Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 8 september 2022

19:30 - 22:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 15 september staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In dit deel komen onderwerpen met betrekking tot het Sociaal- en Ruimtelijk Domein aan de orde.

  00:00:22 - 00:00:31 - griffier A. Dam
  00:18:51 - 00:19:03 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:22:09 - 00:24:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 2. 1.1

  00:22:38 - 00:24:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 3. 1.2
  Vaststellen agenda - 19:35
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12:00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich gemeld:

  1. Dhr. C. Brouwer spreekt in over een inbreidingsplan in Eastermar (niet geagendeerd onderwerp, zie bijlage 1)
  2. Dhr. R. Hendriks spreekt in over Vaststelling bestemmingsplan Ryptsjerk 2022 (agendapunt 1.7)
  00:24:01 - 00:24:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:28:28 - 00:29:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:29:25 - 00:31:01 - G.E. vd Meijden
  00:31:01 - 00:31:26 - G.E. vd Meijden
  00:31:26 - 00:31:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:31:53 - 00:33:11 - A.B. Agema
  00:33:11 - 00:33:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:33:28 - 00:33:30 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:33:36 - 00:33:56 - D. Wagenaar
  00:33:58 - 00:35:16 - Weth. B. van Zandbergen
  00:35:16 - 00:35:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:35:43 - 00:35:45 - D. Wagenaar
  00:38:15 - 00:39:45 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:39:45 - 00:39:47 - weth. C. de Pee
  00:39:49 - 00:40:56 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:40:56 - 00:40:57 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:41:27 - 00:54:25 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
 5. 1.4

  De raad krijgt een presentatie over het doorlopen proces en de scenario's. Voor de volledigheid is de voortgangsrapportage opgenomen die in juni 2022 via de Lijst ingekomen stukken met de raad is gedeeld. De opiniërende behandeling van dit onderwerp staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 november 2022.


  Behandelwijze:

  • Namens het college wordt een presentatie gegeven.
  • Raads- en burgerleden kunnen vragen stellen.
  00:42:39 - 00:54:25 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:54:25 - 00:55:38 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:55:38 - 00:55:44 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:55:51 - 00:56:05 - D. Wagenaar
  00:56:05 - 00:56:56 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:56:56 - 00:56:59 - D. Wagenaar
  00:56:59 - 00:57:33 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:57:33 - 00:57:35 - D. Wagenaar
  00:57:35 - 00:57:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:57:40 - 00:57:54 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:57:54 - 00:58:00 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:58:00 - 00:59:41 - G.E. vd Meijden
  00:59:41 - 01:01:38 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:01:38 - 01:02:50 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:02:51 - 01:02:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:02:56 - 01:03:26 - D. Wagenaar
  01:03:26 - 01:06:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:06:14 - 01:06:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:06:17 - 01:06:50 - S. Hoekstra
  01:06:50 - 01:07:31 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:07:31 - 01:07:56 - S. Hoekstra
  01:07:56 - 01:07:57 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:07:58 - 01:08:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 6. 1.5

  Onlangs hebben de rekenkamercommissies van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel het onderzoek naar inwonersinitiatieven afgerond. Tijdens het Iepen Poadium wordt het onderzoek gepresenteerd en kunnen vragen worden gesteld. Na deze informerende behandeling zal het onderzoek opiniërend en daarna besluitvormend aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


  Behandelwijze:

  • De RKC presenteert het onderzoek.
  • Raads- en burgerleden kunnen vragen stellen.
  01:08:27 - 01:08:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:09:31 - 01:10:17 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:10:17 - 01:17:15 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:17:15 - 01:17:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:17:25 - 01:17:45 - D. Wagenaar
  01:17:45 - 01:19:55 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:19:55 - 01:21:04 - D. Wagenaar
  01:21:04 - 01:21:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:21:09 - 01:21:53 - G.E. vd Meijden
  01:21:53 - 01:26:35 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:26:35 - 01:26:54 - G.E. vd Meijden
  01:26:54 - 01:27:30 - Weth. B. van Zandbergen
  01:27:30 - 01:27:32 - G.E. vd Meijden
  01:27:32 - 01:28:19 - PORTEFEUILLEHOUDER GEBBEN
  01:28:21 - 01:28:26 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:28:27 - 01:29:31 - D. Wagenaar
  01:29:31 - 01:30:11 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:30:11 - 01:30:23 - D. Wagenaar
  01:30:23 - 01:30:48 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:30:48 - 01:31:53 - D. Wagenaar
  01:31:53 - 01:31:54 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:31:56 - 01:33:43 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:33:43 - 01:34:05 - D. Wagenaar
  01:34:05 - 01:34:42 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:34:43 - 01:34:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:34:50 - 01:35:19 - S. Hoekstra
  01:35:23 - 01:35:43 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:35:43 - 01:36:09 - S. Hoekstra
  01:36:12 - 01:36:16 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:36:16 - 01:36:48 - S. Hoekstra
  01:36:48 - 01:37:19 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:48:42 - 01:51:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 7. 1.6

  Voor het centrum van Burgum is een nieuw visiedocument opgesteld. Het afgelopen decennium heeft het centrum van Burgum vele veranderingen doorgemaakt (zoals de COVID-pandemie, meer parkeerdruk, de gevolgen van internet-winkelen etc.). Met de nieuwe centrumvisie wordt het fundament gelegd voor het gemeentelijk beleid voor het winkelcentrum van Burgum voor de komende jaren.


  De concept-Centrumvisie (bijlage 1) is tot stand gekomen in samenwerking met de HIMBO, Doarpsbelang, Koninklijke Horeca Nederland en een extern adviesbureau. Het onderzoek naar het functioneren van het centrum heeft geleid tot een actielijst van 11 actielijnen die ertoe moeten leiden dat het centrum op de genoemde punten van de actielijst wordt verbeterd c.q. versterkt (hoofdstuk 2 van de concept-Centrumvisie). De concept-Centrumvisie Burgum is vervolgens gepresenteerd aan de bevolking via het participatieplatform www.denkmee.t-diel.nl. Dat heeft een aantal reacties opgeleverd.


  Vervolgens heeft de raad op 2 juni 2022 opiniërend gedebatteerd over de concept-Centrumvisie. Hiermee is het concept-visietraject compleet. De concept-Centrumvisie met een drietal actiepunten die prioriteit hebben in de uitwerking, wordt door het college aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 september 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 15 september 2022.

 8. 1.7

  Het bestemmingsplan 'Ryptsjerk 2022' heeft ter inzage gelegen vanaf 21 april tot en met 2 juni 2022. Er zijn 3 zienswijzen ontvangen die ontvankelijk zijn. De zienswijzen zijn beoordeeld en van commentaar voorzien. De zienswijzen geven geen aanleiding het bestemmingsplan anders vast te stellen. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 september 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 15 september 2022.

  01:49:25 - 01:51:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 9. 1.8

  De eigenaar van het perceel Gravinneloane 2 te Garyp heeft gevraagd om de agrarische bestemming te wijzigen in een maatschappelijke bestemming. Ter plaatse wordt geen agrarisch bedrijf meer uitgeoefend. Het plan is om een kleinschalige woonzorgvoorziening te realiseren (16 zorgeenheden) met dagbesteding voor hulpbehoevende ouderen en andere zorgvragers die om fysieke beperkingen niet langer zelfstandig kunnen wonen.


  Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien. Tegen het ontwerpplan is een zienswijze door de provincie ingediend. Met een archeologische dubbelbestemmingen kan aan deze zienswijze tegemoet worden gekomen. Op dit onderdeel wordt de raad daarom voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Omdat de gemeente geen kosten hoeft te maken, is het opstellen van een exploitatieplan niet nodig.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 september 2022. Op verzoek van de agendacommissie wordt er een presentatie gegeven over de voorgestelde wijziging. Ook de VVD-fractie heeft aangegeven nadere vragen te hebben. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 15 september 2022.

  01:49:40 - 01:51:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:51:18 - 01:51:19 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:51:19 - 02:00:39 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:00:39 - 02:00:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:00:40 - 02:01:07 - S. Hoekstra
  02:01:09 - 02:01:28 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:01:29 - 02:01:36 - S. Hoekstra
  02:01:36 - 02:02:38 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:02:40 - 02:02:41 - S. Hoekstra
  02:02:42 - 02:04:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 10. 1.9

  In verband met de nieuwe bestuursperiode moet er een benoeming plaatsvinden. Het gaat om de vertegenwoordiging van de gemeente in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Friesland.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 september 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 15 september 2022.

  02:03:05 - 02:04:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 1.10

  In het kader van parallelle sessies is het van belang dat er een vierde (plaatsvervangend) voorzitter van het Iepen Poadium wordt benoemd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 15 september 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 15 september 2022.

  02:03:27 - 02:04:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 1.11

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek verzocht om een presentatie over de resultaten van het Medewerkersonderzoek 2022 dat op 5 juli 2022 op de LIST is geplaatst.
  Het Medewerkersonderzoek en het agenderingsverzoek van de VVD zijn als bijlage toegevoegd.


  070922: in overleg met de VVD-fractie die om agendering verzocht, wordt naar een later moment voor dit onderwerp gezocht.

  02:03:44 - 02:04:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 1.12

  De VVD heeft via een agenderingsverzoek verzocht om een beknopte presentatie over het nieuw regionaal convenant bedrijventerreinen dat op 5 juli 2022 op de LIST is geplaatst.
  De betreffende stukken en het agenderingsverzoek van de VVD zijn als bijlage toegevoegd.


  Be++++handelwijze:

  • VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces
  02:03:59 - 02:04:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:04:28 - 02:11:15 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:11:15 - 02:11:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:11:25 - 02:12:07 - G.E. vd Meijden
  02:12:07 - 02:13:28 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:13:28 - 02:13:53 - G.E. vd Meijden
  02:13:53 - 02:13:54 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:13:54 - 02:13:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:13:56 - 02:14:09 - S. Hoekstra
  02:14:12 - 02:14:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:14:16 - 02:14:46 - weth. C. de Pee
  02:14:48 - 02:15:01 - S. Hoekstra
  02:15:01 - 02:15:53 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:15:53 - 02:15:54 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:16:01 - 02:16:49 - D. Wagenaar
  02:16:49 - 02:17:14 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:17:14 - 02:17:34 - D. Wagenaar
  02:17:35 - 02:17:36 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:17:38 - 02:18:25 - weth. C. de Pee
  02:18:25 - 02:18:32 - D. Wagenaar
  02:18:32 - 02:20:03 - weth. C. de Pee
  02:20:03 - 02:20:04 - D. Wagenaar
  02:20:06 - 02:20:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 2

  02:20:20 - 02:20:24 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef