Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

woensdag 13 april 2022

19:30 - 21:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 21 april staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen (op 7 april) aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal en is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In dit deel komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde.

  00:00:22 - 00:00:36 - griffier A. Dam
  00:13:41 - 00:17:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 2. 1.1

  00:14:17 - 00:17:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 3. 1.2

  00:15:40 - 00:17:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

  00:15:47 - 00:17:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 5. 1.4

  Van ALDI is een verzoek tot onttrekking aan de openbaarheid ontvangen van een gedeelte van de Markt te Burgum (delen 1-7), in verband met de uitbreidingsplannen van de ALDI aan de Markt te Burgum.
  Aangezien het een bevoegdheid van de raad betreft wordt de raad voorgesteld het betreffende gedeelte van de openbare ruimte aan de Markt te Burgum (delen 1-7) aan de openbaarheid te onttrekken en daartoe de wettelijk vereiste procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht te volgen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Op verzoek van de fracties CU en VVD is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. De VVD heeft verzocht om een presentatie. Ook GroenLinks heeft vragen ingediend. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:15:51 - 00:17:23 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:17:23 - 00:17:26 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:17:26 - 00:17:28 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:17:43 - 00:19:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:19:09 - 00:26:49 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:26:57 - 00:36:00 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:36:00 - 00:36:11 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:36:11 - 00:36:49 - S. Hoekstra
  00:36:50 - 00:36:51 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:36:51 - 00:37:47 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:37:47 - 00:38:16 - S. Hoekstra
  00:38:16 - 00:38:30 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:38:30 - 00:38:38 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:38:40 - 00:38:45 - M.R. Klont
  00:38:45 - 00:39:33 - M.R. Klont
  00:39:33 - 00:40:31 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:40:31 - 00:40:32 - M.R. Klont
  00:40:32 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 6. 1.5

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en het bouwen van een dienstwoning met een bedrijfsloods (aannemersbedrijf). Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor hieraan mee te werken.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:41:00 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 7. 1.6

  Er ligt een aanvraag omgevingsvergunning voor het gebruiken van een tijdelijk toegestane dienstwoning als permanente dienstwoning. Dit plan is in strijd met het bestemmingsplan. Het college stelt de raad voor hieraan mee te werken.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:41:23 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 8. 1.7

  Overeenkomstig de “Nota grondbeleid 2020-2024” (hoofdstuk 8) moet voor in exploitatie te nemen gronden een grondexploitatie door de raad worden vastgesteld. Vanaf dat moment wordt de exploitatie geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans. Voor de supermarktlocatie Noardburgum moet nu een grondexploitatiecomplex worden aangemaakt.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:41:38 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 9. 1.8

  De subsidieverordening oud papier en karton (OPK) is geactualiseerd naar aanleiding van het raadsbesluit in juni 2021, waarbij is besloten dat de verenigingen de komende jaren (tot en met 2024) de inzameling van oud papier en karton blijven verzorgen. Met de actualisatie is aandacht voor het rechtmatigheidsvraagstuk en wat dit betekent voor de OPK-inzameling op de korte en langere termijn. Het college stelt de raad voor de Subsidieverordening oud papier en karton (OPK) 2009 in te trekken en de Subsidieverordening oud papier en karton (OPK) 2022 vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:41:55 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 10. 1.9

  Op basis van de ontwerpbegroting 2023 van de FUMO bedraagt de deelnemersbijdrage voor Tytsjerksteradiel € 381.000 (0.9% hoger dan de bijdrage 2022 van € 377.500). Dit past binnen de meerjarige gemeentebegroting. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2023, bij FUMO het belang van het verder stroomlijnen van de werkprocessen te benadrukken, FUMO te vragen periodiek te rapporteren over de resultaten (en kengetallen) van de onlangs ingevoerde sturings- en financierings-systematiek en om kritisch te (blijven) kijken naar de eigen taken en budgetuitzettingen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:42:25 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 1.10

  Door middel van dit overzicht 'Begrotingswijzigingen april 2022' neemt het college de raad mee in een aantal ontwikkelingen, die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan ten opzichte van de begroting 2022.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:42:38 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 1.11

  Het door het college vastgestelde woningbouwprogramma 2021 geeft naast reeds openbare woningbouwplannen ook een overzicht van plannen die vanwege verschillende (financiële) belangen en/of bedrijfsgevoeligheden van derden niet openbaar zijn gemaakt. Deze plannen zijn conform het raadsbesluit ‘geheimhouding woningbouwprogramma’ d.d. 18 februari 2021 en gerepareerd op 16 september j.l. geheim verklaard.


  Dit voorstel is bedoeld om de geheimhoudingsplicht ongedaan te maken voor een tweetal samenhangende locaties in Sumar die vanwege een bedrijfsverplaatsing op de korte termijn een planologische wijziging ondergaan of waarvan geheimhouding niet langer nodig is omdat de initiatiefnemer zelf zijn plannen al kenbaar heeft gemaakt of heeft ingestemd met opheffing. Ook kan de geheimhoudingsplicht ongedaan gemaakt worden voor de locatie bardancing Quatrebras te Noardburgum.


  Het raadsvoorstel kan door de raad in de openbaarheid worden besproken. Als de raad de lijst met locaties wil bespreken waar het college van voorstelt om de geheimhouding van op te heffen, dan zal dat in beslotenheid moeten plaatsvinden. Als de raad besluit de geheimhouding op te heffen, dan worden deze locaties nadien openbaar gemaakt.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 21 april 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 21 april 2022.

  00:42:53 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 1.12

  Het CDA heeft via een agenderingsverzoek aangegeven vragen te hebben over het informerende raadsvoorstel Uitvoerings- en monitoringsplan Duurzaamheid 2021 8KTD dat op 3 maart 2022 op de LIST is geplaatst.
  De vragen hierover worden later toegevoegd.


  Behandeling:

  • CDA/Raad: verhelderende vragen aan college
  • College: beantwoording
  • Voorzitter: conclusie vervolgproces

  Besluit

  Er wordt schriftelijk teruggekomen op de vraag van mevr. Van Zandbergen over de fietssnelwegen, tracé Leeuwarden-Burgum en Burgum-Drachten.

  00:43:09 - 00:43:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:45:12 - 00:46:00 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  00:46:12 - 00:46:21 - M.R. Klont
  00:46:24 - 00:50:00 - R.R. SNIJDER
  00:50:00 - 00:50:21 - S. Hoekstra
  00:50:21 - 00:50:35 - R.R. SNIJDER
  00:50:35 - 00:51:15 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:51:15 - 00:51:18 - R.R. SNIJDER
  00:51:18 - 00:59:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  00:59:46 - 00:59:48 - R.R. SNIJDER
  00:59:48 - 01:00:25 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:00:25 - 01:00:34 - R.R. SNIJDER
  01:00:34 - 01:01:03 - B. van Zandbergen
  01:01:03 - 01:01:04 - R.R. SNIJDER
  01:01:04 - 01:01:36 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:01:36 - 01:01:44 - R.R. SNIJDER
  01:01:44 - 01:01:45 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  01:01:45 - 01:01:46 - R.R. SNIJDER
  01:01:46 - 01:02:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 2

  01:01:56 - 01:02:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef