Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 17 november 2022

19:30 - 21:10
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
D.T. Hooijenga
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 24 november staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In dit deel komen onderwerpen met betrekking tot het Sociaal- en Ruimtelijk Domein aan de orde.

  00:07:39 - 00:07:50 - griffier A. Dam
  00:08:06 - 00:08:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:08:11 - 00:08:14 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:30:15 - 00:33:15 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 2. 1.1

  00:30:20 - 00:33:15 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 3. 1.2

  00:32:01 - 00:33:15 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk op de dag van het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl.
  Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:32:05 - 00:33:15 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 5. 1.4

  Het college stelt voor om de Verordening Haven- Kade en Opslaggeld gewijzigd vast te stellen. De wijzigingen hebben betrekken op:

  1. Het vaststellen van een nieuwe tarieventabel.
  2. Het gebruik en genot van ligplaatsen en oeverstroken duidelijk en rechtmatig inregelen. De regels in de verordening hebben onder andere invloed op de woonschepenhaven aan de Feansterdyk in Earnewâld.

  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 24 november 2022. Op verzoek van de fracties VVD, PvdA/GL en FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. De VVD heeft verzocht om een presentatie. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Op verzoek van de raad wordt het stuk besluitvormend behandeld in de raadsvergadering van 15 december 2022, nadat de bewonersbijeenkomst op 29 november heeft plaatsgevonden.

  00:32:07 - 00:33:15 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:33:21 - 00:42:59 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:43:02 - 00:44:12 - weth. T. Willemsma
  00:44:14 - 00:44:25 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:44:25 - 00:45:02 - G.E. vd Meijden
  00:45:06 - 00:45:12 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:45:14 - 00:45:27 - M.R. Klont
  00:45:29 - 00:45:32 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:45:32 - 00:46:03 - J.P. vd Velde
  00:46:18 - 00:46:20 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:46:23 - 00:46:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:46:49 - 00:47:26 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:47:28 - 00:47:55 - weth. T. Willemsma
  00:47:57 - 00:48:45 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 6. 1.5

  De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan Mûnein, Dr. Kijlstraweg 2 (verplaatsen bouwvlak) van de gemeente Tytsjerksteradiel ongewijzigd vast te stellen om op de locatie de voorgestelde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. De ontwikkeling betreft enkel het verplaatsen van het bouwvlak binnen de bestemming ‘Maatschappelijk – Medisch en zorg’ aan de Dokter Kijlstraweg 2 te Mûnein (kadastrale bekend als: perceel gemeente Giekerk, sectieletter E, perceelnummer 3852).


  Eerder heeft het college al met het ontwerpbestemmingsplan ingestemd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 24 november 2022. Op verzoek van de fractie PvdA/GL is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  111122:

  • Er is een brief van een inwoner toegevoegd met het verzoek dit agendapunt door te schuiven.
  • Reactie n.a.v. brief inwoner - Fersyk om wurklistpunt bp Mûnein Dr. Kijlstraweg 2 te ferskowen


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 24 november 2022.

  00:48:29 - 00:48:45 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:48:45 - 00:50:09 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:50:14 - 00:51:45 - C.Y. vd LINDEN
  00:51:45 - 00:56:36 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:56:36 - 00:56:40 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:56:40 - 00:57:02 - G.E. vd Meijden
  00:57:02 - 00:57:54 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:57:54 - 00:57:59 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:57:59 - 00:58:13 - J.P. vd Velde
  00:58:13 - 00:58:28 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:58:30 - 00:59:08 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:59:13 - 00:59:34 - J.P. vd Velde
  00:59:36 - 00:59:44 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:59:44 - 01:00:01 - G.E. vd Meijden
  01:00:03 - 01:00:05 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:00:05 - 01:00:22 - Weth. B. van Zandbergen
  01:00:22 - 01:00:36 - J.P. vd Velde
  01:00:38 - 01:05:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 7. 1.6

  Het ontwerp-bestemmingsplan Skûlenboargerwei 10 Eastermar heeft ter inzage gelegen vanaf 4 augustus 2022 tot en met 15 september 2022. Er is één zienswijze ontvangen en deze is ontvankelijk. De zienswijze geeft geen aanleiding het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.


  041122: de link naar het bestemmingsplan wordt zo spoedig mogelijk aan de stukken toegevoegd.
  081122: de bijlagen 2a t/m 2i (bestemmingsplan) zijn aan de stukken toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 24 november 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.
  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 24 november 2022.

  01:01:03 - 01:05:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 8. 1.7

  Jaarlijks wordt bij de jaarrekening een conclusie getrokken door de accountant over het financieel rechtmatig handelen van de gemeente. Hiertoe dient jaarlijks het normenkader geactualiseerd en vastgesteld worden . Het normenkader is een overzicht van (financieel) gerelateerde wet- en regelgeving van hogere overheden en de gemeente zelf (die door de Raad zijn vastgesteld) waarmee de gemeente in de uitoefening van haar taken en bevoegdheden te maken krijgt. Het normenkader vormt een basis voor de rechtmatigheidsverantwoording 2022. Het normenkader is geactualiseerd naar de huidige stand van zaken. Tevens zijn de einddata, waar van toepassing, vermeld voor de gemeentelijke verordeningen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 24 november 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.
  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 24 november 2022.

  01:01:54 - 01:05:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 9. 1.8

  Per 31 maart 2023 loopt de zittingstermijn van de heer Halbersma af, maar hij heeft vanwege persoonlijke omstandigheden aangegeven eerder te willen stoppen. In zijn plaats dient de raad een opvolger te benoemen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 24 november 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.
  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 24 november 2022.

  01:02:59 - 01:05:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 10. 1.9

  Er heeft een wisseling plaatsgevonden in enkele raadscommissies en klankbordgroepen, waardoor er een nieuw besluit moet worden genomen. Verder heeft een burgerlid van de CU aangegeven haar burgerlidmaatschap te willen beëindigen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 24 november 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.
  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 24 november 2022.

  01:03:21 - 01:05:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 11. 1.10

  Dit voorstel gaat over het aanwijzen van vervangers voor de functie van griffier. Op deze manier wordt de kwetsbaarheid van de griffie verminderd waardoor de continuïteit voor de raad wordt vergroot.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 24 november 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 24 november 2022.

  01:03:37 - 01:05:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 12. 1.11

  De fracties VVD en FNP hebben via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de brief en handtekeningenlijst van inwoners van Eastermar, die op 4 oktober 2022 op de LIST is geplaatst.
  De brief is (geanonimiseerd) als bijlage toegevoegd.


  171122: n.a.v. het werkbezoek vanmorgen aan Eastermar is de brief  'Reactie Mijnbouwschade 2022' (versleuteld i.v.m. persoonlijke gegevens) toegevoegd.


  Behandelwijze:

  • VVD/FNP/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  01:04:37 - 01:05:36 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:05:36 - 01:06:36 - D. Wagenaar
  01:06:36 - 01:06:45 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:06:45 - 01:07:57 - J.P. vd Velde
  01:07:58 - 01:08:01 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:08:07 - 01:13:49 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:13:49 - 01:13:51 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:13:51 - 01:14:39 - J.P. vd Velde
  01:14:39 - 01:14:42 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:14:42 - 01:15:05 - J.P. vd Velde
  01:15:12 - 01:16:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:16:09 - 01:16:51 - J.P. vd Velde
  01:16:51 - 01:17:30 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:17:30 - 01:19:26 - D. Wagenaar
  01:19:26 - 01:19:28 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:19:28 - 01:19:30 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:19:31 - 01:20:26 - weth. T. Willemsma
  01:20:28 - 01:20:29 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:20:29 - 01:21:59 - G.E. vd Meijden
  01:21:59 - 01:22:38 - weth. T. Willemsma
  01:22:38 - 01:23:30 - G.E. vd Meijden
  01:23:30 - 01:23:34 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:23:34 - 01:23:52 - C.Y. vd LINDEN
  01:23:52 - 01:23:55 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:23:55 - 01:24:48 - weth. T. Willemsma
  01:24:49 - 01:24:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:24:50 - 01:25:13 - D. Wagenaar
  01:25:14 - 01:25:16 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:25:16 - 01:25:50 - weth. T. Willemsma
  01:25:51 - 01:26:10 - D. Wagenaar
  01:26:11 - 01:26:57 - weth. T. Willemsma
  01:26:57 - 01:27:39 - D. Wagenaar
  01:27:39 - 01:27:45 - weth. T. Willemsma
  01:27:46 - 01:29:22 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 13. 1.12

  De fractie VVD heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over de Risicoanalyse Verkeersveiligheid naar aanleiding van de besluitenlijst van het college van B&W d.d. 27 september 2022 die op de LIST is geplaatst. De VVD heeft verzocht om een presentatie.
  De risicoanalyse is als bijlage toegevoegd.


  Behandelwijze:
  VVD/Raad: verhelderende vragen aan college
  College: beantwoording
  Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  De raad wordt geïnformeerd.

  01:28:39 - 01:29:22 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:29:32 - 01:29:41 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:40:34 - 01:41:27 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:41:27 - 01:41:28 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:41:30 - 01:41:49 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:41:54 - 01:58:57 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:58:57 - 01:59:43 - D. Wagenaar
  01:59:43 - 02:00:53 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:00:53 - 02:01:45 - D. Wagenaar
  02:01:45 - 02:01:56 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:01:56 - 02:02:09 - D. Wagenaar
  02:02:09 - 02:02:49 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:02:49 - 02:03:43 - D. Wagenaar
  02:03:43 - 02:03:49 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:03:49 - 02:04:22 - N.H. RINTJEMA Boargerlid
  02:04:22 - 02:05:16 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:05:16 - 02:05:44 - N.H. RINTJEMA Boargerlid
  02:05:44 - 02:06:04 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:06:04 - 02:08:20 - S. Kleinhuis
  02:08:20 - 02:08:37 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:08:37 - 02:09:09 - J. Looijenga
  02:09:09 - 02:09:51 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:09:51 - 02:10:09 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 14. 2

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.

  02:10:01 - 02:10:09 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER