoopstrategie Wmo en Participatie is toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit om akkoord te gaan met de voorgestelde procesaanpak om te komen tot een inkoopstrategie Wmo en Participatie.

 12. 9

  In de beleidsnotitie: Overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven en de verordening op het burgerinitiatief, wordt het toetsingskader en het proces voor burgerinitiatieven in de gemeente Tytsjerksteradiel beschreven. Beide documenten moeten er samen voor zorgen dat het voor de inwoners, de gemeenteraad, het college en de ambtenaren helder is wat een burgerinitiatief is, aan welke kaders een burgerinitiatief moet voldoen en middels welke stappen een burgerinitiatief vorm kan krijgen.


  De gemeenteraad is bevoegd om kaders te stellen met betrekking tot de samenwerking en de invulling aan burgerinitiatieven en het beleid vast te stellen. Ook is de raad bevoegd om de nieuwe verordening op het burgerinitiatief vast te stellen. Vervolgens is het college bevoegd vorm en uitvoering te geven aan de door de raad gestelde kaders.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  Het door de heer D. Hooijenga ter vergadering mondeling ingediende ordevoorstel om de behandeling uit te stellen wordt met 21 stemmen tegen (CDA, FNP, VVD, GrL, D66, PvdA, PvdB) en 2 stemmen voor (CU) verworpen.


  Het ter vergadering mondeling ingediende amendement over het minimaal aantal benodigde initiatiefgerechtigden is ter vergadering ook weer ingetrokken.


  De raad besluit met in achtname van het aangenomen amendement A-9-1:

  • De beleidsnotitie Overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven gemeente Tytsjerksteradiel vast te stellen.
  • De Verordening op het burgerinitiatief gemeente Tytsjerksteradiel 2021 gewijzigd vast te stellen waardoor lid 2 van artikel 1 verandert in:
   2. Initiatiefgerechtigd; elke inwoner van de gemeente Tytsjerksteradiel, ongeacht zijn leeftijd.
  • De Verordening op het burgerinitiatief d.d. 28 november 2002 in te trekken per datum van inwerkingtreding van de Verordening op het burgerinitiatief gemeente Tytsjerksteradiel 2021.
  • De beleidsnotitie Overheidsparticipatie bij burgerinitiatieven gemeente Tytsjerksteradiel en de Verordening op het burgerinitiatief gemeente Tytsjerksteradiel 2021 in werking te laten treden op de eerste dag na de bekendmaking.
 13. 9.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Amendementen

  Titel
  A-9-1 - Amendemint FNP, CU, CDA - Leeftiidsgrins
 14. 9.2

  Besluit

  Het amendement is ter vergadering ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-9-2 - Amendement PvdA - Opheffen ongewenste ongelijkheid voor indienen burgerinitiatief
 15. 10

  In december 2020 is de verordening reinigingsrechten 2021 vastgesteld. Hier is het volgende tarief vastgesteld:
  De eerste 6 maanden van 2021, 1 januari t/m 30 juni 2021: voor het brengen van zakken met huishoudelijk afval per 60-liter zak of deel daarvan
  € 0,00 of grotere zakken of deel daarvan € 0,00;
  Vanwege de aanhoudende landelijke covid maatregelen en lockdowns in combinatie met de gewijzigde afvalinzameling “frequentie gestuurd scheiden” per 1 januari jl. is het wenselijk het tarief voor het brengen van zakken met huishoudelijk afval op de milieustraat te verlengen tot en met 31 december 2021.


  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), D66-fractie (1), FNP-fractie (5), VVD-fractie (2), GrL-fractie (3), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  De raad besluit de verordening reinigingsrechten 2021 opnieuw vast te stellen waarbij het tarief voor het brengen van zakken met huishoudelijk afval (wat in de sortibak hoort) op de milieustraat op nihil (€ 0,00) wordt verlengd t/m 31 december 2021.

 16. 10.a.1

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  CDA-fractie (6), CU-fractie (2), FNP-fractie (5), GrL-fractie (3)
  tegen
  D66-fractie (1), VVD-fractie (2), PvdA-fractie (3), PvdB-fractie (1)

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgegeven:
  - mevr. S. Van der Werf (PvdA): wij stemmen tegen, het heeft nu geen meerwaarde omdat de burgemeester nu ook al zaken kan regelen via de vergunningen, wel goed dat het is aangekaart, maar omdat het college al bezig is wachten we de behandeling in het najaar af.

  Moties

  Titel
  MV-10a-1 - Motie vreemd CDA, FNP, CU en GroenLinks - Lachgas

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Terugkomen met wijzigingsvoorstel
 17. 11
  Sluiting - 22:55