Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

RAAD IEPEN POADIUM

woensdag 25 mei 2022

19:30 - 21:45
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
D.T. Hooijenga
Toelichting

Het Iepen Poadium is een informerende raadsbijeenkomst en is bedoeld om antwoord te krijgen op technische vragen voorafgaand aan de raadsvergadering. Ook kunnen insprekers hier het woord voeren.
In het Iepen Poadium schuiven zowel raadsleden als burgerleden aan.


Alle onderwerpen van de raadsagenda van 2 juni staan op de agenda van het Iepen Poadium waarbij standaard vijf minuten is gereserveerd. De fracties geven na hun fractievergaderingen aan over welke onderwerpen men vragen heeft of een presentatie wenst. Alleen die onderwerpen komen inhoudelijk aan bod tijdens het Iepen Poadium en de richttijden worden dan ook aangepast. Als er van tevoren geen vragen zijn of geen presentatie wordt gewenst, dan wordt het punt alleen procedureel behandeld.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  In dit deel komen onderwerpen met betrekking tot het Ruimtelijk- en Sociaal Domein aan de orde.

  00:00:35 - 00:00:48 - griffier A. Dam
  00:02:19 - 00:02:49 - griffier A. Dam
  00:03:11 - 00:03:22 - griffier A. Dam
  00:04:36 - 00:04:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:05:01 - 00:05:04 - griffier A. Dam
  00:09:28 - 00:09:31 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:09:56 - 00:09:59 - weth. G. Hoekstra-Mozes
  00:10:22 - 00:10:26 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:10:41 - 00:10:45 - weth. T. Willemsma
  00:27:11 - 00:29:12 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:29:12 - 00:30:45 - weth. A.G.A. Bouwman
  00:30:45 - 00:32:16 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 2. 1.1

  Besluit

  Wethouder Bouwman brengt de digitale informatiebijeenkomsten regiovisie Jeugdhulp die plaatsvinden op 1 en 2 juni 2022 onder de aandacht bij de raad.

  00:30:49 - 00:32:16 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 3. 1.2

  00:30:51 - 00:32:16 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 4. 1.3

  Tijdens het Iepen Poadium kan worden ingesproken door burgers, bedrijven en overige organisaties. Insprekers kunnen zich uiterlijk een dag voor het Iepen Poadium vóór 12.00 uur melden via griffie@t-diel.nl. Het uitgangspunt is vijf minuten spreektijd voor iedere spreker, tenzij anders is afgesproken.


  De volgende insprekers hebben zich aangemeld:

  1. Dhr. M. Gorter en dhr. O. Veenstra geven als initiatiefnemers van het Pontje Burgum-Sumar een mondelinge presentatie over het projectplan (zie bijlage 1) naar aanleiding van agendapunt 1.13 - Financiële afwikkeling Kansen in Kernen (KIK).
  2. Mevr. N. Sibma en dhr. A. van der Vliet spreken namens burgerinitiatief Burgum2040 in over agendapunt 1.13 - Financiële afwikkeling Kansen in Kernen (KIK).
  00:31:25 - 00:32:16 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:37:25 - 00:37:32 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:37:32 - 00:41:45 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:41:45 - 00:41:59 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:42:05 - 00:42:43 - A. Nijboer
  00:44:04 - 00:44:16 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:44:16 - 00:47:18 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:47:18 - 00:47:19 - A. Hekkema BOARGERLID
  00:47:19 - 00:47:22 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:47:27 - 00:51:07 - D. Wagenaar
  00:51:07 - 00:51:19 - D. Wagenaar
  00:51:19 - 00:53:46 - F. de Haan
  00:53:46 - 00:54:05 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:54:05 - 00:55:15 - weth. T. Willemsma
  00:55:17 - 00:57:05 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 5. 1.4

  In april heeft het bestuur van Jobinder de geactualiseerde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 vastgesteld. De raad wordt hierover geïnformeerd.
  Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) worden begrotingen en wijzigingen van de begrotingen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft het recht om een zienswijze in te dienen.


  230522: n.a.v. het agenderingsverzoek van de CDA-fractie is de presentatie onderzoek Klanttevredenheid Leerling- en Wmo-vervoer 2021 Tytsjerksteradiel toegevoegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Op verzoek van de fracties FNP en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:10:27 - 01:11:29 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:11:29 - 01:11:56 - M. Wieringa
  01:11:56 - 01:13:34 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:13:34 - 01:13:45 - M. Wieringa
  01:13:45 - 01:13:47 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:13:47 - 01:14:00 - M. Wieringa
  01:14:01 - 01:19:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:19:06 - 01:19:07 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:19:07 - 01:20:36 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:20:36 - 01:20:37 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:20:37 - 01:20:43 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:20:43 - 01:21:20 - M. Wieringa
  01:21:20 - 01:22:06 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:22:06 - 01:24:23 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:24:23 - 01:24:33 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:24:33 - 01:26:47 - F. de Haan
  01:26:47 - 01:30:03 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:30:03 - 01:30:05 - F. de Haan
  01:30:05 - 01:31:32 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:31:32 - 01:31:46 - F. de Haan
  01:31:46 - 01:32:46 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:32:46 - 01:33:28 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:33:28 - 01:33:32 - F. de Haan
  01:33:32 - 01:33:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:33:50 - 01:34:25 - D. Wagenaar
  01:34:26 - 01:34:55 - weth. A.G.A. Bouwman
  01:34:55 - 01:36:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 6. 1.5

  Met de concept jaarstukken 2021 legt de GR (Gemeenschappelijke Regeling) SW (Sociale Werkvoorziening) Fryslân verantwoording af over de financiële resultaten in 2021. In de concept begroting 2023 is het verwachte financiële resultaat in 2023 vastgelegd.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:35:42 - 01:36:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 7. 1.6

  Voor het centrum van Burgum is een nieuw visiedocument opgesteld. In het afgelopen decennium heeft het centrum van Burgum vele veranderingen doorgemaakt (COVID, internet-winkelen etc.). Met de nieuwe centrumvisie wordt het fundament gelegd voor het gemeentelijk beleid voor het winkelcentrum van Burgum voor de komende jaren.
  Tijdens het Iepen Poadium van 17 februari is de raad over dit onderwerp geïnformeerd.  Er is een presentatiefilm gemaakt i.v.m. de toen geldende COVID-maatregelen. Deze film is terug te vinden via: https://www.youtube.com/watch?v=dUd715Hb-Pw
  De centrumvisie komt waarschijnlijk in de maand september besluitvormend weer terug in de raad.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat opiniërend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Op verzoek van de fracties FNP en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de opiniërende fase?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor opiniërende behandeling in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:36:10 - 01:36:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:36:50 - 01:37:19 - J.P. vd Velde
  01:37:22 - 01:37:23 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:37:23 - 01:39:14 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:39:14 - 01:39:33 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:40:45 - 01:40:47 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:40:47 - 01:42:30 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:42:30 - 01:44:10 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 8. 1.7

  De raad heeft op grond van artikel 3.8 lid 1 Wro de bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd om het bestemmingsplan Rijksstraatweg 14A Noardburgum (toevoegen aanduiding bedrijfswoning) vast te stellen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:43:19 - 01:44:10 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 9. 1.8

  Jaarlijks biedt recreatieschap Marrekrite de jaarrekening, de begroting en de meerjarenbegroting aan de deelnemende gemeenten aan. De raden wordt daarbij de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de begroting.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Op verzoek van de FNP-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:43:29 - 01:44:10 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:44:12 - 01:44:38 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:44:38 - 01:44:43 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:44:45 - 01:45:23 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:45:23 - 01:45:30 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:45:30 - 01:45:56 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:45:56 - 01:46:00 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:46:00 - 01:46:47 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:46:47 - 01:46:55 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:46:55 - 01:47:20 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:47:20 - 01:47:27 - T.R. Krijgsman-Sikkema
  01:47:27 - 01:47:44 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:47:44 - 01:49:12 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 10. 1.9

  Veiligheidsregio Fryslân heeft de begroting 2023, de jaarstukken 2021 en een eerste begrotingswijziging 2022 gestuurd naar de Friese gemeenten. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:47:50 - 01:49:12 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 11. 1.10

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de jaarstukken voor 2021.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Op verzoek van de fracties FNP en CDA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:48:31 - 01:49:12 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:49:12 - 01:50:10 - A. Nijboer
  01:50:11 - 01:50:20 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:50:22 - 01:52:56 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:52:56 - 01:53:05 - A. Nijboer
  01:53:06 - 01:54:03 - weth. T. Willemsma
  01:54:03 - 01:54:05 - A. Nijboer
  01:54:15 - 01:54:34 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:54:39 - 01:55:12 - D. Wagenaar
  01:55:12 - 01:56:41 - weth. T. Willemsma
  01:56:41 - 01:56:47 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:56:48 - 01:56:50 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:56:50 - 01:57:59 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:57:59 - 01:59:23 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 12. 1.11

  De gemeenteraad en het college worden op grond van artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkmaatschappij 8KTD in de gelegenheid gesteld een reactie (zienswijze) te geven op de begroting voor 2023-2026.


  ++Behandelwijze:
  ++
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Op verzoek van de CDA-fractie is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  01:58:30 - 01:59:23 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:59:26 - 01:59:47 - D. Wagenaar
  01:59:47 - 02:00:51 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:00:51 - 02:06:21 - D. Wagenaar
  02:06:21 - 02:07:05 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  02:07:05 - 02:09:11 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 13. 1.12

  De rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar het risicomanagement van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Dit rapport is 3 maart 2022 opiniërend in de raad besproken. Het college geeft met dit raadsvoorstel een reactie op de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Er zijn van tevoren geen vragen door de raad ingediend. Het voorliggende stuk wordt daarom alleen procedureel behandeld tijdens het Iepen Poadium, waarbij wordt bepaald of het gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als bespreekstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  02:07:51 - 02:09:11 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 14. 1.13

  Het project Kansen in Kernen (KIK) is op 31 oktober 2021 beëindigd. Er resteert, onder voorbehoud van het vaststellingsbesluit van de provincie, een positief saldo van € 876.937. Deze middelen vallen vanuit de bestemmingsreserve Kansen in Kernen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. De besluitvorming hierover vindt plaats bij de jaarrekening 2021 op 30 juni 2022.
  Er is echter een aantal KIK-gerelateerde projecten en de Gebiedsontwikkelingsprojecten DCA fase 2, die nog niet zijn of konden worden uitgevoerd vanwege de doorlooptijd van het project, aanvullende wensen of gebrek aan toegekende middelen.
  Voor de definitieve afwikkeling van het project ‘Herinrichting plein De 3 van Sminia’ wordt nu een besluit gevraagd om € 90.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve en dit mee te nemen in de begroting 2023-2026.
  Het project ‘Garyp yn it Grien’ en het project Cofinanciering fase 2 Gebiedsontwikkeling worden als onderwerpen meegenomen in de Kadernota 2023-2026.


  Behandelwijze:
  Dit onderwerp staat besluitvormend op de raadsagenda van 2 juni 2022. Op verzoek van de fracties FNP en GroenLinks/PvdA is dit punt inhoudelijk geagendeerd in verband met nadere vragen. Tijdens het Iepen Poadium wordt bepaald of het voorliggende stuk gereed is voor de volgende fase in het besluitvormingsproces.


  Statusbepaling:

  • Kan het stuk door naar de besluitvormende fase?
  • Is het stuk een bespreek- of hamerstuk?
  • Is het stuk niet gereed voor de volgende fase:

  o Gemotiveerd retour, er komt een gewijzigd stuk naar raad
  o Meer informatie nodig van college/mienskip/instanties
  o Daarvoor een werkvorm inzetten (Runtepetear/Ynformaasjejun/Miening van de mienskip)

  Besluit

  Het stuk is gereed voor besluitvorming en wordt behandeld als hamerstuk in de raadsvergadering van 2 juni 2022.

  00:56:00 - 00:57:05 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:57:09 - 00:57:42 - A. Nijboer
  00:57:45 - 00:58:02 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  00:58:02 - 01:00:29 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:00:33 - 01:01:26 - C.Y. vd LINDEN Boargerlid
  01:01:27 - 01:01:28 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:01:28 - 01:06:59 - ONDERSTEUNEND AMBTENAAR
  01:06:59 - 01:07:15 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
  01:07:15 - 01:07:31 - D. Wagenaar
  01:07:31 - 01:08:47 - weth. T. Willemsma
  01:08:47 - 01:08:48 - weth. T. Willemsma
  01:08:48 - 01:09:30 - D. Wagenaar
  01:09:30 - 01:09:47 - weth. T. Willemsma
  01:09:48 - 01:11:29 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER
 15. 2

  02:08:53 - 02:09:11 - D.T. HOOIJENGA VOORZITTER