Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM (RAADZAAL)

donderdag 5 oktober 2023

19:30 - 20:47
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
G.E. van der Meijden
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 12 oktober staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 28 september) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 0

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In de raadzaal worden onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein behandeld. Gelijktijdig is er een Iepen Poadium in de Publiekshal waar onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein aan de orde komen.

  00:00:03 - 00:03:26 - G.E. vd Meijden voorzitter
 2. 1

  00:00:01 - 00:03:26 - G.E. vd Meijden voorzitter
 3. 2

  00:01:53 - 00:03:26 - G.E. vd Meijden voorzitter
 4. 3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:02:37 - 00:03:26 - G.E. vd Meijden voorzitter
 5. 4

  In overleg met de fractiespecialisten en portefeuillehouder wordt een presentatie gegeven. Er zijn geen stukken.

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  00:02:44 - 00:03:26 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:03:26 - 00:04:06 - Weth. B. van Zandbergen
  00:19:35 - 00:19:47 - P.J.A. vd Hoef
  00:19:47 - 00:21:52 - P.J.A. vd Hoef
  00:21:52 - 00:30:21 - P.J.A. vd Hoef
  00:30:21 - 00:30:39 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:30:42 - 00:31:06 - J. Kamminga Burgerraadslid
  00:31:50 - 00:32:13 - J. Kamminga Burgerraadslid
  00:32:13 - 00:32:19 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:32:19 - 00:32:53 - J.P. vd Velde
  00:32:53 - 00:34:22 - N.H. Rintjema Boargerlid
  00:34:22 - 00:34:47 - A.B. Agema
  00:34:47 - 00:34:50 - A.B. Agema
  00:34:50 - 00:35:27 - A.B. Agema
  00:35:27 - 00:36:24 - A.B. Agema
  00:36:24 - 00:38:28 - A. Hekkema Boargerlid
  00:38:28 - 00:39:18 - A. Kramer
  00:40:41 - 00:41:16 - N.H. Rintjema Boargerlid
  00:41:16 - 00:42:37 - G.E. vd Meijden voorzitter
 6. 5

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een ingekomen stuk dat op 5 juli 2023 op de LIST is geplaatst en er is verzocht om een presentatie. Het ingekomen stuk met bijlage is bijgevoegd.


  Behandelwijze:
  VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  College: beantwoording
  Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

 7. 6

  Voorgesteld wordt het bestemmingsplan voor het woningbouwplan Mooi Burgum vast te stellen. Daarnaast dient het welstandsgebied ‘Woongebieden na 1950’ op het plangebied van het bestemmingsplan van toepassing te worden verklaard.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:41:48 - 00:42:37 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:42:40 - 00:43:47 - J. Kamminga Burgerraadslid
  00:43:48 - 00:43:50 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:45:47 - 00:45:50 - J. Kamminga Burgerraadslid
  00:45:50 - 00:48:51 - G.E. vd Meijden voorzitter
 8. 7

  In de begroting voor 2024 heeft de FUMO de gevolgen van de Omgevingswet niet meegenomen omdat deze nog onvoldoende inzichtelijk waren. Middels deze begrotingswijziging wordt dit alsnog meegenomen. Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 en een zienswijze op de begrotingswijziging in te dienen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Op 5-10-2023 is 23-365-A - raadsbrief MFA Jistrum toegevoegd.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 12 oktober 2023.

  00:46:22 - 00:48:51 - G.E. vd Meijden voorzitter
 9. 8

  Op 16 september 2021 heeft de raad besloten tot de realisatie van het MFA Jistrum. In de afgelopen periode is het plan verder uitgewerkt tot een technisch ontwerp en is het aanbesteed. Het werk is nog niet gegund omdat de bestemmingsplanprocedure en de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk zijn. Door verschillende oorzaken is het beschikbaar gestelde budget niet meer toereikend om het plan te realiseren. Dit is door het college al eerder mondeling medegedeeld aan de raad. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht extra budget beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met extra kapitaallasten.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd. Er is verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is vanwege actuele ontwikkelingen (LIST 23-365-A Raadsbrief MFA Jistrum) niet gereed voor besluitvorming en wordt daarom van de agenda van de raadsvergadering van 12 oktober 2023 gehaald.

  00:47:10 - 00:48:51 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:48:53 - 00:49:25 - J.P. vd Velde
  00:49:26 - 00:49:28 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:49:28 - 00:49:53 - P.J.A. vd Hoef
  00:49:54 - 00:50:01 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:50:06 - 00:51:33 - weth. T. Willemsma
  00:51:33 - 00:51:33 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:51:33 - 00:52:03 - P.J.A. vd Hoef
  00:52:32 - 00:52:57 - P.J.A. vd Hoef
  00:52:57 - 00:53:17 - G.E. vd Meijden voorzitter
  00:53:19 - 00:53:49 - weth. T. Willemsma
  00:53:50 - 00:54:30 - G.E. vd Meijden voorzitter
 10. 9

  In 2019 is in Jistrum een Dorps OntwikkelingsMaatschappij (DOM) project gestart. Hierin staat de samenwerking tussen de gemeente en het dorp en werken aan de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Jistrum centraal. Alle verenigingen en (maatschappelijke) organisaties uit het dorp zijn bij het project betrokken. Belangrijke onderdelen / -werpen van het project zijn de bestaande (sport)voorzieningen en de nieuw te bouwen school in het dorp. Het resultaat is de bouw van een multifunctionele accommodatie (MFA). Omdat de bouw van een MFA strijdig is met het geldende bestemmingsplan is een procedure gestart om te komen tot een nieuwe regeling. De wettelijke bevoegdheid voor het vaststellen van een bestemmingsplan ligt bij de gemeenteraad.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 12 oktober 2023. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:
   o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
   o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
   o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Bijlagen

  Besluit

  Het stuk is vanwege actuele ontwikkelingen (LIST 23-365-A Raadsbrief MFA Jistrum) niet gereed voor besluitvorming en wordt daarom van de agenda van de raadsvergadering van 12 oktober 2023 gehaald.

 11. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.26 uur.

  00:54:20 - 00:54:30 - G.E. vd Meijden voorzitter