Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 18 april 2024

19:30 - 21:15
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 28 maart hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 11 april kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agendapunten

 1. 1
  Iepening en meidielings - 19:30
 2. 2

  De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

 3. 3

  Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.

 4. 4

  Over het raadsvoorstel:
  De Rekenkamer(commissie) heeft onderzoek laten doen naar het armoedebeleid in de gemeente Tytsjerksteradiel. Het onderzoek is uitgevoerd door de Parma-groep.
  In het Iepen Poadium van 11 april is het onderzoek gepresenteerd. De raad bespreekt het rapport nu opiniërend, waarbij kan worden ingegaan op de conclusies en aanbevelingen. Ook kan de raad aan het college meegeven wat belangrijk is voor het omgaan met de conclusies en het uitvoeren van de aanbevelingen.
  Na de opiniërende behandeling wordt het rapport in handen gesteld van het college. In september komt het college met een raadsvoorstel met een reactie op de conclusies en aanbevelingen.
  In dit raadsvoorstel zal ook worden aangegeven hoe die uitvoering vervolgens zal worden geborgd.


  Behandelwijze:

  • De raad heeft in het Iepen Poadium aangegeven dat het stuk gereed is voor opiniërende behandeling.
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 5. 5

  Stukken worden op 16 april toegevoegd.


  Behandelwijze:
  In verband met de late aanlevering van de stukken staat dit onderwerp niet op de agenda van het Iepen Poadium van 11 april.
  Er is tijdens de raadsvergadering een extra termijn voor het stellen van technische vragen.

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 6. 6

  Over het raadsvoorstel:
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. Er is een zienswijze van de provincie Fryslân ontvangen. Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 7. 7

  Over het raadsvoorstel:
  De raad is bevoegd om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting en meerjarenraming van de Marrekrite. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de conceptbegroting en meerjarenraming. Het college ziet geen aanleiding voor een zienswijze.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 8. 8

  Over het raadsvoorstel:
  De FUMO is de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing. De FUMO doet in opdracht van de 18 friese gemeenten, de provincie en het wetterskip de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van de leefomgeving.
  Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de (ontwerp)begroting 2025 en geen zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen. Als deelnemer van deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt de gemeenteraad, op grond van artikel 28 GR FUMO, in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2024. Daarna kan het Algemeen Bestuur van de FUMO, met inachtneming van de zienswijze, een besluit nemen over de (ontwerp)begroting.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 9. 9

  Over het raadsvoorstel:
  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen april 2024' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2024.


  Behandelwijze:
  De raad heeft dit punt in het Iepen Poadium als hamerstuk geagendeerd.

  • Voorzitter: stemming over:
   o Amendementen
   o Voorstel
   o Moties
  • Eventuele stemverklaringen
 10. 10

  De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.

 11. 11
  Slúting iepenbier diel riedsgearkomste - 21:10
 12. 12

  Diverse fracties hebben naar aanleiding van een ingekomen stuk gevraagd om nadere informatie die alleen in beslotenheid kan worden gedeeld. De deuren worden gesloten als tenminste een vijfde van het aantal raadsleden dat aanwezig is daarom verzoekt of als de voorzitter het nodig oordeelt. Als de raad besluit om met gesloten deuren te vergaderen, geldt een verplichting tot geheimhouding omtrent informatie die in de vergadering ter kennis van de aanwezigen komt (artikel 23 lid 4 Gemeentewet). De verplichting duurt voort, totdat de raad haar opheft. Van deze vergadering wordt een afzonderlijk verslag gemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad besluit de geheimhouding op te heffen.