Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

donderdag 17 februari 2022

17:00 - 21:40
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
P. Reitsma / P.J.A. van de Hoef
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 3 maart staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.


De vergadering wordt gehouden in de raadzaal. Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal zal er geen publiek aanwezig zijn. De vergadering is via de livestream te volgen en via RTV NOF.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.30 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde.


  Voorzitter: dhr. P. Reitsma

  00:00:09 - 00:00:44 - griffier O.E. de Vries
  00:26:13 - 00:33:47 - VOORZITTER P. Reitsma
 2. 1.1

  00:27:27 - 00:33:47 - VOORZITTER P. Reitsma
 3. 1.2

  00:28:48 - 00:33:47 - VOORZITTER P. Reitsma
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium vóór 12:00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.
  Let op: de inspraak vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u verdere instructies en een link om deel te nemen.


  Er hebben zich geen insprekers gemeld bij het Sociaal Domein.

  00:28:55 - 00:33:47 - VOORZITTER P. Reitsma
 5. 1.4

  Gemeenten zijn verplicht periodiek gezondheidsbeleid vast te stellen. De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen dat ‘je gezond voelen’ bereikbaar is voor iedereen. In de gezamenlijke beleidsnota ‘Tegearre sûn fiele’, gezondheidsbeleid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 2022-2026, staat beschreven hoe de gemeenten hier samen met inwoners en organisaties de komende vijf jaar aan gaan werken. Het college vraagt de gemeenteraad de nota vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022.  Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  00:29:02 - 00:33:47 - VOORZITTER P. Reitsma
 6. 1.5

  Op 27 januari 2022 is de nalevingsvisie voor het Sociaal Domein “Naleving met zorg en vertrouwen” opiniërend in de raad besproken. Het stuk ligt nu besluitvormend voor. Met het visiedocument wil het college het nalevingsgedrag door inwoners bevorderen ter voorkoming van oneigenlijk gebruik, danwel misbruik van regelingen. Tevens wil het college voorkomen dat inwoners en zorgaanbieders door (on)bewuste regelovertreding in de problemen komen en dat gemeenschapsgeld onrechtmatig wordt besteed. Het accent van de nalevingsvisie ligt daarom op preventie.
  De raad is bevoegd de nalevingsvisie vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Op verzoek van GroenLinks is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  00:30:30 - 00:33:47 - VOORZITTER P. Reitsma
 7. 1.6

  De raad heeft met de vaststelling van het beleidskader Sociaal Domein 2019-2022 aangegeven zich te willen heroriënteren op de huidige wijze van inkoop van de Wmo-maatwerkdienstverlening. In april 2021 heeft de raad ingestemd met de startnotitie waarin de procesaanpak om te komen tot een inkoopstrategie is vastgesteld. Op 18 november zijn uitgangspunten die zijn gehanteerd voor het opstellen van deze nieuwe inkoopstrategie voor de Wmo en de Participatiewet opiniërend behandelt in de gemeenteraad. Nu ligt de inkoopstrategie Wmo en Participatie ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Met deze inkoopstrategie beoogt het college de inwoners passende resultaatgerichte ondersteuning te bieden, zodat zij kunnen (blijven) meedoen in de samenleving en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Dit wil het college realiseren door de verbinding tussen de dienstverlening Wmo en Participatie te versterken en de samenwerking binnen de gemeente op het gebied van ouderenzorg de komende jaren te versterken. Het college wil dit realiseren met de budgetten die daarvoor beschikbaar zijn en met de capaciteit die in de gebiedsteams beschikbaar is.


  160222: de reactie van het college op de adviezen van de WMO-Adviesraad en de cliëntenraad Werk en Inkomen is toegevoegd (bijlagen 6 en 7).


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022.  Op verzoek van het college wordt er een presentatie gegeven. De fracties CDA, FNP, PvdA en CU hebben technische vragen aangekondigd. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  00:32:43 - 00:33:47 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:53:25 - 00:53:49 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:53:52 - 00:53:53 - griffier O.E. de Vries
  00:53:56 - 00:55:13 - L. Westerdijk-Dam
  00:55:13 - 00:55:32 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:59:35 - 00:59:37 - VOORZITTER P. Reitsma
  00:59:37 - 00:59:38 - L. Westerdijk-Dam
  00:59:40 - 01:01:58 - L. Westerdijk-Dam
  01:01:58 - 01:02:02 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:02:08 - 01:03:28 - F. de Haan
  01:03:31 - 01:03:32 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:04:39 - 01:04:47 - F. de Haan
  01:06:19 - 01:06:20 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:06:20 - 01:06:21 - F. de Haan
  01:06:21 - 01:06:23 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:06:23 - 01:07:25 - F. de Haan
  01:07:25 - 01:07:31 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:07:38 - 01:08:17 - F. de Haan
  01:10:38 - 01:10:50 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:10:55 - 01:12:10 - L. Westerdijk-Dam
  01:15:44 - 01:16:23 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:16:23 - 01:16:52 - J. vd Veen-Zeilstra
  01:16:52 - 01:17:50 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:17:54 - 01:18:33 - T.R. Krijgsman-Sikkema
 8. 1.7

  Adenium heeft de meerjarenbegroting 2022-2025 van OPO Furore ingediend. Er is sprake van een financieel gezonde situatie, daarom stelt het college aan de raad voor om geen zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Op verzoek van de FNP is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  01:18:01 - 01:18:33 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:18:34 - 01:18:36 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:18:37 - 01:20:11 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:20:11 - 01:20:19 - VOORZITTER P. Reitsma
  01:20:19 - 01:20:21 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:20:21 - 01:22:28 - VOORZITTER P. Reitsma
 9. 1.8

  Op 4 november 2021 heeft de gemeenteraad het amendement Lokale Inclusieve Agenda aangenomen. Hiermee heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een “Lokale Sociale Inclusieve Agenda” op te stellen en voor de raadsvergadering van 3 maart 2022 inzichtelijk te maken hoeveel budget nodig is voor een uitvoeringsagenda.
  In deze startnotitie staat het proces beschreven om te komen tot een Lokale Inclusieve Agenda. Na vaststelling van deze startnotitie zal worden gestart met het formeren van een werkgroep Toegankelijkheid waarin naast ambtenaren ook inwoners zitting zullen nemen. De werkgroep Toegankelijkheid zal een belangrijke rol krijgen bij het opstellen van de Lokale Inclusieve Agenda. In het najaar van 2022 zal de Lokale Inclusieve Agenda opiniërend worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens zal de Lokale Inclusieve Agenda in januari 2023 besluitvormend worden voorgelegd.


  140222: het onderwerp was per abuis niet geagendeerd voor het Iepen Poadium en is nu alsnog toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  01:20:46 - 01:22:28 - VOORZITTER P. Reitsma
 10. 1.9.A

  02:37:19 - 02:37:22 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:37:36 - 02:37:37 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  02:42:18 - 02:42:19 - VOORZITTER P. Reitsma
  02:42:21 - 02:42:22 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:42:24 - 02:42:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  02:42:26 - 02:42:27 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 11. 2

  Het Iepen Poadium is opgesplitst in twee domeinen. In het eerste deel (vanaf 17.00 uur) worden onderwerpen met betrekking tot het Sociaal Domein behandeld. In het tweede deel (vanaf 19.30 uur) komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk Domein aan de orde.


  Voorzitter: dhr. P.J.A. van de Hoef

  02:55:38 - 02:58:34 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 12. 2.1

  02:55:42 - 02:58:34 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 13. 2.2

  Besluit

  Agendapunt 2.7 (Vaststelling bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein) wordt direct na de inspraak behandeld.

  02:57:28 - 02:58:34 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 14. 2.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium vóór 12:00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.
  Let op: de inspraak vindt digitaal plaats via Microsoft Teams. Na aanmelding ontvangt u verdere instructies en een link om deel te nemen.


  De volgende insprekers hebben zich tot nog toe aangemeld voor onderwerpen op het gebied van het Ruimtelijk Domein:

  1. Dhr. A. de Vries spreekt in over bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein, zienswijze 3 (agendapunt 2.7).
  2. Mevr. E. Andriesse spreekt in over bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein, zienswijze 3 (agendapunt 2.7).
  3. Dhr. B. Korvemaker spreekt in over bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein, zienswijze 3 (agendapunt 2.7).
  02:57:51 - 02:58:34 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:03:06 - 03:03:10 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:03:30 - 03:03:37 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:03:40 - 03:04:00 - S. Hoekstra
  03:04:02 - 03:04:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:04:12 - 03:04:53 - G.E. vd Meijden
  03:05:08 - 03:05:10 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:05:27 - 03:05:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:05:29 - 03:07:08 - G.E. vd Meijden
  03:07:10 - 03:07:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:12:16 - 03:12:19 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:13:10 - 03:13:36 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:18:09 - 03:19:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 15. 2.4

  De Stichting Aldtsjerk Foarút heeft samen met ontwikkelende partij JelleBijlsma BV en gemeente Tytsjerksteradiel afspraken gemaakt om het plan Aldtsjerk Foarút voor 23 woningen en 7 recreatiewoningen te realiseren. Onder regie van procesregisseur Overwater is een realisatieovereenkomst tussen de gemeente en JelleBijlsma B.V. opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd.
  Het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten is een bevoegdheid van het college.
  Gelet op de inhoud van de realisatieovereenkomst stelt het college de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen hierover naar voren te brengen.


  090222: er is een nieuwe versie van de realisatieovereenkomst geplaatst (bijlage 1). De wijziging betreft de medeondertekening door Jelle Bijlsma Beheer BV i.p.v. Jelle Coen Bijlsma Holding BV.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Op verzoek van het CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  03:56:35 - 03:57:44 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:57:46 - 03:58:48 - G.E. vd Meijden
  03:58:53 - 04:00:02 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:00:02 - 04:00:06 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:00:07 - 04:00:41 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:00:42 - 04:01:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 16. 2.5

  De raad krijgt door middel van een filmpresentatie een 'preview’ van de onderzoeksresultaten van de ‘Centrumvisie Burgum’.
  Bij de presentatiefilm hoort ook het rapport ‘Centrumvisie Burgum’ van bureau BRDG Advisering. Dit rapport is als bijlage toegevoegd. De fracties CDA en VVD hebben technische vragen aangekondigd.


  Het onderwerp ‘Centrumvisie Burgum’ wordt vervolgens voor de zomer opiniërend aangeboden aan de 'nieuwe' raad. Na de zomer volgt besluitvorming.

  Besluit

  Het onderwerp 'Centrumvisie Burgum' wordt voor de zomer opiniërend aangeboden aan de nieuwe raad. Na de zomer volgt besluitvorming.

  04:00:54 - 04:01:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:02:31 - 04:02:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:04:00 - 04:04:02 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:07:52 - 04:07:54 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:07:57 - 04:07:58 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:10:34 - 04:10:57 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:30:46 - 04:31:07 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:31:07 - 04:31:44 - S. Hoekstra
  04:31:45 - 04:31:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:31:49 - 04:31:50 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:31:50 - 04:35:50 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:35:50 - 04:36:04 - S. Hoekstra
  04:36:04 - 04:36:52 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:37:00 - 04:37:06 - S. Hoekstra
  04:37:07 - 04:37:11 - S. Hoekstra
  04:37:14 - 04:37:15 - griffier O.E. de Vries
  04:37:15 - 04:37:17 - S. Hoekstra
  04:37:21 - 04:38:26 - F.H.B. Haenen
  04:38:27 - 04:41:28 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:41:28 - 04:41:29 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:41:29 - 04:41:36 - F.H.B. Haenen
  04:41:36 - 04:41:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:41:43 - 04:41:45 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:41:53 - 04:42:00 - F.H.B. Haenen
  04:42:10 - 04:43:14 - A. Hekkema BOARGERLID
  04:43:14 - 04:45:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:45:06 - 04:45:22 - A. Hekkema BOARGERLID
  04:45:22 - 04:45:45 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:45:46 - 04:45:49 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:45:54 - 04:47:00 - P. Reitsma
  04:47:02 - 04:47:05 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:47:05 - 04:49:09 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:49:12 - 04:50:05 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:50:05 - 04:50:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:50:21 - 04:50:39 - A.B. Agema BOARGERLID
  04:50:42 - 04:51:38 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:51:45 - 04:52:11 - A.B. Agema BOARGERLID
  04:52:12 - 04:52:30 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:52:30 - 04:52:31 - A.B. Agema BOARGERLID
  04:52:32 - 04:52:39 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:52:43 - 04:53:18 - B.H. DIJKSTRA BOARGERLID
  04:53:20 - 04:54:41 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:54:43 - 04:54:49 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:54:51 - 04:55:32 - G.E. vd Meijden
  04:55:34 - 04:56:19 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:56:19 - 04:56:20 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:56:20 - 04:56:23 - S. Hoekstra
  04:56:23 - 04:56:41 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  04:56:41 - 04:56:42 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:56:43 - 04:57:01 - S. Hoekstra
  04:57:01 - 04:57:30 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:57:31 - 04:57:35 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:57:38 - 04:58:07 - A. Hekkema BOARGERLID
  04:58:07 - 04:58:42 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  04:58:42 - 04:58:43 - A. Hekkema BOARGERLID
  04:58:43 - 04:58:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:58:46 - 04:59:26 - D.T. Hooijenga
  04:59:27 - 04:59:31 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:59:31 - 04:59:36 - D.T. Hooijenga
  04:59:36 - 04:59:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  04:59:44 - 05:00:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  05:00:07 - 05:01:33 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 17. 2.6

  Er is grote vraag naar bedrijfskavels in de regio van Burgum. Aan de westkant van Burgum is ruimte vrijgekomen op de sportvelden nadat de tijdelijke opvangunits voor het asielzoekerscentrum zijn verwijderd. De gronden hebben nog de bestemming sport maar zijn voor deze functie niet meer nodig. Het perceel sluit aan op de bestaande bedrijvigheid en een logische vervolgbestemming is de bestemming ‘bedrijventerrein’. Op basis van verricht onderzoek is het perceel hiervoor geschikt bevonden en er is een bestemmingsplanprocedure gestart. Er is een vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld, waaruit blijkt dat het plan geen belangrijke nadelige milieu-effecten heeft en er hoeft geen planmer uitgevoerd te worden.


  Overeenkomstig de “Nota grondbeleid 2020-2024” (hoofdstuk 8) moet voor in exploitatie te nemen gronden een grondexploitatie door de raad worden vastgesteld. Vanaf dat moment wordt de exploitatie geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans. Voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Burgum West (veld 7) moet nu een grondexploitatiecomplex worden aangemaakt.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Op verzoek van de fracties GroenLinks en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  05:00:39 - 05:01:33 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  05:01:33 - 05:02:01 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  05:02:06 - 05:02:38 - B.H. DIJKSTRA BOARGERLID
  05:02:39 - 05:02:40 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  05:02:43 - 05:04:04 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  05:04:04 - 05:04:19 - B.H. DIJKSTRA BOARGERLID
  05:04:19 - 05:05:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 18. 2.7

  Het bestemmingsplan Gytsjerk - Mûnein met imro code NL.IMRO.0737.08BPIII heeft op basis van artikel 3.8 Wro en Afdeling 3.4 van de Awb met ingang van 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 ter inzage gelegen.
  Er zijn 11 zienswijzen en een reactie van de provinsje Fryslân ontvangen. De zienswijzen zijn beoordeeld en van commentaar voorzien. De zienswijzen geven o.a. aanleiding om het bestemmingsplan voor wat betreft de bestemming van het ijsbaanterrein en de omvang van het bedrijfsperceel aan De Singel anders vast te stellen. Verder wordt er voor het ijsbaanterrein een evenementenregeling in de planregels opgenomen. Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar de bijlagen 1 t/m 3 en de zienswijzennota. De gemeente hoeft geen planrealisatiekosten te maken. De grond waarop het bouwplan van de zogenaamde “Skuorre” is gesitueerd is in eigendom van de gemeente en de kosten worden via de grondprijs verhaald. Het vaststellen van een exploitatieplan is niet nodig.


  110222: het raadsvoorstel en de bijlagen zijn toegevoegd als 'nazending'.
  150222: er is een toelichting toegevoegd waarom de stukken later zijn aangeleverd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022.  Op voorstel van het college wordt er een presentatie gegeven, omdat de stukken later zijn aangeleverd. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  03:19:25 - 03:19:53 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:19:53 - 03:20:30 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:20:30 - 03:20:33 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:21:19 - 03:21:25 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:21:37 - 03:21:43 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:21:47 - 03:38:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:38:46 - 03:38:49 - G.E. vd Meijden
  03:38:49 - 03:38:52 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:38:53 - 03:38:54 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:39:01 - 03:39:15 - P. Reitsma
  03:39:15 - 03:39:18 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:39:20 - 03:39:35 - S. Hoekstra
  03:39:39 - 03:40:44 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:40:44 - 03:41:12 - S. Hoekstra
  03:41:12 - 03:42:09 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  03:42:12 - 03:42:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:42:16 - 03:42:44 - D.T. Hooijenga
  03:42:45 - 03:42:46 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:42:47 - 03:43:01 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:43:02 - 03:43:04 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:43:09 - 03:43:59 - A.B. Agema BOARGERLID
  03:44:02 - 03:48:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:48:13 - 03:48:16 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:48:17 - 03:49:55 - G.E. vd Meijden
  03:49:57 - 03:50:07 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:50:07 - 03:50:09 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:50:14 - 03:50:50 - B.H. DIJKSTRA BOARGERLID
  03:50:50 - 03:50:51 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:50:52 - 03:52:13 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:52:13 - 03:52:14 - B.H. DIJKSTRA BOARGERLID
  03:52:14 - 03:52:15 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:52:15 - 03:52:16 - B.H. DIJKSTRA BOARGERLID
  03:52:17 - 03:52:20 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:52:28 - 03:53:14 - A.B. Agema BOARGERLID
  03:53:14 - 03:53:15 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  03:53:17 - 03:56:07 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  03:56:07 - 03:57:44 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 19. 2.8

  De decembercirculaire 2021 met betrekking tot het gemeentefonds is op 14 december 2021 verschenen. In de decembercirculaire 2021 zijn onder meer middelen voor steunpakketten van de coronamaatregelen met betrekking tot lokaal cultuuraanbod, continuïteit van zorg voor meerkosten jeugd en Wmo voor het jaar 2021 opgenomen.
  Daarnaast bevat de decembercirculaire een aantal taakmutaties voor het jaar 2021 met betrekking jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, impuls integraal werken, systeemleren, digitale voorzieningen (GDI, Mijn overheid, Digid en BSN) en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht.
  Deze middelen hebben betrekking op de ontvangen algemene uitkering van het jaar 2021, maar kunnen niet zondermeer worden overgeheveld naar 2022. Hiervoor is een raadsbesluit nodig.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Op verzoek van de PvdA is dit punt inhoudelijk geagendeerd. Er is verzocht om een toelichting in begrijpelijk Nederlands. Er wordt daarom een presentatie gegeven. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  05:04:33 - 05:05:56 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
  05:18:17 - 05:20:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 20. 2.9

  In de accountantscommissie van Tytsjerksteradiel van 4 februari 2021 en de controlecommissie van Achtkarspelen van 11 februari 2021 is op basis van het memo ”Harmonisatie P&C-cyclus” gesproken over het harmoniseren van de processen rondom tussentijdse informatievoorziening aan de raad in een compactere vorm, maar zonder verlies aan informatie. Beide commissies konden zich vinden in het voorstel, dat er viermaal per jaar een informatiemoment met begrotingswijzigingen in april, juni/juli, oktober en december ter vaststelling aan de raden wordt aangeboden. Dit draagt bij aan het efficiënt werken binnen de organisaties en voorziet in de behoefte aan nadere harmonisatie in verband met de samenloop van de ontwikkelingen voor de drie organisaties. Naast de begrotingswijzigingen bevatten de vier tussentijdse rapportages een paragraaf ‘Overige (relevante) ontwikkelingen’. De invulling van deze paragraaf dient ontwikkelingen in brede zin te raken.


  Om hieraan te kunnen voldoen moet de financiële verordening 2020 worden aangepast. Dit betreft vooral de wijziging van artikel 6. In 2021 is vooruitlopend op de vaststelling van de financiële verordening al invulling gegeven aan de nieuwe werkwijze voor de drie organisaties op basis van de vier tussentijdse rapportagemomenten. Vanaf het rapportagemoment in oktober 2021 maakt de tussentijdse rapportage van de WM8KTD integraal onderdeel uit van de tussentijdse rapportage per gemeente.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  05:18:55 - 05:20:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 21. 2.10

  In het treasurystatuut is het treasurybeleid van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de gemeenschappelijke regeling Werkmaatschappij 8KTD vastgelegd. Het bevat het bestuurlijke kader voor de inrichting van de treasuryfunctie en kan tevens beschouwd worden als een kader voor de uitvoeringspraktijk. De raad is bevoegd om het Treasurystatuut vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 3 maart 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. De voorliggende stukken worden daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 3 maart 2022.

  05:19:15 - 05:20:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef
 22. 3

  05:19:57 - 05:20:48 - VOORZITTER P.J.A. vd Hoef