Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAADSVERGADERING

donderdag 13 oktober 2022

19:30 - 21:55

Locatie
Raadszaal
Voorzitter
drs. L.J. Gebben
Toelichting

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 23 september hieronder te vinden en te raadplegen.
In het Iepen Poadium op 6 oktober kan de raad nog procedurele wijzigingen doorvoeren in de behandeling van de raadsvoorstellen. De agenda van de raadsvergadering wordt hier dan op aangepast.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Agendapunten

 1. De voorlopige agenda van de raad wordt door de agendacommissie vastgesteld. Bij dit agendapunt stelt de raad officieel de agenda en de volgorde van de te behandelen onderwerpen vast.

 2. Vragen voor het vragenhalfuurtje die minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de raadsvergadering worden ingediend, worden mondeling beantwoord tijdens de vergadering. De vragen moeten worden ingediend bij de voorzitter en de griffier. Hieronder worden voorafgaand aan de vergadering de ingediende vragen weergegeven.

 3. Het college informeert de raad over de stand van zaken Lelylijn - Deltaplan en geeft de raad bouwstenen mee voor een opiniërende discussie over dit onderwerp zoals toegezegd in de raadsbrief van 28 april 2022 (bijlage 1).

  Behandelwijze:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 4. De rekenkamercommissies van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben het onderzoeksrapport Inwonersinitiatieven ‘Het mooiste werk is samenwerk’ aan de beide gemeenteraden aangeboden. Het is nu aan de raad om dit rapport opiniërend te bespreken. Op deze manier kan de raad eerst zijn eigen positie over dit onderwerp bepalen en het college richting geven voor de verdere behandeling.

  Behandelwijze:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 5. In de raadsvergadering van 27 januari 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met een motie om een huisvestings- en/of doelgroepenverordening op te stellen en opiniërend voor te leggen aan de raad. Het opstellen van een huisvestings- en/of doelgroepenverordening vraagt om een zorgvuldig proces. In april 2022 is met de raad het plan van aanpak gedeeld om uitvoering te geven aan deze motie.
  In de motie ligt de nadruk op de percentages sociale huur bij nieuwbouw, het toewijzen van 25-30% van de nieuwbouwwoningen aan lokale inwoners en het verminderen van de administratieve lasten. Het college onderschrijft de gedachte en boodschap achter de motie, maar heeft besloten om deze motie niet op de gevraagde wijze uit te voeren.
  Het invoeren van een doelgroepenverordening kan mogelijk wel een directe meerwaarde bieden. Wanneer de Omgevingswet in werking gaat treden is het echter niet meer nodig om een aparte doelgroepenverordening te maken. De bepalingen kunnen dan rechtstreeks in het Omgevingsplan opgenomen worden. Omdat deze wet per 1 januari 2023 ingaat heeft deze aanpak de voorkeur.

  Behandelwijze:

  • Wethouder: kan een inleidende toelichting geven
  • Opiniërende behandeling: raad discussieert onderling zonder vaste termijnen
  • College: kan nog inhoudelijk reageren
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
 6. Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfswoning en het bouwen van een dienstwoning met een paardenpension. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor om hieraan mee te werken.
  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd omgevingsvergunningen af te geven. Dit geldt ook voor omgevingsvergunningen die strijdig zijn met het bestemmingsplan maar ruimtelijk wel goed kunnen worden onderbouwd en niet strijdig zijn met een goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat de raad vanwege verschuiving van bevoegdheden buitenspel zou komen te staan mag het college dit type omgevingsvergunning alleen afgeven wanneer de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties
 7. Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2022' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties
 8. Het bestuur van de veiligheidsregio moet tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vaststellen. Het vorige meerjarenbeleidsplan is voor de periode 2019-2022. Belangrijke input voor specifiek het Beleidsplan Veiligheid is het Regionaal Risicoprofiel. Een dergelijk risicoprofiel is ook een wettelijke verplichting. Veiligheidsregio Fryslân legt de beleidsplannen en het Regionaal Risicoprofiel voor, zodat een zienswijze kan worden gegeven op de plannen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties
 9. Sinds 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding: Adenium. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid draagt Adenium aan de gemeenteraad een nieuw lid van de Raad van Toezicht voor. Hij voldoet aan het door de gemeenteraad vastgestelde profiel.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties
 10. De Wet openbaarheid van bestuur is vervangen door de Wet open overheid waardoor de mandaatregeling voor het nemen van beschikkingen en de vertegenwoordiging in bezwarenprocedures en (hoger)beroepsprocedures opnieuw door de gemeenteraad moet worden verleend voor de uitvoering van de Wet open overheid.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties
 11. Het college heeft besloten dat de taken die horen bij de Woo-contactpersoon, zoals omschreven in de Wet open overheid (Woo), te beleggen bij het KCC en stelt voor dit ook op die manier voor de raad te regelen.

  Behandelwijze:

  • Raad, eerste termijn
  • College, eerste termijn
  • Raad, eventueel tweede termijn
  • College, eventueel tweede termijn
  • Voorzitter: stemming (incl. stemverklaring) over:
   Amendementen
   Voorstel
   Moties
 12. De raad wordt gevraagd de besluitenlijst en toezeggingenlijst van de vorige raadsvergadering vast te stellen.