Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 30 mei 2024

19:30 - 22:35
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 10 mei hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 23 mei kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agendapunten

 1. 1
  Iepening en meidielings - 19:30
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier.
  Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven:

  1. Vragen VVD - Project Aldtsjerk Foarút
  2. Vragen PvdA-GL - Oversteek Lohmanlaan Hornstrasingel
 4. 4

  Over het raadsvoorstel:
  De Rekenkamer(commissie) is in 2023 een onderzoek gestart naar subsidie- en fondsenverwerving door de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. De presentatie van het onderzoek is/was op 23 mei in het Iepen Poadium.
  De raad bespreekt het rapport in de raadsvergadering opiniërend, waarbij kan worden ingegaan op de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer en de bijbehorende vragen uit het raadsvoorstel.
  Het college luistert naar de mening en de inbreng door de raad en komt binnen drie maanden met een besluitvormend raadsvoorstel over de uitvoering van de aanbevelingen en de borging hiervan.


  Behandelwijze:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 5. 5

  Oer it riedsútstel:
  Foar it opstellen fan it nije beliedsplan bioferskaat binne trije senario’s útwurke. De ried stelt it bioferskaatplan fêst. De ried wurdt no frege om him opinierjend út te sprekken oer de senario’s dy’t útwurke binne yn it konsept-bioferskaatplan. Nei it opiniearjen sil it kolleezje it definitive plan en it foarkarsenario oan de ried ta beslútfoarming foarlizze. It beliedsplan tsjinnet as ynput foar it grienbeliedsplan dat dernei oan de ried foarlein wurde wil.


  Behanneling:
  De ried hat yn it Iepen Poadium oanjûn dat it stik klear is foar opiniëarjende behanneling.

  • Wethâlder: kin in ynliedende taljochting jaan
  • Opiniearjende behanneling: ried diskusjearret mei-inoar sûnder fêste terminen
  • Kolleezje: kin noch ynhâldlik reagearje
  • Foarsitter: konklúszje ferfolchproses
 6. 6

  Over het raadsvoorstel:
  De raad heeft in het raadsprogramma ‘Samen actief voor Tytsjerksteradiel’ aangegeven dat zij ruimte wil bieden aan bedrijven.
  Het college is gevraagd een ‘Visie op bedrijventerreinen Tytsjerksteradiel’ voor te bereiden waardoor de raad in staat wordt gesteld richtinggevende keuzes te maken.
  De voorliggende ontwerp-visie met de naam ‘Locatieverkenning regionaal bedrijventerrein Gemeente Tytsjerksteradiel’ is opgesteld in samenwerking met Sweco Nederland.
  Aan de hand van een aantal kaders uit de startnotitie zijn diverse locaties in de gemeente onderzocht.


  Het doel van dit voorstel is om duidelijk te krijgen of de ontwerp-visie ‘Locatieverkenning regionaal bedrijventerrein Gemeente Tytsjerksteradiel’ voldoet aan de verwachtingen van de raad waarmee de raad kaderstellende uitspraken kan doen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 7. 7

  Over het raadsvoorstel:
  Iedere gemeente is verplicht een rekenkamer te hebben. De rekenkamer onderzoekt de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid. De Rekenkamer bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter en werkt samen met de Rekenkamer van Achtkarspelen in de vorm van een personele unie.
  Van de huidige Rekenkamer hebben de voorzitter, dhr. Guus Janssen, en een lid, dhr. Erik de Swart, een ontslagverzoek ingediend.
  Mevr. Hanneke Vervoort is bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Voor de vacatures voor nieuwe leden is een wervingsprocedure gestart.
  De selectiecommissie heeft mevr. Denise de Boer en dhr. Wietze Jan Boorsma geselecteerd als nieuwe leden. De raad besluit over de benoeming van beide leden. Zij zullen na het besluit tot benoeming worde beëdigd.


  Geheim stemmen
  De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim (artikel 31 lid 1 Gemeentewet) en gebeurt schriftelijk. In de raadsvergadering worden daarom stembriefjes uitgereikt.


  Behandelwijze:

  • Schriftelijke stemming over het voorstel.
  • De raad wijst drie leden aan die een stemcommissie vormen.
  • De stembriefjes worden ingevuld, de bode gaat rond om de stembriefjes te verzamelen.
  • De vergadering wordt geschorst voor het tellen van de stemmen door de stemcommissie.
  • De voorzitter van de stemcommissie maakt de uitslag van de stemming bekend.
 8. 8

  Over het raadsvoorstel:
  Earnewâld kampt al langere tijd met een grote parkeerdruk tijdens het toeristenseizoen. Met de aanleg van een parkeerterrein aan het begin van de Koaidyk en het verplaatsen van de trailerhelling naar het gebied bij het zwemstrand, kan op verschillende punten verlichting worden geboden. Doelgroepen die nu niet noodzakelijk in de dorpskern parkeren kunnen hier gebruik van maken en ook zal het parkeren in de tussenberm langs de Feantersdyk beëindigd kunnen worden door de aanleg van deze voorziening. Dit laatste levert nu namelijk niet alleen een rommelige aanblik op, die geen visitekaartje is voor het dorp, maar ook (gevoelens van) onveiligheid bij vooral fietsers maar ook passerende automobilisten.
  Aan de voorgestelde ingrepen zijn financiële consequenties verbonden. De raad is beslissingsbevoegd om een krediet beschikbaar te stellen.


  140524: het raadsvoorstel is vervangen omdat de kapitaallasten zijn gewijzigd naar € 5.500,-.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 9. 9

  Over het raadsvoorstel:
  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het treffen van een permanente regeling voor de ligplaats te Feantersdyk 4m te Earnewâld.
  Het college heeft besloten aan deze regeling mee te werken en vraagt de raad te besluiten om een (definitieve) verklaring van geen bedenkingen af te geven.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als bespreekstuk geagendeerd.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 10. 10

  Over het raadsvoorstel:
  De verordening Jeugdhulp van de gemeente Tytsjerksteradiel dateert van 2019 en moet in verband met recente jurisprudentie en verandering in werkwijze worden gewijzigd.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties

  • Eventuele stemverklaringen
 11. 11

  Over het raadsvoorstel:
  De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) worden aangepast.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties

  • Eventuele stemverklaringen
 12. 12

  Over het raadsvoorstel:
  De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. Naar aanleiding van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Fryslân worden aangepast.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

   • Eventuele stemverklaringen
   • Voorzitter: stemming over:
    o Amendementen
    o Voorstel
    o Moties
 13. 13

  Over het raadsvoorstel:
  Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2025 en de jaarstukken 2023 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld uiterlijk 13 juni 2024 een zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

   • Eventuele stemverklaringen
   • Voorzitter: stemming over:
    o Amendementen
    o Voorstel
    o Moties
 14. 14

  Over het raadsvoorstel:
  De Werkmaatschappij 8KTD is de samenwerkingsorganisatie van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.


  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de jaarstukken voor 2023.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

   • Eventuele stemverklaringen
   • Voorzitter: stemming over:
    o Amendementen
    o Voorstel
    o Moties
 15. 15

  Over het raadsvoorstel:
  De WM8KTD is de samenwerkingsorganisatie van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.


  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2025-2028.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

   • Eventuele stemverklaringen
   • Voorzitter: stemming over:
    o Amendementen
    o Voorstel
    o Moties
 16. 16

  Over het raadsvoorstel:
  In een goed functionerende democratie horen tegengestelde meningen erbij. Het hartgrondig met elkaar oneens zijn mag. Dat dit vervolgens leidt tot agressie van inwoners of andere betrokkenen, online, verbaal of zelfs fysiek, komt helaas steeds meer voor. Het bespreken van het onderwerp agressie is net zo belangrijk als het protocol zelf. Te maken krijgen met agressie of bedreigingen is niet iets wat je zomaar even op tafel legt, terwijl er over praten en ervaringen uitwisselen erg kan helpen.


  Het agressieprotocol biedt handvatten bij gevallen van agressie en bedreiging.


  Het vaststellen van het protocol draagt bij aan de weerbaarheid van het gemeentelijk bestuur. Het is één van de bouwstenen voor politieke ambtsdragers om hun ambt veilig en integer uit te kunnen oefenen.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

   • Eventuele stemverklaringen
   • Voorzitter: stemming over:
    o Amendementen
    o Voorstel
    o Moties
 17. 17

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

 18. 18

  Over dit agendapunt:
  Op 18 april heeft de raad een besloten vergadering gehad. Artikel 45 RvO regelt dat verslagen en besluitenlijsten zo spoedig mogelijk via het besloten deel van het vergadersysteem worden gedeeld met alle leden. Als er voor 17 mei (12.00 uur) geen opmerkingen aan de griffie worden gemeld, wordt het verslag in de openbare vergadering van 30 mei vastgesteld waarbij de raad ook een besluit neemt over het al dan niet opheffen van de geheimhouding. Als er vragen of opmerkingen worden gemaakt wordt aan het Iepen Poadium van 23 mei een besloten deel toegevoegd.

 19. 19
  Slúting - 22:30