Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 6 oktober 2022

19:30 - 21:55
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 13 oktober staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In dit deel komen onderwerpen met betrekking tot het Sociaal- en Ruimtelijk Domein aan de orde.

  00:00:38 - 00:00:51 - PLV-Griffier H. de Koe
  00:14:31 - 00:14:33 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  00:15:07 - 00:15:11 - W.E. SOEPBOER
  00:23:10 - 00:23:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:23:12 - 00:23:13 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:29:14 - 00:31:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 2. 1.1

  00:29:21 - 00:31:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 3. 1.2

  00:30:42 - 00:31:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:30:50 - 00:31:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 5. 1.4

  Het college informeert de raad over de stand van zaken Lelylijn - Deltaplan en geeft de raad bouwstenen mee voor een opiniërende discussie over dit onderwerp zoals toegezegd in de raadsbrief van 28 april 2022 (bijlage 1).


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven en kunnen raadsleden nadere vragen stellen. De fracties PvdA/GL, CU en FNP hebben aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  00:31:03 - 00:31:59 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:31:59 - 00:33:12 - weth. C. de Pee
  00:33:12 - 00:33:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:33:25 - 00:51:24 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:51:24 - 00:52:08 - F. de Haan
  00:52:08 - 00:52:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:52:13 - 00:52:45 - weth. C. de Pee
  00:52:45 - 00:52:46 - F. de Haan
  00:52:47 - 00:52:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:52:48 - 00:52:49 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:52:49 - 00:53:13 - F. de Haan
  00:53:13 - 00:53:36 - weth. C. de Pee
  00:53:36 - 00:53:59 - F. de Haan
  00:53:59 - 00:54:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:54:03 - 00:54:19 - weth. C. de Pee
  00:54:19 - 00:54:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:54:25 - 00:54:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:54:28 - 00:54:57 - M.R. Klont
  00:54:58 - 00:55:14 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:55:14 - 00:55:55 - G.E. vd Meijden
  00:55:55 - 00:56:15 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:56:15 - 00:56:42 - G.E. vd Meijden
  00:56:43 - 00:56:58 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:56:59 - 00:57:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:57:12 - 00:58:44 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:58:47 - 00:59:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:59:05 - 00:59:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:59:07 - 00:59:28 - F. de Haan
  00:59:28 - 00:59:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:59:44 - 00:59:58 - G.E. vd Meijden
  00:59:58 - 01:00:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:00:07 - 01:00:08 - F. de Haan
  01:00:08 - 01:00:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:00:09 - 01:00:42 - F. de Haan
  01:00:42 - 01:00:49 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:00:49 - 01:01:04 - G.E. vd Meijden
  01:01:04 - 01:01:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:01:05 - 01:01:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:01:06 - 01:01:14 - F. de Haan
  01:01:14 - 01:02:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:02:07 - 01:02:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 6. 1.5

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfswoning en het bouwen van een dienstwoning met een paardenpension. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor om hieraan mee te werken.
  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd omgevingsvergunningen af te geven. Dit geldt ook voor omgevingsvergunningen die strijdig zijn met het bestemmingsplan maar ruimtelijk wel goed kunnen worden onderbouwd en niet strijdig zijn met een goede ruimtelijke ordening. Om te voorkomen dat de raad vanwege verschuiving van bevoegdheden buitenspel zou komen te staan mag het college dit type omgevingsvergunning alleen afgeven wanneer de raad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:02:10 - 01:02:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:02:36 - 01:03:04 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:03:06 - 01:04:45 - Weth. B. van Zandbergen
  01:04:45 - 01:04:53 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:04:53 - 01:05:01 - Weth. B. van Zandbergen
  01:05:01 - 01:05:04 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:05:04 - 01:05:05 - Weth. B. van Zandbergen
  01:05:06 - 01:05:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:05:07 - 01:05:09 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:05:09 - 01:05:10 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:05:10 - 01:05:11 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:05:11 - 01:05:12 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:05:12 - 01:05:13 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:05:13 - 01:05:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:05:15 - 01:05:18 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:05:18 - 01:05:21 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:05:21 - 01:05:23 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:05:23 - 01:05:24 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:05:24 - 01:07:10 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 7. 1.6

  In de raadsvergadering van 27 januari 2022 is door de gemeenteraad ingestemd met een motie om een huisvestings- en/of doelgroepenverordening op te stellen en opiniërend voor te leggen aan de raad. Het opstellen van een huisvestings- en/of doelgroepenverordening vraagt om een zorgvuldig proces. In april 2022 is met de raad het plan van aanpak gedeeld om uitvoering te geven aan deze motie.
  In de motie ligt de nadruk op de percentages sociale huur bij nieuwbouw, het toewijzen van 25-30% van de nieuwbouwwoningen aan lokale inwoners en het verminderen van de administratieve lasten. Het college onderschrijft de gedachte en boodschap achter de motie, maar heeft besloten om deze motie niet op de gevraagde wijze uit te voeren.
  Het invoeren van een doelgroepenverordening kan mogelijk wel een directe meerwaarde bieden. Wanneer de Omgevingswet in werking gaat treden is het echter niet meer nodig om een aparte doelgroepenverordening te maken. De bepalingen kunnen dan rechtstreeks in het Omgevingsplan opgenomen worden. Omdat deze wet per 1 januari 2023 ingaat heeft deze aanpak de voorkeur.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:05:49 - 01:07:10 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:07:10 - 01:07:41 - J.P. vd Velde
  01:07:41 - 01:07:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:07:57 - 01:10:04 - G.E. vd Meijden
  01:10:04 - 01:10:36 - F. de Haan
  01:10:36 - 01:10:46 - G.E. vd Meijden
  01:10:46 - 01:11:10 - F. de Haan
  01:11:10 - 01:11:19 - G.E. vd Meijden
  01:11:19 - 01:12:16 - F. de Haan
  01:12:16 - 01:12:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:12:27 - 01:12:56 - A. Hekkema BOARGERLID
  01:12:56 - 01:14:34 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:14:34 - 01:14:46 - A. Hekkema BOARGERLID
  01:14:46 - 01:15:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:15:03 - 01:18:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 8. 1.7

  De rekenkamercommissies van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen hebben het onderzoeksrapport Inwonersinitiatieven ‘Het mooiste werk is samenwerk’ aan de beide gemeenteraden aangeboden. Het is nu aan de raad om dit rapport opiniërend te bespreken. Op deze manier kan de raad eerst zijn eigen positie over dit onderwerp bepalen en het college richting geven voor de verdere behandeling.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:15:11 - 01:18:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 9. 1.8

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen oktober 2022' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. De VVD had dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. In overleg met de VVD zullen de vragen op een andere manier worden beantwoord. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:15:46 - 01:18:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 10. 1.9

  Het bestuur van de veiligheidsregio moet tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vaststellen. Het vorige meerjarenbeleidsplan is voor de periode 2019-2022. Belangrijke input voor specifiek het Beleidsplan Veiligheid is het Regionaal Risicoprofiel. Een dergelijk risicoprofiel is ook een wettelijke verplichting. Veiligheidsregio Fryslân legt de beleidsplannen en het Regionaal Risicoprofiel voor, zodat een zienswijze kan worden gegeven op de plannen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Op verzoek van de VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. De VVD heeft verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:16:23 - 01:18:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:18:50 - 01:34:00 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:34:00 - 01:34:44 - F. de Haan
  01:34:44 - 01:35:19 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:35:19 - 01:35:20 - F. de Haan
  01:35:20 - 01:35:21 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:35:21 - 01:35:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:35:23 - 01:35:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:35:24 - 01:35:47 - F. de Haan
  01:35:47 - 01:35:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:35:48 - 01:36:29 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:36:33 - 01:37:19 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:37:19 - 01:37:57 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:37:57 - 01:38:02 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:38:04 - 01:38:05 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:38:09 - 01:38:28 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:38:29 - 01:39:02 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:39:02 - 01:39:03 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:39:03 - 01:39:04 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:39:04 - 01:39:12 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:39:12 - 01:39:22 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:39:22 - 01:39:24 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:39:24 - 01:39:25 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:39:30 - 01:40:05 - W.E. SOEPBOER
  01:40:05 - 01:40:36 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:40:36 - 01:40:44 - W.E. SOEPBOER
  01:40:45 - 01:41:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:41:46 - 01:42:08 - W.E. SOEPBOER
  01:42:08 - 01:42:32 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:42:32 - 01:42:34 - W.E. SOEPBOER
  01:42:35 - 01:43:13 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:54:16 - 01:54:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:55:00 - 01:55:13 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 1.10

  Sinds 1 januari 2019 zijn OPO Furore en PCBO Smallingerland gefuseerd in een Holding: Adenium. Aan het hoofd van de Holding staat de Raad van Toezicht. In verband met het vertrek van een lid draagt Adenium aan de gemeenteraad een nieuw lid van de Raad van Toezicht voor. Hij voldoet aan het door de gemeenteraad vastgestelde profiel.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:55:23 - 01:56:06 - P.F.W. vd WERF Boargerlid
  01:56:06 - 01:56:08 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:56:11 - 01:57:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 1.11

  De Wet openbaarheid van bestuur is vervangen door de Wet open overheid waardoor de mandaatregeling voor het nemen van beschikkingen en de vertegenwoordiging in bezwarenprocedures en (hoger)beroepsprocedures opnieuw door de gemeenteraad moet worden verleend voor de uitvoering van de Wet open overheid.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:56:35 - 01:57:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 1.12

  Het college heeft besloten dat de taken die horen bij de Woo-contactpersoon, zoals omschreven in de Wet open overheid (Woo), te beleggen bij het KCC en stelt voor dit ook op die manier voor de raad te regelen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 13 oktober 2022. Op verzoek van de fracties FNP en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 13 oktober 2022.

  01:57:00 - 01:57:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:57:42 - 01:58:17 - M. Wieringa
  01:58:20 - 01:58:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:58:31 - 01:58:59 - W.E. SOEPBOER
  01:58:59 - 01:59:03 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:59:04 - 02:00:42 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:00:44 - 02:01:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 1.13

  De CU heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over een brief van Suïcide Preventie Centrum die op 14 september 2022 op de LIST is geplaatst.
  De  brief en het agenderingsverzoek van de CU zijn als bijlagen toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • CU/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  Het college beantwoordt vragen van de raad.

  02:01:16 - 02:01:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:01:53 - 02:02:38 - M.C. VAN DER MEER
  02:02:38 - 02:04:11 - weth. C. de Pee
  02:04:11 - 02:04:16 - M.C. VAN DER MEER
  02:04:16 - 02:04:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:04:19 - 02:04:20 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:04:22 - 02:04:48 - N.H. RINTJEMA Boargerlid
  02:04:48 - 02:05:02 - weth. C. de Pee
  02:05:02 - 02:05:12 - N.H. RINTJEMA Boargerlid
  02:05:12 - 02:05:29 - weth. C. de Pee
  02:05:29 - 02:05:31 - N.H. RINTJEMA Boargerlid
  02:05:32 - 02:05:35 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:05:41 - 02:06:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 15. 1.14

  De CU heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de beantwoording van schriftelijke vragen over opvang asielzoekers, die op 14 september 2022 op de LIST is geplaatst.
  De beantwoording van de vragen en het agenderingsverzoek van de CU zijn als bijlagen toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • CU/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  Het college beantwoordt vragen van de raad.

  02:05:46 - 02:06:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:06:12 - 02:06:57 - M.C. VAN DER MEER
  02:06:57 - 02:12:26 - Weth. B. van Zandbergen
  02:12:26 - 02:12:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:12:30 - 02:12:49 - W.E. SOEPBOER
  02:12:51 - 02:13:19 - Weth. B. van Zandbergen
  02:13:20 - 02:13:48 - W.E. SOEPBOER
  02:13:50 - 02:13:51 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:13:51 - 02:14:22 - M. Wieringa
  02:14:22 - 02:14:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:14:24 - 02:14:33 - Weth. B. van Zandbergen
  02:14:33 - 02:14:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:14:37 - 02:15:05 - G.E. vd Meijden
  02:15:05 - 02:15:27 - Weth. B. van Zandbergen
  02:15:27 - 02:15:28 - G.E. vd Meijden
  02:15:29 - 02:15:47 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 16. 2

  02:15:46 - 02:15:47 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef