Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 16 december 2021

19:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 26 november 2021 hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 9 december kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - Dhr. Van Der Meijden deelt mee dat de griffier van Tytsjerksteradiel per 1 maart 2022 wordt benoemd als griffier van de gemeenteraad Westerkwartier.
  - Dhr. Van de Hoef dient een motie vreemd 'versterken onderlinge solidariteit in de raad' in en leidt deze motie in.
  - Portefeuillehouder Gebben informeert de raad over de actuele stand van zaken omtrent corona.

  00:00:46 - 00:01:26 - griffier O.E. de Vries
  00:08:48 - 00:08:49 - R.R. SNIJDER
  00:09:07 - 00:09:08 - R.R. SNIJDER
  00:18:09 - 00:18:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:18:15 - 00:18:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:19:15 - 00:21:49 - voorz. L.J. Gebben
  00:21:53 - 00:22:41 - G.E. vd Meijden
  00:22:41 - 00:23:24 - voorz. L.J. Gebben
  00:23:31 - 00:24:50 - P.J.A. vd Hoef
  00:24:50 - 00:28:50 - voorz. L.J. Gebben
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De agenda wordt als volgt gewijzigd vastgesteld:

  • MF-19-1 'Moasje frjemd FNP en GrL – Lytse Huskes' wordt toegevoegd.
   - Agendapunt 17a 'Ingekomen stuk - Raadsbrief burgemeester n.a.v. raadsvergadering 25 november 2021' wordt verschoven naar de raadsvergadering van 27 januari 2022.
  00:28:27 - 00:28:50 - voorz. L.J. Gebben
  00:28:50 - 00:29:10 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  00:29:10 - 00:29:49 - voorz. L.J. Gebben
  00:29:56 - 00:30:44 - D. Wagenaar
  00:30:45 - 00:30:47 - voorz. L.J. Gebben
  00:30:47 - 00:32:20 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:32:20 - 00:32:21 - D. Wagenaar
  00:32:21 - 00:32:22 - voorz. L.J. Gebben
  00:32:22 - 00:32:49 - D. Wagenaar
 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.

  De volgende vragen zijn vooralsnog ingediend:

  3.1 - Vragen mevr. D. Wagenaar (VVD) over toekomst gebied Quatrebras
  3.2 - Vragen mevr. S. van der Werf (PvdA) over Bab-banen
  3.3 - Vragen dhr. G. van der Meijden (CDA) over toenemende vandalisme
  3.4 - Vragen dhr. S. Hoekstra (VVD) over arrest Hoge Raad bij verkoop onroerend goed

  Besluit

  De raad neemt kennis van de beantwoording door het college van de volgende vragen:
  3.1 - mevr. D. Wagenaar (VVD) over toekomst gebied Quatrebras.
  3.2 - mevr. S. van der Werf (PvdA) over Bab-banen.
  3.3 - dhr. G. van der Meijden (CDA) over toenemende vandalisme. Mevrouw N. Koopmans stelt hier een aanvullende vraag over waar de jongeren terecht kunnen.
  3.4 - dhr. S. Hoekstra (VVD) over arrest Hoge Raad bij verkoop onroerend goed.
  3.5 - dhr. D. Hooijenga (CU) over het artikel ‘Miljoenen beschikbaar voor aanpak brug Kootstertille’ en wat dit betekent voor de brug Skûlenboarch.
  3.6 - dhr. F. de Haan (FNP) over het welzijn van amateursport-paarden.
  3.7 - mevr. D. Wagenaar (VVD) over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord voor de gemeente voor wat betreft het gemeentefonds en het sociaal domein.
  3.8 - mevr. S. van der Werf (PvdA) over het maken van telefonische vaccinatie-afspraken en of de gemeente daar wat kan bijdragen.

  00:32:45 - 00:32:49 - D. Wagenaar
  00:32:49 - 00:33:07 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:33:07 - 00:33:16 - voorz. L.J. Gebben
  00:33:22 - 00:34:09 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  00:34:09 - 00:35:50 - voorz. L.J. Gebben
  00:35:50 - 00:36:09 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  00:36:09 - 00:36:20 - voorz. L.J. Gebben
  00:36:22 - 00:36:43 - G.E. vd Meijden
  00:36:43 - 00:39:15 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:19 - 00:39:53 - N. Koopmans
  00:39:53 - 00:39:54 - voorz. L.J. Gebben
  00:39:54 - 00:40:53 - N. Koopmans
  00:40:53 - 00:40:58 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:05 - 00:41:41 - D. Wagenaar
  00:41:41 - 00:41:42 - voorz. L.J. Gebben
  00:41:42 - 00:42:55 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:42:55 - 00:42:56 - voorz. L.J. Gebben
  00:42:56 - 00:43:09 - D. Wagenaar
  00:43:09 - 00:43:15 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:43:15 - 00:43:28 - voorz. L.J. Gebben
  00:43:28 - 00:44:13 - D.T. Hooijenga
  00:44:13 - 00:44:14 - voorz. L.J. Gebben
  00:44:15 - 00:45:27 - weth. T. Willemsma
  00:45:27 - 00:45:28 - voorz. L.J. Gebben
  00:45:28 - 00:45:30 - D.T. Hooijenga
  00:45:30 - 00:45:37 - voorz. L.J. Gebben
  00:45:38 - 00:47:23 - F. de Haan
  00:47:23 - 00:49:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:49:09 - 00:49:43 - F. de Haan
  00:49:46 - 00:49:50 - voorz. L.J. Gebben
  00:49:57 - 00:50:20 - D. Wagenaar
  00:50:20 - 00:50:23 - voorz. L.J. Gebben
  00:50:23 - 00:51:17 - weth. T. Willemsma
  00:51:17 - 00:51:22 - voorz. L.J. Gebben
  00:51:22 - 00:51:59 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  00:52:00 - 00:52:59 - voorz. L.J. Gebben
  00:53:01 - 00:53:26 - P. Reitsma
  00:53:26 - 00:53:46 - voorz. L.J. Gebben
  00:53:47 - 00:54:05 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  00:54:05 - 00:54:19 - voorz. L.J. Gebben
  00:54:20 - 00:54:29 - L. Westerdijk-Dam
  00:54:29 - 00:55:07 - voorz. L.J. Gebben
 4. 3.a

  Het reglement van orde van de gemeenteraad biedt sinds een aantal jaren de mogelijkheid om burgerleden aan te wijzen. De fractie van het CDA maakt nu van deze mogelijkheid gebruik.

  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.

  Behandelwijze:
  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.

  Besluit

  Uit het onderzoek van de commissie geloofsbrieven is gebleken dat er geen belemmeringen zijn tegen de benoeming van het burgerlid. Uit de geheime stemming is gebleken dat er 20 stemmen voor en 0 stemmen tegen de benoeming zijn. De raad heeft hiermee besloten mevrouw R.R. Snijder-Wassenaar uit Burgum te benoemen als burgerlid namens de fractie van de CDA.

  00:54:39 - 00:55:07 - voorz. L.J. Gebben
  00:55:07 - 00:55:08 - L. Westerdijk-Dam
  00:55:08 - 00:56:00 - voorz. L.J. Gebben
  00:58:48 - 00:59:00 - voorz. L.J. Gebben
  00:59:04 - 00:59:41 - E.F.H. Duursma
  01:02:54 - 01:03:07 - voorz. L.J. Gebben
  01:03:09 - 01:03:16 - E.F.H. Duursma
  01:03:16 - 01:04:02 - voorz. L.J. Gebben
  01:04:02 - 01:05:18 - R.R. SNIJDER
  01:05:18 - 01:06:55 - voorz. L.J. Gebben
 5. 4

  In dit voorstel wordt uw raad gevraagd een keuze te maken in het scenario waarmee het besluit om de kapvergunningen op particulier terrein te dereguleren uitgevoerd wordt. Het college geeft de voorkeur aan het scenario ‘waardevolle bomenlijst particulieren inclusief onderhoudsbijdrage’.

  Bij de behandeling van de kadernota 2021-2024 op 2 juli 2020 heeft de raad het college de opdracht gegeven om te onderzoeken of er bezuinigd kan worden door niet wettelijke taken niet meer uit te voeren. Bij het onderdeel vergunningen zijn dit uitritvergunningen, evenementenvergunningen en kapvergunningen. Met betrekking tot de kapvergunningen heeft het college bij de conceptbegroting een voorstel ingediend om deze af te schaffen. Deze is tijdens de raadsvergadering van 8 oktober 2020 besproken. Naar aanleiding hiervan én naar aanleiding van vragen hierover is het voorstel aangepast zodat het alleen deregulering van de kapvergunningen voor bomen op particulier terrein betreft. Op 12 november 2020 heeft de raad hier, bij de vaststelling van de begroting 2021-2024, toe besloten (maatregel 2.20). Daarbij heeft de raad besloten om de kapvergunningsplicht voor bomen van overheden en het systeem van kapmeldingen voor het afzetten van elzensingels en dykswallen in stand te houden. Verder blijft de kapvergunningplicht voor bomen in deze landschapselementen in stand, voor zover deze niet middels het bestemmingsplan beschermd zijn. Tot slot blijft de aanlegvergunningplicht voor het rooien van elzensingels en dykswallen, die opgenomen zijn in het Bestemmingsplan Buitengebied, in stand.

  Behandelwijze:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad behandelt het onderwerp opiniërend. De geplande besluitvorming op 3 maart 2022 wordt opgeschort.

  01:05:53 - 01:06:55 - voorz. L.J. Gebben
  01:06:57 - 01:06:58 - voorz. L.J. Gebben
  01:07:03 - 01:07:41 - P.J.A. vd Hoef
  01:07:49 - 01:09:32 - G.E. vd Meijden
  01:09:38 - 01:10:44 - B. van Zandbergen
  01:10:56 - 01:12:21 - A. Nijboer
  01:12:35 - 01:14:48 - E.F.H. Duursma
  01:14:49 - 01:16:01 - D.T. Hooijenga
  01:16:04 - 01:16:31 - B. van Zandbergen
  01:16:38 - 01:17:12 - N. Koopmans
  01:17:19 - 01:18:13 - D. Wagenaar
  01:18:22 - 01:18:43 - B. van Zandbergen
  01:18:48 - 01:18:51 - B. van Zandbergen
  01:18:52 - 01:19:08 - G.E. vd Meijden
  01:19:08 - 01:19:23 - voorz. L.J. Gebben
  01:19:23 - 01:19:58 - weth. T. Willemsma
  01:19:58 - 01:21:26 - voorz. L.J. Gebben
 6. 5

  In Noardburgum is geen supermarkt meer. Poiesz Supermarkten b.v. heeft in nauw overleg met Dorpsbelang Noardburgum een plan voor een dorpssupermarkt ontwikkeld. Samen met de gemeente is naar een plek gezocht en voor een locatie direct aansluitend aan het dorp (aan de noordkant van de Rijksstraatweg) is een bestemmingsplanprocedure gestart. Er zijn twee zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. De zienswijzen zelf leiden niet tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Wel is er aanleiding om een deel van de bestemming “groen-groenvoorziening” op het noord-oostelijke deel van het plangebied als “tuin” te bestemmen. De raad wordt voorgesteld om deze wijziging door te voeren en het bestemmingsplan vast te stellen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De tegen het bestemmingsplan ‘realisatie supermarkt Poiesz aan de Rijksstraatweg te Noardburgum (wijziging naar detailhandel)’ ingediende zienswijzen overeenkomstig de inhoud van de zienswijzennota (bijlage 3) ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Voor de milieuaspecten op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer op basis van de vormvrije m.e.r.-beoordeling (bijlage 2 bij ontwerpbestemmingsplan) besluiten dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is omdat er geen belangrijke nadelige milieu-effecten zullen optreden;
  3. Het bestemmingsplan ‘realisatie supermarkt Poiesz aan de Rijksstraatweg te Noardburgum (wijziging naar detailhandel)’ met imro code NL.IMRO.0737.14BPXI-ow2 gewijzigd vast te stellen voor wat betreft:
   a) Een gedeelte tuinperceel aan de noord-oostkant van de groenbestemming overeenkomstig de plankaart/verbeelding die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd;
   b) Het toevoegen van de planregel ‘tuin’ aan de set planregels overeenkomstig de planregel die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
  01:20:37 - 01:21:26 - voorz. L.J. Gebben
  01:21:26 - 01:21:41 - D. Wagenaar
  01:21:42 - 01:23:17 - voorz. L.J. Gebben
 7. 6

  Ter uitvoering van de woningbouwprogrammering moeten bestemmingsplannen worden gemaakt om de bouw van nieuwe woningen mogelijk te maken. De vraag naar woningen is groot. De gemeente heeft in Noardburgum en Suwâld grond in eigendom die in het verleden voor dit doel is aangekocht. In Hurdegaryp is een schoollocatie vrij gekomen en is woningbouw een passende nieuwe invulling. De raad wordt voorgesteld om te besluiten hiervoor de (voorbereiding van) planologische procedures te starten.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het startdocument voor woningbouw voor woningbouw Noardburgum, Hurdegaryp locatie vml. Tjalling Koopmanscollege en Suwâld vast te stellen waarbij op pagina 7 van het startdocument bij de algemene uitgangspunten de volgende bullet wordt toegevoegd:
   • In het planproces wordt voor iedere locatie op basis van de aangetoonde behoefte en de participatie onderzocht welke onderverdeling moet worden gemaakt in de verschillende woningtypes.
  2. Een voorbereidingskrediet van € 45.000 beschikbaar te stellen, waarmee de haalbaarheid van de woningbouwontwikkeling kan worden onderzocht.
  01:21:56 - 01:23:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:23:22 - 01:25:49 - B. van Zandbergen
  01:25:49 - 01:26:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:06 - 01:26:36 - J.P. vd Velde
  01:26:36 - 01:26:41 - voorz. L.J. Gebben
  01:26:41 - 01:26:48 - D.T. Hooijenga
  01:26:48 - 01:26:49 - J.P. vd Velde
  01:26:49 - 01:27:04 - D.T. Hooijenga
  01:27:07 - 01:27:11 - voorz. L.J. Gebben
  01:27:17 - 01:28:08 - E.F.H. Duursma
  01:28:10 - 01:28:14 - voorz. L.J. Gebben
  01:28:16 - 01:29:51 - G.E. vd Meijden
  01:29:51 - 01:30:03 - voorz. L.J. Gebben
  01:30:03 - 01:33:56 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:33:56 - 01:34:05 - voorz. L.J. Gebben
  01:41:22 - 01:42:00 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:02 - 01:42:13 - D.T. Hooijenga
  01:42:13 - 01:42:20 - voorz. L.J. Gebben
  01:42:20 - 01:43:47 - B. van Zandbergen
  01:43:47 - 01:43:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:51 - 01:43:53 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:43:53 - 01:43:54 - voorz. L.J. Gebben
  01:43:56 - 01:43:57 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:44:00 - 01:44:19 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  01:44:19 - 01:45:17 - voorz. L.J. Gebben
  01:45:19 - 01:45:24 - voorz. L.J. Gebben
  01:45:33 - 01:48:25 - voorz. L.J. Gebben
 8. 6.1

  Besluit

  De portefeuillehouder zegt toe het amendement uit te voeren. Het amendement wordt daarom ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A-6-1 - Amendement GrL en PvdA - Participatie en communicatie aanpak

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Uitvoering A-6-1 - Amendement GrL en PvdA - Participatie en communicatie aanpak
 9. 6.2

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A-6-2 - Amendement Grl en PvdA - Maatwerk woningtypes plangebieden
 10. 7

  De “Enerzjy koöperaasje Garyp” (EKG) heeft een aanvraag ingediend om het zonnepark de Griene Greide uit te breiden met een extra zonneveld van ruim 800 panelen. Het plan is om dit via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (voormalige postcoderoosregeling) als participatieproject te realiseren. Deelnemers die in het project investeren profiteren ook van de opbrengst. Het gezamenlijk en duurzaam opwekken van energie leidt tot verduurzaming in de regio.

  De locatie van dit kleine zonneveld sluit direct aan op het bestaande zonnepark. Aan de noordwest-zijde van het park is nog een kleine onbenutte ruimte. Hier is nog een veld van circa 570 panelen mogelijk. Ook aan de zuidzijde is nog een kleine onbenutte ruimte en hier kunnen ongeveer 230 panelen op geplaatst worden.

  Wanneer de raad in meerderheid positief is over dit project, geeft hij een “verklaring van geen bedenkingen” af. Dit is een voorwaarde voor het college van burgemeester en wethouders om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (ontwerp vvgb) af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning voor een uitbreiding van het zonnepark op de vml. vuilstort in Garyp;
  2. Wanneer geen zienswijzen op het ontwerp worden ingediend, deze ontwerp vvgb aan te merken als de definitieve vvgb.
  01:46:46 - 01:48:25 - voorz. L.J. Gebben
 11. 8

  Vorig jaar is via een unaniem aangenomen motie een oproep gedaan om de knellende verkeerssituatie op de Raadhuisweg nader te onderzoeken. Een verkennend onderzoek, waarbij de problemen nader zijn beschouwd en enkele oplossingsrichtingen zijn benoemd, is rond de jaarwisseling aan u voorgelegd.

  Met het uitwerken van drie kansrijke varianten is een vervolg gegeven aan de uitgevoerde verkenning. De verschillende opties zijn tegen elkaar afgewogen en op basis daarvan is een voorkeur bepaald. In een Iepen Poadium is dit op 7 oktober aan u gepresenteerd en bent u in de gelegenheid geweest vragen te stellen.

  Als vervolg hierop is op 26 oktober j.l. met een aantal fracties verder gesproken over een alternatieve voorkeursvariant (een nieuwe variant 4). De inzet was om een oplossing te vinden die meer bomen zou sparen. Dat wordt met name bereikt door alleen een fietspad aan de zuidzijde aan te leggen. Daarnaast is op voorspraak van de fracties onderzocht of met het verplaatsen van de bushalte ook de kastanjeboom achter die bushalte behouden kon worden. Een bomenonderzoek heeft uitgewezen dat de conditie van die boom echter zo matig is dat herplant daarvoor de beste optie is. De uitkomst van het overleg komt daarmee overeen met de oorspronkelijke variant 1. Deze geldt daarom nu als de aangewezen voorkeursvariant.

  ++ Behandelwijze++:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit in te stemmen met de aangewezen voorkeursvariant (variant 1, met vrijliggend fietspad aan de zuidzijde en een microrotonde op kruispunt Burgumerdaam/Lageweg) ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Raadhuisweg in Burgum.

  01:48:24 - 01:48:25 - voorz. L.J. Gebben
  01:48:25 - 01:50:34 - P.J.A. vd Hoef
  01:50:35 - 01:50:38 - voorz. L.J. Gebben
  01:50:39 - 01:51:18 - P. Reitsma
  01:51:19 - 01:52:13 - D.T. Hooijenga
  01:52:13 - 01:52:14 - voorz. L.J. Gebben
  01:52:15 - 01:54:06 - J.W. Sietsma
  01:54:06 - 01:54:23 - voorz. L.J. Gebben
  01:54:24 - 01:54:44 - D. Wagenaar
  01:54:46 - 01:54:51 - voorz. L.J. Gebben
  01:54:51 - 01:56:08 - weth. T. Willemsma
  01:56:08 - 01:56:12 - voorz. L.J. Gebben
  01:56:12 - 01:56:23 - weth. T. Willemsma
  01:56:23 - 01:57:40 - voorz. L.J. Gebben
 12. 9

  De provincie heeft dit voorjaar onze aandacht gevraagd voor de vorming van de Friese Projectenmachine (FPM). De Friese Projectenmachine heeft als doel om meer Europese middelen naar Fryslân te halen. Het verzoek tot deelname aan het FPM hebben de gemeentelijke partners in de ANNO-regio met elkaar besproken. Zij juichen het van harte toe dat de provincie zich inzet om Europese middelen naar Fryslân te halen, maar hebben de provincie ook vragen gesteld over het voorstel en de bijdrage van de gemeenten in de FPM en revenuen voor de gemeenten.

  Op basis van de beschikbare informatie over de FPM en het bestuurlijk overleg dat met de provincie heeft plaatsgevonden zijn er drie scenario's denkbaar. Het college stelt uw raad voor te kiezen voor scenario 2; Als ANNO regio vooralnog twee jaar onder voorwaarden deel te nemen aan de FPM. Binnen deze periode wordt op basis van een evaluatie een besluit genomen om al dan niet langer deel te nemen.

  De portefeuillehouders van de ANNO gemeenten hebben als randvoorwaarde uitgesproken dat alle ANNO-gemeenten meedoen op basis van hetzelfde scenario.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming worden de volgende stemverklaringen afgelegd:
  - Dhr. E. Duursma (D66): wij stemmen voor, een compliment voor de visie en ondernemerschap van de portefeuillehouder;
  - mevr. S. Van der Werf-Bieleveld (PvdA): wij stemmen tegen, want we vinden dat we in het verleden veel hebben bijgedragen aan de regiodeal en dat heeft ons tot nog toe te weinig opgeleverd;
  - mevr. N. Koopmans (BVNL): het rondpompen van geld in Europa mag voor mij per direct wel stoppen, maar zolang we in dat systeem zitten, stemmen we voor want dan komt het geld in ieder geval nog deze kant uit.

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de geschetste scenario’s ten aanzien van het verzoek tot deelname aan de Friese projectenmachine (FPM).
  2. Op basis van de geschetste scenario’s te kiezen voor scenario 2; Als ANNO regio vooralsnog twee jaar onder voorwaarden deel te nemen aan de FPM.
  3. De besluitvorming af te stemmen in ANNO-verband en de keuze voor hetzelfde scenario van alle ANNO-gemeenten als uitgangspunt te nemen in deelname aan de FPM.
  4. De begroting te wijzigen door de financiële gevolgen voor de jaren 2022 en 2023 ten laste te brengen van de algemene reserve.
  01:56:46 - 01:57:40 - voorz. L.J. Gebben
  01:57:44 - 01:58:08 - N. Koopmans
  01:58:09 - 01:58:13 - voorz. L.J. Gebben
  01:58:16 - 01:59:05 - D. Wagenaar
  01:59:06 - 01:59:08 - voorz. L.J. Gebben
  01:59:09 - 01:59:47 - D.T. Hooijenga
  01:59:47 - 01:59:48 - voorz. L.J. Gebben
  01:59:48 - 02:00:49 - P.J.A. vd Hoef
  02:00:49 - 02:00:53 - voorz. L.J. Gebben
  02:00:55 - 02:01:49 - N. Koopmans
  02:01:49 - 02:01:51 - voorz. L.J. Gebben
  02:02:00 - 02:03:06 - E.F.H. Duursma
  02:03:06 - 02:03:12 - voorz. L.J. Gebben
  02:03:13 - 02:03:49 - D. Wagenaar
  02:03:50 - 02:04:06 - voorz. L.J. Gebben
  02:04:08 - 02:04:41 - E.F.H. Duursma
  02:04:41 - 02:04:47 - voorz. L.J. Gebben
  02:04:48 - 02:08:43 - weth. T. Willemsma
  02:08:44 - 02:09:06 - voorz. L.J. Gebben
  02:14:00 - 02:14:15 - voorz. L.J. Gebben
  02:14:16 - 02:15:18 - P.J.A. vd Hoef
  02:15:18 - 02:15:25 - voorz. L.J. Gebben
  02:15:28 - 02:15:29 - voorz. L.J. Gebben
  02:15:29 - 02:16:34 - D. Wagenaar
  02:16:34 - 02:16:41 - voorz. L.J. Gebben
  02:16:42 - 02:17:48 - weth. T. Willemsma
  02:17:48 - 02:18:31 - voorz. L.J. Gebben
  02:18:36 - 02:18:53 - E.F.H. Duursma
  02:18:53 - 02:18:56 - voorz. L.J. Gebben
  02:18:59 - 02:19:14 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:19:14 - 02:19:18 - voorz. L.J. Gebben
  02:19:20 - 02:19:47 - N. Koopmans
  02:19:48 - 02:20:10 - voorz. L.J. Gebben
  02:20:33 - 02:21:35 - voorz. L.J. Gebben
 13. 10

  Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering inwerking. Wij krijgen de regie bij inburgering en hebben een actieve rol in de begeleiding van statushouders naar integratie, participatie en werk. In het ‘Inburgeringsbeleid Tytsjerksteradiel 2022 – 2025’ gaan we in op de beleidsdoelen voor de komende drie jaar en de wettelijke en financiële kaders van de nieuwe Wet Inburgering.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit het ‘Inburgeringsbeleid Tytsjerksteradiel 2022 – 2025’ vast te stellen.

  02:21:01 - 02:21:35 - voorz. L.J. Gebben
  02:21:40 - 02:22:33 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  02:22:33 - 02:22:45 - voorz. L.J. Gebben
  02:22:50 - 02:23:13 - D. Wagenaar
  02:23:14 - 02:23:19 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:20 - 02:23:29 - L. Westerdijk-Dam
  02:23:29 - 02:23:36 - voorz. L.J. Gebben
  02:23:36 - 02:24:44 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:24:44 - 02:26:13 - voorz. L.J. Gebben
 14. 11

  De gemeenteraad wordt, in het kader van de nieuwe Omgevingswet, voorgesteld een lijst met adviesrecht vast te stellen en te bepalen wanneer participatie verplicht is. Ook wordt de raad voorgesteld besluiten omtrent het al dan niet vaststellen van delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college.

  Op 8 december 2021 is ter informatie de 'Lijst met voorbeelden' toegevoegd waarin op blz. 3 van het raadsvoorstel naar wordt verwezen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Besluit

  Het voorstel wordt doorgeschoven naar de vergadering van 27 januari 2022 omdat de stemmen staken bij amendement A-11-2. Tijdens die vergadering zal amendement A-11-1 dan niet opnieuw in stemming worden gebracht. Amendementen A-11-2, A-11-3 en het voorstel worden dan wel in stemming gebracht.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Publieksvriendelijke lijsten
  02:25:06 - 02:26:13 - voorz. L.J. Gebben
  02:26:15 - 02:28:15 - J.P. vd Velde
  02:28:15 - 02:28:26 - voorz. L.J. Gebben
  02:28:29 - 02:31:24 - G.E. vd Meijden
  02:31:25 - 02:31:27 - voorz. L.J. Gebben
  02:31:32 - 02:31:34 - G.E. vd Meijden
  02:31:36 - 02:32:06 - P.J.A. vd Hoef
  02:32:07 - 02:32:08 - voorz. L.J. Gebben
  02:32:09 - 02:33:06 - D.T. Hooijenga
  02:33:06 - 02:33:12 - voorz. L.J. Gebben
  02:33:13 - 02:34:53 - D. Wagenaar
  02:34:54 - 02:35:02 - voorz. L.J. Gebben
  02:35:04 - 02:35:49 - N. Koopmans
  02:35:50 - 02:35:57 - voorz. L.J. Gebben
  02:35:57 - 02:38:37 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:38:37 - 02:38:47 - D. Wagenaar
  02:38:47 - 02:42:03 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:42:03 - 02:42:26 - voorz. L.J. Gebben
  02:42:27 - 02:43:34 - J.P. vd Velde
  02:43:34 - 02:43:49 - voorz. L.J. Gebben
  02:54:20 - 02:54:44 - voorz. L.J. Gebben
  02:54:44 - 02:55:07 - P.J.A. vd Hoef
  02:55:07 - 02:55:08 - voorz. L.J. Gebben
  02:55:09 - 02:55:12 - voorz. L.J. Gebben
  02:55:12 - 02:55:21 - N. Koopmans
  02:55:21 - 02:55:24 - voorz. L.J. Gebben
  02:55:25 - 02:55:32 - G.E. vd Meijden
  02:55:33 - 02:55:47 - voorz. L.J. Gebben
  02:55:47 - 02:55:48 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:55:49 - 02:56:04 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:56:04 - 02:56:05 - voorz. L.J. Gebben
  02:56:05 - 02:56:06 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  02:56:06 - 02:57:39 - voorz. L.J. Gebben
  02:57:39 - 02:58:02 - D. Wagenaar
  02:58:02 - 02:58:58 - voorz. L.J. Gebben
  03:01:33 - 03:02:49 - voorz. L.J. Gebben
  03:02:49 - 03:03:04 - G.E. vd Meijden
  03:03:05 - 03:03:15 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:03:15 - 03:03:16 - voorz. L.J. Gebben
  03:03:16 - 03:03:47 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:03:47 - 03:03:49 - voorz. L.J. Gebben
  03:03:49 - 03:04:14 - P. Reitsma
  03:04:14 - 03:05:17 - voorz. L.J. Gebben
 15. 11.1

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A-11-1 - Amendemint FNP - Oanpassen list advysrjocht - gebrûk besteand gebou yn bûtengebiet foar sliepplakfunksjes
 16. 11.2

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A-11-2 - Amendemint FNP - Oanpassen list advysrjocht - Ferdúdiken tekst oer hichte wynturbines
 17. 11.3

  Amendementen

  Titel
  A-11-3 - Amendement FNP - Oanpassen list advysrjocht - hichte antenne-ynstallaazje begrinzje
 18. 12

  In 2020 hebben wij ons participatiebeleid geëvalueerd. Op basis van de uitkomst van de evaluatie hebben wij nieuw participatiebeleid geformuleerd. Hierbij hebben we ook rekening gehouden met de motie waarmee wij opdracht hebben gekregen om alle mensen die onder de Participatiewet vallen, te geven waar ze recht op hebben, in het bijzonder de klassieke doelgroep.

  071221: toegevoegd aan de stukken:

  • Advies Cliëntenraad WenI inzake beleidsplan participatie 2022-2026
  • Reactie college op advies cliëntenraad participatiebeleid

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit
  ‘Iedereen doet mee’ beleidsplan participatie Tytsjerksteradiel 2022 – 2026 vast te stellen.

  03:04:55 - 03:05:17 - voorz. L.J. Gebben
  03:05:22 - 03:07:10 - D. Wagenaar
  03:07:10 - 03:07:16 - voorz. L.J. Gebben
  03:07:16 - 03:07:20 - N. Koopmans
  03:07:20 - 03:07:24 - voorz. L.J. Gebben
  03:07:27 - 03:08:20 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  03:08:20 - 03:08:28 - voorz. L.J. Gebben
  03:08:31 - 03:08:49 - E.F.H. Duursma
  03:08:49 - 03:08:51 - voorz. L.J. Gebben
  03:08:53 - 03:09:01 - M. Wieringa
  03:09:16 - 03:09:20 - D.T. Hooijenga
  03:09:20 - 03:09:27 - voorz. L.J. Gebben
  03:09:28 - 03:10:20 - D. Wagenaar
  03:10:20 - 03:10:23 - voorz. L.J. Gebben
  03:10:23 - 03:10:49 - D.T. Hooijenga
  03:10:49 - 03:10:51 - voorz. L.J. Gebben
  03:10:53 - 03:11:03 - M. Wieringa
  03:11:04 - 03:11:07 - voorz. L.J. Gebben
  03:11:09 - 03:11:22 - S.E. vd Werf-Bieleveld
  03:11:22 - 03:11:30 - voorz. L.J. Gebben
  03:11:31 - 03:12:08 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:12:08 - 03:14:32 - voorz. L.J. Gebben
 19. 12.1

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  A-12-1 - Amendement VVD - Huidige participatiebeleid voortzetten
 20. 13

  Het Rijk heeft in 2018 geld beschikbaar gesteld voor de proeftuin om Garyp aardgasvrij te maken. Onderdeel van het samen met de Enerzjy Koöperaasje Garyp (EKG) opgestelde uitvoeringsplan is dat via een subsidieverordening de woningeigenaren van Garyp worden gestimuleerd om de woning aardgasvrij te maken.

  In maart 2019 heeft uw raad de deelsubsidieverordening aardgasvrij Garyp vastgesteld. In 2021 zijn de eerste aanpassingen en aanvullingen aangebracht. Voor 2022 wordt als belangrijkste aanpassing van de verordening voorgesteld om onder voorwaarden ook het aardgasarm maken van de woning subsidiabel te maken (aanpassingen hebben in de verordening hieronder een lichtgrijs lettertype).

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit

  1. De ‘deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp 2021’ per 1 januari 2022 in te trekken;
  2. De ‘deelverordening subsidie aardgasvrij Garyp 2022’ met bijbehorende bijlage 1.1 en 1.2 vast te stellen en op 1 januari 2022 in werking te laten treden.
  03:14:24 - 03:14:32 - voorz. L.J. Gebben
  03:14:34 - 03:14:50 - F. de Haan
  03:14:50 - 03:16:24 - voorz. L.J. Gebben
 21. 14

  De gemeentelijke afvalstoffenverordening stelt regels over het beheer en de inzameling van huishoudelijke en andere afvalstoffen. Om aan te sluiten bij nieuwe wet- en regelgeving is actualisatie nodig.

  De voorgestelde aanpassing van de afvalstoffenverordening zijn één op één overgenomen van de modelverordening afvalstoffenverordening van de VNG. De wijziging heeft geen financiële en/of personele gevolgen. Ook zijn er geen risico’s aan verbonden. Het advies is om de Afvalstoffenverordening Tytsjerksteradiel 2017 te vervangen door de
  Afvalstoffenverordening Tytsjerksteradiel 2022.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De Afvalstoffenverordening Tytsjerksteradiel 2017 in te trekken.
  2. De Afvalstoffenverordening Tytsjerksteradiel 2022 vast te stellen.
  3. Te besluiten om deze verordening en uitvoeringsbesluit 2022 ter inzage te leggen.
  4. Deze verordening na de ter inzage termijn van 6 weken in te laten gaan.
 22. 15

  Aanleiding voor herziening van de APV is gelegen in wijziging van wet- en regelgeving en nieuwe jurisprudentie. In de zomer van 2020 is vanuit de VNG een zogeheten ‘zomerupdate’ van de APV verschenen met wijzigingsvoorstellen. In de zomer van 2021 is geen zomerwijziging door de VNG uitgegeven. Bij de wijzigingen van de APV 2019 en 2020 zijn, waar mogelijk, al diverse artikelen op elkaar afgestemd. In het nu voorliggende raadsvoorstel zijn derhalve geen artikelen meer opgenomen/gewijzigd vanuit een oogpunt van afstemming.

  De wijzigingen bestaan vooral uit taal technische aanpassingen en aanpassingen aan gewijzigde wetgeving (zoals de wijziging van de Drank- en Horecawet in de Alcoholwet).

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2021 vast te stellen.
  2. De Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Tytsjerksteradiel, versie
   ‘raadsbesluit 22 oktober 2020’ in te trekken per datum inwerkingtreding van de Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2021.
  3. De Algemene plaatselijke verordening Tytsjerksteradiel 2021 in werking te laten treden de dag na bekendmaking.
  03:15:57 - 03:16:24 - voorz. L.J. Gebben
  03:16:24 - 03:17:19 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:17:23 - 03:18:20 - A. Nijboer
  03:18:20 - 03:18:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:18:26 - 03:19:05 - M. Wieringa
  03:19:06 - 03:19:08 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:19:12 - 03:20:06 - D. Wagenaar
  03:20:06 - 03:20:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:20:11 - 03:20:35 - D.T. Hooijenga
  03:20:35 - 03:20:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:20:41 - 03:20:59 - M. Wieringa
  03:21:01 - 03:21:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:21:05 - 03:21:37 - D. Wagenaar
  03:21:38 - 03:21:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:21:46 - 03:23:17 - burg. L.J. Gebben
  03:23:17 - 03:23:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:23:18 - 03:23:28 - D. Wagenaar
  03:23:28 - 03:23:29 - burg. L.J. Gebben
  03:23:29 - 03:23:30 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:23:30 - 03:23:36 - burg. L.J. Gebben
  03:23:36 - 03:23:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:23:51 - 03:23:54 - burg. L.J. Gebben
  03:23:55 - 03:24:42 - voorz. L.J. Gebben
 23. 16

  De overeenkomst voor de controle van de jaarrekening met Astrium Accountants loopt
  officieel per 15 juli 2022 af. De overeenkomst kan maximaal met nog twee jaar schriftelijk worden verlengd. Wij stellen voor om gebruik te maken van de mogelijkheid van de tweede verlenging.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:
  - mevr. D. Wagenaar (VVD): we moeten hier over stemmen, dit is een steun in de rug van de accountant, hij levert goed werk en stuurt op verbetering. Dus daarom stemmen we voor.

  De raad besluit de overeenkomst voor de controle van de jaarrekening met Astrium Accountants te verlengen voor controle van de jaren 2022 en 2023.

  03:24:01 - 03:24:42 - voorz. L.J. Gebben
  03:24:46 - 03:25:23 - D. Wagenaar
  03:25:26 - 03:25:56 - voorz. L.J. Gebben
  03:25:59 - 03:27:00 - voorz. L.J. Gebben
  03:27:00 - 03:27:26 - D. Wagenaar
  03:27:27 - 03:27:44 - voorz. L.J. Gebben
  03:28:13 - 03:29:34 - voorz. L.J. Gebben
  03:29:40 - 03:29:46 - voorz. L.J. Gebben
  03:29:47 - 03:30:32 - J.P. vd Velde
  03:30:32 - 03:30:46 - voorz. L.J. Gebben
  03:30:51 - 03:30:55 - voorz. L.J. Gebben
  03:30:57 - 03:31:14 - N. Koopmans
  03:31:15 - 03:31:22 - voorz. L.J. Gebben
  03:31:25 - 03:31:57 - G.E. vd Meijden
  03:31:58 - 03:32:01 - voorz. L.J. Gebben
  03:32:04 - 03:32:18 - P.J.A. vd Hoef
  03:32:19 - 03:32:20 - voorz. L.J. Gebben
  03:32:21 - 03:33:06 - D.T. Hooijenga
  03:33:06 - 03:33:09 - voorz. L.J. Gebben
  03:33:15 - 03:34:09 - E.F.H. Duursma
  03:34:10 - 03:34:20 - voorz. L.J. Gebben
  03:34:20 - 03:37:06 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:37:07 - 03:37:14 - voorz. L.J. Gebben
  03:37:14 - 03:37:25 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:37:26 - 03:37:30 - voorz. L.J. Gebben
  03:37:30 - 03:38:11 - J.P. vd Velde
  03:38:11 - 03:38:14 - voorz. L.J. Gebben
  03:38:14 - 03:38:25 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:38:25 - 03:38:33 - J.P. vd Velde
  03:38:33 - 03:38:56 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:38:56 - 03:38:57 - J.P. vd Velde
  03:38:57 - 03:39:37 - voorz. L.J. Gebben
  03:39:38 - 03:39:51 - F. de Haan
 24. 17

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen december 2021' nemen wij u mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2021.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
  • Amendementen
  • Voorstel
  • Moties

  Resultaat stemming

  Besluit

  Voorafgaand aan de stemming wordt de volgende stemverklaring afgelegd:
  - mevr. D. Wagenaar (VVD): wij zijn tegen, dat doen we altijd want we zijn tegen tussentijds bijstellen.

  De raad besluit:

  1. Akkoord te gaan met de wijzigingen van de begroting 2021 zoals aangegeven in paragraaf 1.2. van de bijlage.
  2. Akkoord te gaan met het in 2021 toevoegen aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  3. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de niet benutte overlopende posten vanuit 2020 naar 2022 via de reserve Overlopende posten zoals genoemd onder 1.2. onderdeel Overlopende posten.
  4. Akkoord te gaan met het in 2022 onttrekken aan de reserve overlopende posten van de bedragen zoals genoemd onder 1.3 onderdeel Overlopende posten.
  5. Akkoord te gaan met het vormen van de bestemmingsreserve Sociale Basis ten bedrage van € 294.000.
  6. Akkoord te gaan met het overhevelen van de niet bestede coronamiddelen naar de reserve overlopende posten en deze voor het jaar 2022 beschikbaar te stellen voor initiatieven, die passend zijn in relatie tot deze middelen.
  7. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.4 en te besluiten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2021 van de WM8KTD.
  8. Kennis te nemen van de overige ontwikkelingen, zoals vermeld in paragraaf 1.2.
 25. 17.a

  De PvdA-fractie heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de brief van de burgemeester die op 26 november op de LIST is geplaatst. De brief gaat over de oproep van een fractie over de portefeuille Ruimtelijke Ordening tijdens de raadsvergadering van 25 november.
  De stukken zijn bijgevoegd.

  Behandeling:

  • PvdA/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  Dit punt wordt doorgeschoven naar de raadsvergadering van 27 januari 2022.

 26. 18

  De besluitenlijst is op 3 december toegevoegd.

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De raad stelt de besluitenlijst en lijst toezeggingen van de raadsvergadering van 25 november 2021 vast.

 27. 19.1

  Besluit

  De motie vreemd wordt ingetrokken na gedane toezegging door de wethouder.

  Moties

  Titel
  MF-19-1 - Moasje frjemd FNP en GrL- Lytse Hûskes

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Opleveren woningbouwprogrammering
  03:44:09 - 03:44:45 - voorz. L.J. Gebben
  03:45:40 - 03:45:58 - voorz. L.J. Gebben
  03:45:58 - 03:46:34 - P. Reitsma
  03:46:34 - 03:46:39 - voorz. L.J. Gebben
  03:46:42 - 03:46:52 - M.R. Klont
  03:46:52 - 03:46:54 - voorz. L.J. Gebben
  03:46:56 - 03:47:50 - D.T. Hooijenga
  03:47:50 - 03:47:52 - voorz. L.J. Gebben
  03:47:52 - 03:47:54 - N. Koopmans
  03:47:54 - 03:47:59 - voorz. L.J. Gebben
  03:48:01 - 03:48:27 - N. Koopmans
  03:48:27 - 03:48:32 - voorz. L.J. Gebben
  03:48:35 - 03:49:10 - E.F.H. Duursma
  03:49:10 - 03:49:14 - voorz. L.J. Gebben
  03:49:16 - 03:51:14 - D. Wagenaar
  03:51:14 - 03:51:18 - voorz. L.J. Gebben
  03:51:18 - 03:52:07 - P.J.A. vd Hoef
  03:52:07 - 03:52:58 - voorz. L.J. Gebben
  03:53:06 - 03:54:32 - voorz. L.J. Gebben
 28. 19.2

  Resultaat stemming

  Moties

  Titel
  MV-19-2 - Motie vreemd PvdA - Versterken onderlinge solidariteit in de raad
 29. 20
  Sluiting - 22:55