Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 15 juni 2023

19:30 - 21:05
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.

Alle onderwerpen van de raadsagenda van 22 juni staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 8 juni) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Podium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:00 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 2. 1

  00:00:13 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 3. 2

  00:01:20 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:01:28 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 5. 4

  Het huidige gemeentelijke beleid op het gebied van verkeer en vervoer (gemeentelijk verkeer- en vervoerplan) is niet meer actueel. Op dit moment wordt daarom gewerkt aan een nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan. Hiervoor is eerder door de raad de startnotitie vastgesteld d.d. 26 januari 2023.
  Inmiddels is de eerste inventarisatie afgerond en hebben inwoners en belangenorganisaties hun wensen kenbaar kunnen maken. Op dinsdag 9 mei heeft er een sessie met gemeenteraad plaatsgevonden waarbij deze eerste resultaten zijn gedeeld en ook aandachtspunten vanuit de raad naar voren zijn gebracht.
  In voorliggende notitie is ingegaan op het proces, de eerste resultaten en zijn de beleidskeuzes op hoofdlijnen weergegeven. Het betreft nog geen detailuitwerking en prioritering. Deze uitwerking zal de komende periode plaatsvinden. De uitwerking wordt vertaald in een ontwerp mobiliteitsvisie.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?

  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:01:36 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 6. 5

  Het ontwerp bestemmingsplan “Eendrachtsweg 21 te Garyp” heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad wordt nu geadviseerd het bestemmingsplan vast te stellen. Het nieuwe bestemmingsplan maakt het mogelijk een bedrijfswoning toe te voegen binnen het bestaande bedrijfsperceel.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?

  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:01:52 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 7. 6

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kruispunt N355 – Wyldpaed West’ en de aanvulling op de welstandscriteria hebben vanaf 2 maart 2023 tot en met 12 april 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan en de aanvulling op de welstandscriteria vast te stellen.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?

  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:02:06 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 8. 7

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van natuurvriendelijke oevers en stapstenen langs de oevers en kaden van it Nijdjip. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor om hieraan mee te werken.  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?

  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:02:29 - 00:03:05 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:03:05 - 00:03:24 - S. Hoekstra
  00:03:26 - 00:03:31 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:03:31 - 00:03:58 - Weth. B. van Zandbergen
  00:03:58 - 00:03:59 - S. Hoekstra
  00:03:59 - 00:04:01 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:04:02 - 00:05:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 9. 8

  In 2022 is door uw raad ingestemd met een motie om een huisvestings- en/of doelgroepenverordening op te stellen. Naar aanleiding van deze motie is onder andere de memo huisvestings- en doelgroepenverordening opgesteld waarin de (on)mogelijkheden ten aanzien van een huisvestings – en doelgroepenverordening voor de gemeente zijn uitgewerkt. Deze memo is tijdens de raadsvergadering in oktober 2022 aan bod gekomen. In navolging hiervan is een concept doelgroepenverordening opgesteld. Deze is in april 2023 opiniërend behandeld. De verordening wordt nu besluitvormend voorgelegd aan uw raad.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Op verzoek van PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?

  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:04:19 - 00:05:02 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:05:07 - 00:05:07 - C.Y. vd Linden
  00:05:08 - 00:05:29 - C.Y. vd Linden
  00:05:29 - 00:06:18 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:06:18 - 00:06:20 - C.Y. vd Linden
  00:06:20 - 00:06:25 - C.Y. vd Linden
  00:06:25 - 00:08:04 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 10. 9

  Via het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wil het Rijk voor 2030 de natuur de ruimte bieden voor herstel en versterking, de kwaliteit van water en bodem verbeteren en meer doen tegen klimaatverandering. Het NPLG is een beleidsprogramma onder de Nationale Omgevingsvisie. Samen met alle partners en belanghebbenden wordt gebiedsgericht gezocht naar een goede doorvertaling van het NPLG. De provincie Fryslân dient voor 1 juli een ontwerp gebiedsprogramma, het Frysk Programma Landelijk Gebied (FPLG) bij het Rijk aan te leveren. Op 10 mei 2023 stuurde de provincie aan het college het concept FPLG toe voor het doorgeven van een eerste reactie, wensen en bedenkingen voor 9 juni 2023. De bijlagen bij het concept kennen een voorlopige status en moeten in dit stadium gezien worden als hulpmiddel om verdieping en uitleg te kunnen vinden bij onderdelen van het hoofddocument. Op zowel het document als de bijlagen is een eerste reactie mogelijk. De provincie is naast een algemene reactie geïnteresseerd in onze gedachten over: 1. mogelijkheden voor bijdragen aan de sociaal-economische leefbaarheid van het landelijk gebied; 2. het vervolg na vaststelling van het FPLG, de invulling van gebiedsprocessen en de vorm van governance; 3. de eigen gemeentelijke rol.


  Vanwege de zeer korte reactie- en behandeltermijn zijn in deze informele ronde de Friese colleges gevraagd te reageren. Na het zomerreces wordt het ontwerp FPLG ook in formele zin vrijgegeven. De raad heeft dan uitgebreid de mogelijkheid om te reageren. In de komende jaren dient een ingewikkelde puzzel gelegd te worden rond verschillende grote opgaven die invloed hebben op onze fysieke leefomgeving. Via de provincie worden verschillende bijeenkomsten op deze grote thema’s georganiseerd. Het college wil de raad vanaf het begin goed meenemen en met de van gedachten wisselen over de voorgenomen aanpak.


  080623: het raadsvoorstel met bijlagen is toegevoegd.
  090623: bijlage 4 (conceptreactie Friese gemeenten) is achter een slotje geplaatst. De definitieve versie wordt z.s.m. toegevoegd.


  Behandelwijze:


  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?

  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:06:36 - 00:08:04 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 11. 10

  Op basis van de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel legt het college eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad.
  Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Op basis van de Nota Grondbeleid 2020-2024 Tytsjerksteradiel leggen we eenmaal per jaar de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling voor aan de raad.
  Het doel van de MPG is het verkrijgen van inzicht in de actuele financiële stand van zaken van de afzonderlijke grondexploitatiecomplexen en van de grondexploitatiecomplexen in totaliteit. Daarnaast worden de mogelijke aanwezige financiële risico’s binnen de afzonderlijke projecten in beeld gebracht. Door vaststelling van de MPG 2023 door de gemeenteraad kan de jaarrekening 2022 rechtmatig worden vastgesteld. De uitkomsten van de geactualiseerde grondexploitaties zijn verwerkt in de jaarrekening 2022 en vormen de basis voor toekomstige actualisaties en rapportages.  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Op verzoek van de fracties FNP, VVD en PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?

  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:06:56 - 00:08:04 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:08:04 - 00:08:52 - F. de Haan
  00:08:52 - 00:08:54 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:09:04 - 00:09:29 - S. Hoekstra
  00:09:30 - 00:09:30 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:09:30 - 00:09:42 - S. Hoekstra
  00:09:42 - 00:10:10 - A.B. Agema
  00:10:10 - 00:10:15 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:11:11 - 00:12:51 - F. de Haan
  00:12:51 - 00:13:15 - S. Hoekstra
  00:13:15 - 00:13:22 - S. Hoekstra
  00:13:22 - 00:13:48 - G.E. vd Meijden
  00:13:48 - 00:13:50 - G.E. vd Meijden
  00:13:50 - 00:14:41 - Weth. B. van Zandbergen
  00:14:44 - 00:15:55 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
  00:16:00 - 00:16:41 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 12. 11

  De raden van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bespreken los van elkaar de keuzes die gemaakt kunnen worden. Dat doen ze meningvormend tijdens de raadsvergadering van 22 juni. 


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 22 juni 2023. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?

  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 22 juni 2023.

  00:16:19 - 00:16:41 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef
 13. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.47 uur.

  00:16:38 - 00:16:41 - Foarsitter P.J.A. vd Hoef